Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης

Σκοπός

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγκρισής του με την από 26.05.2021 απόφαση της Επιτροπής επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των πολιτικών και διαδικασιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ότι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία) και η εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Σύσταση και σύνθεση

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συστάθηκε με την από 2.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

 • Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τουλάχιστον δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του Δ.Σ.
 • Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο και για τον διορισμό των μελών της Επιτροπής.
 • Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής.
 • Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες ή/και εμπειρία σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και, ιδίως, αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.
 • Η αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το Δ.Σ., κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται σε αυτήν για περίοδο ίση με τη θητεία του Δ.Σ., δηλαδή τεσσάρων ετών, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση του Δ.Σ.

Η Επιτροπή ορίζει Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας της και, σε περίπτωση που δεν οριστεί Γραμματέας κατά τα ανωτέρω, χρέη Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν ο Εταιρικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας. Ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας της, περιλαμβανομένων της τήρησης πρακτικών και της άρτιας υλοποίησης των συνεδριάσεών της.

Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτηθεί, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν τα μέλη της, ο Γραμματέας της Επιτροπής και ο Εταιρικός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, και τρίτους εντός και εκτός της Εταιρείας να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της.

Η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις, να συνεδριάζει από κοινού με άλλες Επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας για να συζητήσουν σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις εγχώριες και διεθνείς τάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σχετική στρατηγική της Εταιρείας. Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει και εγκρίνει τη διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης επικυρώνοντας, σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα αυτής, που αποτελούν και τη δομή της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των στόχων μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τις επιδόσεις της Εταιρείας στα υπόλοιπα ουσιαστικά θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώνοντας σχετικές συστάσεις. Επίσης, η Επιτροπή ενημερώνεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα του θεσμού της Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων δίνοντας τις ανάλογες κατευθύνσεις και εξετάζει τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης της φήμης της Εταιρείας και προτείνοντας στο Δ.Σ. τρόπους για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των θεμάτων αυτών εντός και εκτός της Εταιρείας. Τέλος, η Επιτροπή αξιολογεί σε ετήσια βάση την επίδοση και την αποτελεσματικότητα της ίδιας και προτείνει διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης βρίσκονται διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.mytilineos.gr στη διεύθυνση: https://www.mytilineos.gr/.

Κατωτέρω παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τα πεπραγμένα της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης κατά το έτος 2021.

Σύνθεση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης 2021
Σύνθεση Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ιδιότητα Συνεδριάσεις Επιτροπής 2021 Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις
Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου Πρόεδρος 4/4 100%
Δημήτρης Παπαδόπουλος Μέλος 4/4 100%
Παναγιώτα Αντωνάκου Μέλος 4/4 100%
Σπύρος Κασδάς Μέλος 4/4 100%
Ναταλία Νικολαϊδη Μέλος 4/4 100%
Εμμανουήλ Κακαράς Μέλος 3/4 75%

Γραμματέας της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης είναι ο Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης, κύριος Γεώργιος Γαλάνης με αναπληρώτρια γραμματέα την Corporate Branding & CSR Officer, κυρία Πολυτίμη Μπούνταλη.

Τα κύρια θέματα των συνεδριάσεων αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία συνεδρίασης Θέματα
3/2/2021 Ορισμός Προέδρου & συγκρότηση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης.
26/2/2021
 1. Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης.
 2. Ενημέρωση εργασιών της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης για το έτος 2020 και στοχοθέτηση για το έτος 2021.
13/9/2021
 1. Ενημέρωση για την διαδικασία Ουσιαστικότητας και έγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων 2021.
 2. Ενημέρωση για τις ESG επιδόσεις (Α’ εξαμήνου 2021) της Εταιρίας MYTILINEOS. 3. Ενημέρωση για την Διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων 2021 (Τομέας Μεταλλουργίας).
1/12/2021
 1. Ενημέρωση για τις διεθνείς τάσεις Sustainability/ESG για το 2022.
 2. Ενημέρωση Απολογισμού ενεργειών 2021 της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και στοχοθέτηση για το έτος 2022 στα 3 επίπεδα της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας (Κλιματική Αλλαγή-ESG Προσέγγιση-Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα).
 3. Ενημέρωση για την ΕSG επίδοση της εταιρείας (2021 vs 2020) και συγκριτικές επιδόσεις της MYTILINEOS με διεθνείς και ελληνικές εταιρείες.