Ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο της χρήσεως 2021. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από τα άρθρα 150-154 του Νόμου 4548/2018, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία») και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (στο εξής από κοινού με την εταιρεία ο «Όμιλος») για τη χρήση 2021 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.