Ανασκόπηση έτους 2021 - επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση

i. Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος ανά τομέα λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών.

(Ποσά σε εκ €) 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.664,1 1.898,7 40%
ΤΕΔ Μεταλλουργίας 667,6 537,0 24%
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου 1.260,9 927,0 36%
ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) 370,7 171,3 116%
ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 364,9 263,5 38%
Λοιπά 0,0 0,0 0%
EBITDA 358,5 315,0 14%
ΤΕΔ Μεταλλουργίας 159,3 149,2 7%
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου 147,0 156,8 -6%
ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) 33,5 (2,2) -1604%
ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) 21,6 15,1 43%
Λοιπά (3,0) (3,9) -24%
(-) Αποσβέσεις (80,0) (90,2) -11%
(+ -) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (58,5) (53,7) 9%
(+) Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 1,1 1,2 -3%
(-) Φόρος (40,5) (28,4) 43%
(-) Διακοπείσες Δραστηριότητες (0,5) (1,5) -66%
(-) Δικαιώματα μειοψηφίας (17,9) (13,6) 32%
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας 162,17 128,83 26%
Περιθώρια Κέρδους (%) 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020
EBITDA 13,5% 16,6%
Καθαρών Κερδών 6,1% 6,8%

ii. Παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοροών και της μεταβολής του καθαρού δανεισμού της περιόδου.

(Ποσά σε εκ €) 1/1 - 31/12/2021
EBITDA 359
(-) Ωρίμανση πληρωμών που αφορούν στο 2019 (RSD/SES) (31)
(-) Προσωρινή πίστωση για έργο SES (15)
(-) Κεφάλαιο Κίνησης (36)
Ροές από τη Λειτουργία (πρό φόρων, τόκων) 277
(-) Φόρος (33)
(-) Τόκοι (23)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργική Δραστηριότητα 220
(-) Επενδύσεις παγίων (επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα) (71)
(-) Επενδύσεις παγίων (Ανάπτυξης και Παραγωγικότητας) (309)
Καθαρές Ταμειακές Ροές (159)
(-) Εξαγορές και άλλες Χρηματοοικονομικές & Επενδυτικές ροές (108)
Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού (267)