Πληροφορίες για τον Όμιλο

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία Μυτιληναίος είναι ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1908 στην Αθήνα και σήμερα διοικείται από την τρίτη γενιά της οικογένειας Μυτιληναίος, με την συμμετοχή ομάδας επαγγελματιών διεθνούς εκπαίδευσης.

Η έδρα του Ομίλου, βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 151 25). Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2020), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 23.02.2022.

Φύση Δραστηριοτήτων

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες του Ομίλου έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους παραδοσιακούς τομείς της Μεταλλουργίας κ του Διεθνούς εμπορίου μετάλλων - μεταλλευμάτων και στους τομείς των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διεθνής Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών τομέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων,

β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα,

γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους,

δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή,

ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας,

στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού,

ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου,

η. Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν,

ι. Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης,

ια. Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ,

ιβ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους,

ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων,

ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης,

ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, και

ιστ. η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

Δομή του Ομίλου

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12,2021 έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31.12,2021
Άμεση
Μητρική
Έμμεση
Μητρική
1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα - - -
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,98% 0,00%
3 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 83,50% 0,00%
5 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 83,50%
6 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 62,63%
7 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
8 POWER PROJECTS Τουρκία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
9 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
11 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
12 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
13 SOMETRA S.A. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 92,79% 0,00%
14 STANMED TRADING LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
15 MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
16 RDA TRADING Νήσοι Guernsey Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
17 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
18 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
19 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
20 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG “MIT Co” Ελβετία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
21 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση Κοινή Διοίκηση Κοινή Διοίκηση
22 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 95,01% 0,00%
23 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
24 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
25 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 80,00% 0,00%
26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
27 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
28 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
29 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
30 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
32 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
33 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
34 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
35 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
37 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
38 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
39 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
40 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
41 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
42 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
43 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
44 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
45 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
46 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
47 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
48 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
49 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
50 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
51 MNG TRADING Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
52 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 65,00%
53 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
54 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
55 PROTERGIA ENERGY A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
56 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
57 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
58 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
59 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
60 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
61 RIVERA DEL RIO Παναμάς Ολική Ενοποίηση 50,00% 0,00%
62 METKA EGN LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
63 METKA EGN LTD Αγγλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
64 METKA EGN CHILE SpA Χιλή Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
65 METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
66 ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP Καζακστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
67 ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V Μεξικό Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
68 METKA EGN UGANDA SMC LTD Ουγκάντα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
69 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
70 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
71 METKA POWER INVESTMENTS Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
72 AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
73 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
74 MTRH Development GmbH Αυστρία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
75 Energy Ava Yarz LLC Ιράν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
76 MTH Services Stock Αυστρία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
77 METKA EGN FRANCE SRL Γαλλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
78 METKA EGN SPAIN SLU Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
79 METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD Κορέα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
80 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
81 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
82 ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 60,00% 0,00%
83 ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 97,87% 0,00%
84 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΠΕ Αλβανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
85 METKA EGN SOLAR 2 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
86 METKA EGN SOLAR 5 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
87 METKA EGN Burkina Faso Burkina Faso Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
88 METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
89 METKA EGN CENTRAL ASIA Ουζμπεκιστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
90 METKA EGN ITALY S.R.L. Ιταλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
91 METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
92 METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD Αυστραλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
93 METKA EGN ROM S.R.L. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
94 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
95 METKA EGN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
96 Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 10,00% 0,00%
97 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 40,00% 0,00%
98 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 0,00% 35,00%
99 METKA IPS LTD Ντουμπάι Καθαρή Θέση 50,00% 0,00%
100 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία Καθαρή Θέση 10,00% 0,00%
101 ELEMKA SAUDI Σαουδική Αραβία Καθαρή Θέση 0,00% 34,24%
102 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 0,00%
103 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 41,75%
104 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ - ENVIROFINA Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 20,88%
105 Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – INTARKAT – ΜΥΤΙΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 25,00% 0,00%
106 MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL Ιταλία - 0,00% 10,00%
107 FAMILY ENERGY SRL Ιταλία - 0,00% 15,00%
108 CATCH THE SUN SRL Ιταλία - 0,00% 10,00%
109 SOLAR REVOLUTION S.R.L. (Kinisi) Ρουμανία - 0,00% 10,00%
110 METKA EGN SARDINIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
111 METKA KOREA LTD* Κορέα - 0,00% 100,00%
112 METKA EGN APULIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
113 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
114 TERRANOVA ASSETCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
115 WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
116 WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
117 JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
118 JUNEE PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
119 COROWA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
120 COROWA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
121 MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
122 MOAMA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
123 KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
124 KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
125 GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
126 GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
127 MY SUN SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
128 METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
129 JVIGA KOREA TAEAHN Inc.* Κορέα - 0,00% 100,00%
130 METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
131 METKA CYPRUS PORTUGAL 2* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
132 METKA CYPRUS PORTUGAL 3* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
133 METKA EGN SOLAR 1* Ισπανία - 0,00% 100,00%
134 METKA EGN SOLAR 3* Ισπανία - 0,00% 100,00%
135 METKA EGN SOLAR 4* Ισπανία - 0,00% 100,00%
136 METKA EGN SOLAR 6* Ισπανία - 0,00% 100,00%
137 METKA EGN SOLAR 7* Ισπανία - 0,00% 100,00%
138 METKA EGN SOLAR 8* Ισπανία - 0,00% 100,00%
139 METKA EGN SOLAR 9* Ισπανία - 0,00% 100,00%
140 METKA EGN SOLAR 10* Ισπανία - 0,00% 100,00%
141 METKA EGN SOLAR 11* Ισπανία - 0,00% 100,00%
142 METKA EGN SOLAR 12* Ισπανία - 0,00% 100,00%
143 METKA EGN SOLAR 13* Ισπανία - 0,00% 100,00%
144 METKA EGN SOLAR 14* Ισπανία - 0,00% 100,00%
145 METKA EGN SOLAR 15* Ισπανία - 0,00% 100,00%
146 METKA EGN SOLAR 16* Ισπανία - 0,00% 100,00%
147 METKA EGN SOLAR 17* Ισπανία - 0,00% 100,00%
148 METKA EGN SOLAR 18* Ισπανία - 0,00% 100,00%
149 METKA EGN SOLAR 19* Ισπανία - 0,00% 100,00%
150 METKA EGN SOLAR 20* Ισπανία - 0,00% 100,00%
151 METKA EGN SOLAR 21* Ισπανία - 0,00% 100,00%
152 METKA EGN SOLAR 22* Ισπανία - 0,00% 100,00%
153 METKA EGN SOLAR 23* Ισπανία - 0,00% 100,00%
154 METKA EGN SOLAR 24* Ισπανία - 0,00% 100,00%
155 METKA EGN SOLAR 25* Ισπανία - 0,00% 100,00%
156 METKA EGN SOLAR 26* Ισπανία - 0,00% 100,00%
157 METKA EGN SOLAR 27* Ισπανία - 0,00% 100,00%
158 METKA EGN SOLAR 28* Ισπανία - 0,00% 100,00%
159 METKA EGN SOLAR 29* Ισπανία - 0,00% 100,00%
160 METKA EGN SOLAR 30* Ισπανία - 0,00% 100,00%
161 METKA EGN SOLAR 31* Ισπανία - 0,00% 100,00%
162 METKA EGN SOLAR 32* Ισπανία - 0,00% 100,00%
163 METKA EGN SOLAR 33* Ισπανία - 0,00% 100,00%
164 METKA EGN SOLAR 34* Ισπανία - 0,00% 100,00%
165 METKA EGN SOLAR 35* Ισπανία - 0,00% 100,00%
166 METKA EGN SOLAR 36* Ισπανία - 0,00% 100,00%
167 METKA EGN SOLAR 37* Ισπανία - 0,00% 100,00%
168 METKA EGN SOLAR 38* Ισπανία - 0,00% 100,00%
169 METKA EGN SOLAR 39* Ισπανία - 0,00% 100,00%
170 METKA EGN SOLAR 40* Ισπανία - 0,00% 100,00%
171 METKA EGN Mexico Holdings* Μεξικό - 0,00% 100,00%
172 FALAG Holdings Limited* Αγγλία - 0,00% 100,00%
173 METKA EGN Holdings 1 Limited* Κύπρος - 0,00% 100,00%
174 CROOME AIRFIELD SOLAR LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
175 EEB 23 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
176 EEB13 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
177 METKA EGN RENEWCO HOLDING LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
178 METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
179 SIRIUS SPV LTD (WATNALL)* Αγγλία - 0,00% 100,00%
180 SSPV1 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
181 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
182 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
183 MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
184 MOURA SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
185 WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
186 MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
187 WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
188 MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
189 PENRITH BESS HOLDING PTE LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
190 CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
191 CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
192 MK SOLAR CO., LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00%
193 WATNALL ENERGY LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
194 HANMAEUM ENERGY CO., LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00%
195 SANTIAM INVESTMENT V LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
196 SANTIAM INVESTMENT VI LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
197 PENRITH BESS HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
198 TERRANOVA HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
199 EPC HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
200 MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
201 WYALONG SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
202 INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
203 SUN CHALLENGE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00%
204 SOLAR RENEWABLE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00%
205 GOREYSBRIDGE SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00%
206 GOREY SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00%
207 METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
208 REGENER8 SPV 1 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
209 REGENER8 SPV 2 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
210 REGENER8 SPV 3 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
211 CAMPANILLAS SOLAR SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
212 TAMARICO SOLAR DOS SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
213 DONA ANTONIA SOLAR SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
214 PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
215 SANTIAM INVESTMENT I LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
216 SANTIAM INVESTMENT II LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
217 SANTIAM INVESTMENT III LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
218 SANTIAM INVESTMENT IV LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
219 MAVIS SOLAR FARM PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
220 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE * Σιγκαπούρη - 0,00% 100,00%
221 METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00%
222 MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
223 METKA EGN GREEN POWER HOLDINGS CO LTD* Ταϊβάν - 0,00% 100,00%
224 REGENER8 SPV 4 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
225 MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL * Ιταλία - 0,00% 100,00%

(*) Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Όμιλου σαν αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού, καθώς κατά την εξέταση των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 3, διαπιστώθηκε ότι τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών δεν αποτελούν «επιχείρηση» κατά τον ορισμό του ΔΠΧΑ 3 και κατά συνέπεια δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου, αλλά οι συγκεκριμένες συναλλαγές αντιμετωπίστηκαν λογιστικά ως απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού βλέπε και σημείωση 5.

Παρατίθεται πίνακας με τα υποκαταστήματα του Ομίλου

Υποκαταστήματα
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE IRAQ
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE JORDAN
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALGERIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE LIBYA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICEGHANA
Power Projects - BRANCH OFFICE JORDAN
Power Projects - BRANCH OFFICE ALGERIA
Power Projects - BRANCH OFFICE LIBYA
Power Projects - BRANCH OFFICE GHANA
Metka Egn S.A. (CYPRUS) - BRANCH OFFICE IRAN
Metka International - BRANCH OFFICE LIBYA
Metka Egn LTD - BRANCH OFFICE TUNISIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE SLOVENIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE CYPRUS
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE UK
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALBANIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE GEORGIA

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνονται επιπλέον σαν στοιχεία του ενεργητικού οι παρακάτω εταιρείες:

α) METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA - EGN LTD Κύπρου τον Ιανουάριο του 2021, η εν λόγω νεοιδρυθείσα εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση των εταιρειών REGENER8 SPV 1 LIMITED, REGENER8 SPV 2 LIMITED και REGENER8 SPV 3 LIMITED τον Ιανουάριο του 2021 καθώς επίσης και στην ίδρυση της εταιρείας REGENER8 SPV 4 LIMITED το Σεπτέμβριο του 2021, β) οι εταιρείες SANTIAM INVESTMENT I LTD, SANTIAM INVESTMENT II LTD, SANTIAM INVESTMENT III LTD και SANTIAM INVESTMENT IV LTD οι οποίες εξαγοράστηκαν από την 100% θυγατρική εταιρεία του Όμιλου METKA EGN LTD Κύπρου, η οποία εξαγόρασε το 90% αυτών έναντι τιμήματος € 1.712.000, € 203.300, € 321.000 και € 381.990 αντίστοιχα, γ) η MAVIS SOLAR FARM PTY LTD η οποία εξαγοράστηκε από την 100% θυγατρική εταιρεία του Όμιλου MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD, η οποία εξαγόρασε το 90% αυτής έναντι τιμήματος AUD 500.000, δ) η PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA η οποία εξαγοράστηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SOLAR 2 το Μάρτιο του 2021 έναντι τιμήματος USD 500.000, ε) οι SUN CHALLENGE S.R.L., SOLAR RENEWABLE S.R.L., GOREYSBRIDGE SPV LIMITED και GOREY SPV LIMITED οι οποίες εξαγοράστηκαν από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA - EGN LTD Κύπρου τον Απρίλιο του 2021 έναντι τιμήματος € 2.394.000, € 1.890.400, € 330.611 και € 548.243 αντίστοιχα, ζ) οι CAMPANILLAS SOLAR SPA, TAMARICO SOLAR DOS SPA και DONA ANTONIA SOLAR SPA οι οποίες εξαγοράστηκαν από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SOLAR 2 τον Απρίλιο του 2021 έναντι τιμήματος USD 200.000, USD 2.000.000 και USD 2.464.000 αντίστοιχα, η) η PLANTA FOTOVOLTAICA EL ARRABAL NUMERO 14, S.L.U. η οποία εξαγοράστηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SPAIN HOLDING 1 SL το Μάιο του 2021 έναντι τιμήματος € 4.618.074, θ) η METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD η οποία ιδρύθηκε το Μάιο του 2021 από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD, ι) η METKA EGN SINGAPORE Holdings 4 PTE LTD η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SINGAPORE Holdings PTE LTD, κ) η METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L. η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SOLAR 5, λ) η METKA EGN ROM S.R.L. η οποία ιδρύθηκε από τη θυγατρική του Ομίλου METKA EGN LTD Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2021, μ) η METKA EGN Green Power Holdings Co.Ltd. η οποία ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED τον Οκτώβριο του 2021 και ν) η MYT ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2021 από την 100% θυγατρική του Ομίλου METKA EGN SOLAR 5.

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν περιλαμβάνονται πλέον σαν στοιχεία του ενεργητικού οι παρακάτω εταιρείες:

α) METKA EGN SPAIN HOLDING 1 SL, PLANTA FOTOVOLTAICA LA TORRE 40 SL και PLANTA FOTOVOLTAICA EL ARRABAL NUMERO 14, S.L.U οι οποίες εκποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2021 έναντι τιμήματος € 95 εκατ., β) SUN CHALLENGE S.R.L οι οποίες αποκτήθηκαν τον Απρίλιο του 2021 και εκποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021 έναντι τιμήματος 67,7 εκ. και γ) METKA EGN Japan η εκκαθάριση της οποίας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνονται επιπλέον με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω εταιρείες:

α) Το Σεπτέμβριο του 2021 η Εταιρεία εξαγόρασε κατά 100% την εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. έναντι τιμήματος € 700.000. και β) η METKA EGN GREECE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προέκυψε από την μετατροπή του υποκαταστήματος METKA EGN LTD Υποκατάστημα Ελλάδος σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία τον Δεκέμβριο του 2021.

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν περιλαμβάνονται πλέον οι εταιρείες:

α) ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ η οποία εκποιήθηκε μαζί με την 100% θυγατρική της BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ το Φεβρουάριο του 2021 έναντι τιμήματος € 8,4 εκατ., η Εταιρεία κατείχε το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω πωληθείσας εταιρείας και ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και β) ΕΝ.ΔΥ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε., ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε. και ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.. για τις οποίες εγκρίθηκε η οριστική διαγραφή τους από το Γ.Ε.Μ.Η. το Δεκέμβριο του 2021.

Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου η Εταιρεία προέβει στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες:

Τον Ιανουάριο 2021 η MYTILINEOS S.A. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας μέσω της θυγατρικής της ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. με την εταιρεία INWASTE Α.Ε., για τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή πρότυπης μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων και Μη Στερεών Απόβλητων και Ιλύων στην Ελλάδα. Η επένδυση, που έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, θα υλοποιηθεί στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς, και θα αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση αυτού του είδους στη χώρα. Ο στόχος της Εταιρείας είναι η μονάδα αυτή να καταστεί πρότυπη και να συμβάλει στην ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων, αποτελώντας την πρώτη ολοκληρωμένη περιβαλλοντική λύση στο ζήτημα της επαρκούς διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωσή της, θα μπορεί να επεξεργαστεί Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα και Επικίνδυνες Ιλύες καθιστώντας τα μετά την επεξεργασία Μη Επικίνδυνα και Αδρανή, ώστε να μπορούν να οδηγηθούν προς ασφαλή διάθεση ή ακόμη και προς δευτερογενή χρήση (π.χ. οικοδομικά υλικά). Ο σχεδιασμός της πρότυπης αυτής μονάδας βασίστηκε στην διεθνώς κατοχυρωμένη μέθοδο επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων GACS (Geochemical Active Clay Sediment), της οποίας τα εμπορικά δικαιώματα κατέχει αποκλειστικά η ZEOLOGIC. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων που έχουν τεθεί, σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) για τις ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν βεβαρημένα και Επικίνδυνα Απόβλητα και υποχρεούνται να τα διαχειριστούν. Τέλος, μέσω της υλοποίησης αυτής της εγκατάστασης ανοίγεται η προοπτική για την διαχείριση και άλλων ιδιαίτερα βεβαρημένων αποβλήτων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως η εξυγίανση επιβαρυμένων εδαφών.

Τον Φεβρουάριο 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) απέκτησε συνολική χωρητικότητα 26 MW για δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία (Battery Energy Storage System - BESS) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών δικτύου Fast Reserve για λογαριασμό της Terna, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της Ιταλίας. Ειδικότερα, η MYTILINEOS ανέλαβε δύο συμβάσεις και συγκεκριμένα στη Νότια Ιταλία (Μπρίντιζι 20 MW) και στη Σαρδηνία (Σάσαρι 6 MW). Παράλληλα, θα συμμετέχει στην εγκατάσταση ηλεκτροχημικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κοντά στους υποσταθμούς του Δικτύου του Διαχειριστή. Περισσότεροι από 53 υποψήφιοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 117 Μονάδες Fast Reserve (FRU) συνολικής δυναμικότητας 1.3 GW συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, από τις οποίους η Terna ανέθεσε συμβάσεις δυναμικότητας 250 MW. Στην MYTILINEOS εκχωρήθηκε ποσοστό 20% περίπου της δυναμικότητας που δημοπρατήθηκε στη Νότια ενδοχώρα της Ιταλίας και 20% στη Σαρδηνία.

Η έναρξη λειτουργίας των έργων αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και η παροχή υπηρεσιών Fast Reserve στο Ιταλικό δίκτυο θα διαρκέσει από το 2023 έως το 2027. Το ύψος του συμβολαίου για τη σύμβαση του Μπρίντιζι είναι 32,000 ευρώ/MW το χρόνο και για τη σύμβαση του Σάσαρι είναι 59,000 ευρώ/MW το χρόνο. Σημειώνεται, ότι τα εν λόγω συστήματα αποτελούν υπηρεσίες διπλής κατεύθυνσης (φόρτιση και εκφόρτιση) που εξασφαλίζουν συνεχή και αυτόματη απόκριση αναφορικά με την ενεργό ισχύ, ανάλογη προς το σφάλμα συχνότητας, εντός 1 δευτερολέπτου μετά το συμβάν που προκάλεσε την ενεργοποίηση. Ο Τομέας RSD έχει αναβαθμίσει την τεχνογνωσία του σε συστήματα αποθήκευσης, με την κατασκευή έργων άνω των 300MW στο Ηνωμένο Βασίλειο και άνω των 30 MW υβριδικών έργων αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας ισχύος σε Πουέρτο Ρίκο, Τυνησία και Νιγηρία.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 η MYTILINEOS στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ανακοινώνει τη συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στην διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Επιπλέον, η MYTILINEOS θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την EGNATIA GROUP.

Η Εταιρεία πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μία βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε.. H MYTILINEOS, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος.

Το συνολικό κόστος για την MYTILINEOS τόσο για το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει τα 56 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με μία ακόμα «πρωτιά» εν όψει της ελληνικής Ενεργειακής Μετάβασης, η MYTILINEOS συμφώνησε να συμβασιοποιήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Corporate PPA) από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της EGNATIA GROUP, ισχύος 200 MW, έναντι τιμής €33/Mwh και για περίοδο 10+5 ετών. Το εν λόγω PPA εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023.

Με την ενίσχυση αυτή της ισχύος της, η ανάπτυξη της MYTILINEOS στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών είναι πλέον δυναμική και πλουραλιστική, όπως άλλωστε ορίζουν οι επιταγές της σύγχρονης και αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης.

Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει πλέον:

Α.Π.Ε. στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί)

 • 1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης
 • 300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή (RTB)
 • 100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021

Α.Π.Ε. στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα)

 • 400 MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2021
 • 501 MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB)
 • 362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022
 • 4.000 MW – Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης

Αποθήκευση Ενέργειας

 • 25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)
 • 200 MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης

 • Η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά το προφίλ και τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα στη νέα εποχή.

Λόγω ακριβώς του μεγέθους και της σημασίας του προγράμματος αυτού, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και εφαρμογή του.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που δείχνει το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η MYTILINEOS δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, «Σήμερα, η ανάγκη για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μάς ωθεί στην MYTILINEOS να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, θέλοντας να συμβάλουμε στη δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σήμερα, θέτουμε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα και δεσμευόμαστε σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική μας δραστηριότητα έως το 2030 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Οι φιλόδοξοι στόχοι που ανακοινώνουμε, αποτυπώνονται 100% στο DNA μας, γίνονται στρατηγικός πυλώνας, κριτήριο λήψης αποφάσεων και οδηγός κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας μας. Από σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Η MYTILINEOS, με την κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική βιομηχανία και τη χώρα. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τολμηρά βήματα στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και mytilineos.gr φωτοβολταϊκών συστημάτων και για την αξιοσημείωτη διεύρυνση της δυναμικής της στη δευτερογενή παραγωγή αλουμινίου, έναν τομέα που διασφαλίζει κατά 10 φορές χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή. Σήμερα, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν από τις διευρυμένες δραστηριότητές της, η MYTILINEOS ανεβάζει τον πήχη των δεσμεύσεών της ακόμη πιο ψηλά, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, αναπτύσσοντας ένα εξειδικευμένο πλάνο πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών ξεχωριστά για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, που εστιάζει στο:

(1) Να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, έως το 2030

(2) Να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία μέσα από τη δέσμευσή της να μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα Μεταλλουργίας κατά 65% και αντίστοιχα τις ειδικές εκπομπές ρύπων, ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, κατά 75% μέχρι το 2030

(3) Να αποτελέσει τον καταλύτη για μία ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, με μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων ανά παραγόμενη MWh, έως 50% έως το 2030.

Με βασικούς πυλώνες την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, την αειφόρο ανάπτυξη και τους δείκτες ESG, η MYTILINEOS καταγράφει υψηλές επιδόσεις και έχει επιτύχει μείωση των εκπομπών ρύπων ανά μονάδα εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% ανά έτος τα τελευταία 4 χρόνια. Οι νέοι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει, συμπληρώνουν τις ήδη καλές επιδόσεις της στα θέματα κοινωνίας και διακυβέρνησης δείχνοντας έτσι το δρόμο για τη βιομηχανία του αύριο.

Τον Μάρτιο 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει ότι η ενεργοποίηση του έργου αποθήκευσης ενέργειας Byers Brae της Gresham House στη Σκωτία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, παρά τους περιορισμούς της COVID -19. Η περίοδος κατασκευής ήταν 4 μήνες (Οκτώβριος 2020 – τέλος Ιανουαρίου 2021).

Το συγκεκριμένο έργο Battery Energy Storage System - BESS είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία που θα παρέχει περίπου 30 MWh στο δίκτυο. Αυτό είναι το 3ο έργο BESS που ολοκληρώνει ο Τομέας RSD κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου και επισφραγίζει την μακροπρόθεσμη συνεργασία του με τη Gresham House. Προηγήθηκε η επιτυχής ενεργοποίηση στα τέλη του 2020 του έργου Wickham BESS (50MW/74MWh) και Thurcroft BESS (50MW/75MWh). Τα έργα Wickham και Thurcroft είναι από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο της Gresham House.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς ενεργειακής μετάβασης και είναι μία βασική παράμετρος για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές CO2. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν την αυξημένη διείσδυση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η MYTILINEOS, με την εκτεταμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη και την κατασκευή έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία, επιδιώκει να καταστεί πρωτοπόρα στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Τον Απρίλιο 2021 η MYTILINEOS ενισχύει τη θέση του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας στη διεθνοποιημένη αγορά ενέργειας και συγκεκριμένα στην αγορά της Αυστραλίας, ξεκινώντας συνεργασία με την QEnergy (μέρος της Ion Holdings) μέσω της υπογραφής Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας (Power Purchase Agreement). Η Σύμβαση υπεγράφη στην πλατφόρμα της WePower, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες αγοράς και εμπορίας ενέργειας που στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain. Με αυτό τον τρόπο, η MYTILINEOS αξιοποιεί πλήρως τις διασυνοριακές δυνατότητες της πλατφόρμας και εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία νέα προσέγγιση και μέθοδο στην αγοραπωλησία ενέργειας, βασισμένη στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η σύμβαση προβλέπει την αξιοποίηση στο μέγιστο της πλατφόρμας WePower για τη δημιουργία «έξυπνων συμβολαίων» βασισμένων στο Etherium (κρυπτονόμισμα) επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στην QEnergy να προσφέρει ενέργεια απευθείας στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της 10ετούς Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας μεταξύ των δύο εταιρειών, η QEnergy στοχεύει να αγοράσει την πλειονότητα του όγκου της ενεργειακής παραγωγής που θα προκύψει από την επέκταση των 22MW του φωτοβολταϊκού πάρκου Wagga North στην Αυστραλία (Wagga 2) που είχε εξαγοραστεί από την Terrain Solar το 2019.

Η Σύμβαση θα επιτρέψει την έναρξη κατασκευής του έργου Wagga 2 εντός του 2021 και όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να παράγει ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει περίπου 5.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία. Πρόκειται για την επέκταση της δραστηριότητας της MYTILINEOS στην Αυστραλία, μετά την εξαγορά των αδειών του φωτοβολταϊκού πάρκου Moura ισχύος 110MW στην περιοχή του Queensland, και του Wyalong ισχύος 75 ΜW στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, καθώς και τριών ακόμη έργων συνολικής ισχύος 120 MW που είναι υπό κατασκευή στην ίδια περιοχή.

Στις 15 Απριλίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης υπέγραψε σύμβαση με την Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. (OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο μέλλον στις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού “Elbasan 3” και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού "Fier". O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο υποσταθμό 400kV για την διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2. Στον υποσταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός220kV θα επεκταθεί με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV.

Αυτό είναι το πρώτο ενεργειακό project της MYTILINEOS στην Αλβανία, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Εταιρεία επενδύει στρατηγικά στους παγκόσμιους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, εφαρμόζοντας την διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων και υποδομών.

Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, συμπληρωματικά των 12 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε €21,173,500.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της KfW και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων.

Στις 19 Απριλίου 2021 - Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS, Ευάγγελου Μυτιληναίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού της νέας μονάδας με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, που θέτει την αναβαθμισμένη ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας σε νέα ισχυρή τροχιά.

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στο τέλος του 2021, η επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, καθιστά τη μονάδα ως τη μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric (GE), ο πρώτος τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, κατέφθασε και τοποθετείται στη νέα μονάδα κι όταν τεθεί σε λειτουργία θα αποδίδει 826MW στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με την προσθήκη του νέου σταθμού, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS θα υπερβεί τα 2.000 MW, μη συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Την αξία της επένδυσης και τη σημασία της για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος το 2022, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας: «Επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS, που προχωρούν ακόμη και εν μέσω πανδημίας, αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη της στη χώρα. Το νέο εργοστάσιο θα βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους της γρηγορότερης απολιγνιτοποίησης στην Ευρώπη που ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει. Είναι μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου για να πετύχουμε τον άλλο μεγάλο στόχο που έχουμε, το να έχουμε πάνω από 60% συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2030. Εδώ σήμερα, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι παρόλες τις ιδιόμορφες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, εντούτοις αναλαμβάνουν τον επενδυτικό κίνδυνο και τολμούν να επενδύσουν τεράστια ποσά στον τόπο μας, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρα μας. Δημιουργούν, παράγουν τεχνογνωσία, χρησιμοποιούν αυτό το πανάξιο ανθρώπινο δυναμικό, τα ελληνόπουλα, επιστήμονες, εργατοτεχνίτες. Και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν συνολικά και στην κοινωνική συνοχή αλλά και παράγουν τεχνογνωσία που στη συνέχεια εξάγουν και ανταγωνίζονται ως ίσο προς ίσο, τους γιγαντιαίους ανταγωνιστές μας στο εξωτερικό».

«Η παραλαβή και τοποθέτηση του μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού αεριοστρόβιλου από τους συνεργάτες μας τη GE, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη MYTILINEOS. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς βρισκόμαστε πλέον κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής επένδυσης και μάλιστα χωρίς να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό. Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, ήταν για εμάς εγγύηση επιτυχίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η MYTILINEOS θα καταστεί σημείο αναφοράς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα» δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS.

Με την επένδυση αυτή, η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που συνεισφέρει στο εθνικό ενεργειακό σύστημα με μία μονάδα τελευταίας τεχνολογίας, ενόψει της ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργήσει ένα σημαντικό οικονομικό πυρήνα για την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και οικονομικές συνέργειες ενώ υποστηρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Στις 27 Απριλίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει την ανάληψη νέου έργου για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 28 MW στην Ισπανία, με τη θυγατρική της Ellomay Capital Ltd, την Ellomay Solar S.L.U. («Ellomay Solar»)

Συμπληρωματικά του EPC, στη σύμβαση περιλαμβάνονται και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις για την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη.. Ο Τομέας RSD αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες, βάσει της συμφωνίας, εντός 9 μηνών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Έναρξης Εργασιών (Notice to Proceed). Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν την 1η Μαρτίου 2021 και η Ειδοποίηση Έναρξης Εργασιών αναμένεται να παρασχεθεί κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2021. Η συμφωνία EPC προβλέπει ένα σταθερό και κατ’ αποκοπή ποσό ύψους €15.32 εκατ. για την πλήρη εκτέλεση των έργων, όπως ορίζονται. Πρόκειται για τη δεύτερη σύμβαση της MYTILINEOS με την Ellomay Solar, δεδομένου ότι η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία το φωτοβολταϊκό έργο μεγάλης κλίμακας «Talasol», με εγκατεστημένη δυναμικότητα 300 MWp στο δήμο Talavan, Caceres, στην Ισπανία. Το Talasol είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη το προηγούμενο έτος και η ενεργοποίηση της μονάδας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοινώνει μία επιπλέον EPC συμφωνία με την EnfraGen, LLC ("EnfraGen"), για 10 έργα 12,5 MWp το κάθε ένα (συνολικής δυναμικότητας 125MWp).

Όλα τα έργα βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Χιλής και πρόκειται να κατασκευαστούν σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τα τέλη Απριλίου, έως τα τέλη Ιουνίου του 2021. Τα 10 αυτά έργα αναμένεται να διασυνδεθούν με το Δίκτυο έως τον Ιανουάριο του 2022. Για το έργο αυτό, ο Τομέας RSD συνεργάζεται με την Elector S.A. Η σύμβαση ανέρχεται σε $76,8 εκατ. Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS έχει ήδη εδραιωθεί στη Χιλή, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά και απαιτητικά έργα και συνεχίζει να επεκτείνεται στην αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Αυτές οι νέες συμφωνίες αποδεικνύουν ότι ο Τομέας RSD αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως προτιμώμενος EPC ανάδοχος και συνεργάτης μεγάλων διεθνών εταιρειών ενέργειας.

Επιπρόσθετα, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η εταιρεία MYTILINEOS ανακοινώνουν τη συμβασιοποίηση του έργου ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού τιμήματος 46 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023.

Πρόκειται για ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλου του διακοπτικού εξοπλισμού 150kV και 400kV με σύγχρονο εξοπλισμό τύπου GIS, την προσθήκη δύο αυτομετασχηματιστών και πέντε αυτεπαγωγών αντιστάθμισης, την εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού συστήματος προστασίας και ελέγχου, καθώς και την αντικατάσταση των βοηθητικών παροχών του ΚΥΤ.

Το νέο state-of-the-art Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης:

Θα αναλάβει σημαντικό μέρος του ηλεκτρικού φορτίου στο λεκανοπέδιο Αθηνών, θωρακίζοντας την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής

Θα αποτελέσει τον κόμβο σύνδεσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023

Θα αποτελέσει τον τερματικό κόμβο του Ανατολικού Διαδρόμου (400 kV) της Πελοποννήσου με το ηπειρωτικό σύστημα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

Το έργο έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), από κοινού με τη νέα Γραμμή Μεταφοράς Κόρινθος-Κουμουνδούρος, για το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Τον Μάιο 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES), ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).

Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και αξιοποίηση του BOOSTplus, ενός καινοτόμου και 100% «πράσινου» καυσίμου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «βιολογικό» ενισχυτικό καυσίμου, με περιεκτικότητα 97% σε φοινικέλαιο, χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών. Το BOOSTplus πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές καυσίμων και βιοκαυσίμων και έχει τη δυνατότητα, όταν προστίθεται σε κινητήρες πετρελαίου να βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή τους με αισθητή μείωση των εκπομπών CO2 λόγω αποδοτικότερης καύσης. Παράλληλα, μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων, βελτιστοποιεί τη χρήση του καυσίμου και αυξάνει τον χρόνο ζωής του κινητήρα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και κατά συνέπεια επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για μείωση των συνολικών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, και την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050 στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επιδιώκει συνεργασίες που είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν πολλαπλά οφέλη σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Ενδεικτικά, η χρήση του BOOSTplus μπορεί να επεκταθεί:

 • σε όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις (όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο ως καύσιμο).
 • στις εγκαταστάσεις της ΜΥΤILINEOS (όπου υφίστανται καυστήρες πετρελαίου)
 • αλλά και σε πετρελαιοκίνητα οχήματα της εταιρείας

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Selcoms-i θα αναζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι προώθησης του πρωτοποριακού αυτού καυσίμου, που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά σε εταιρείες, αλλά και σε φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς - που επιδιώκουν να συμβάλουν στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Στις 20 Μαΐου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), και η NextChem, θυγατρική του ομίλου Maire Tecnimont S.p.A., υπέγραψαν σήμερα συμφωνία που δρομολογεί τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την κατασκευή μονάδας «πράσινου» υδρογόνου, μέσω ηλεκτρόλυσης, στην Ιταλία. Η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα RSD, κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών και υβριδικών έργων μεγάλης κλίμακας, και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 1 GW. Η NextChem, θυγατρική της Maire Tecnimont, δραστηριοποιείται στον τομέα «πράσινης» χημείας και «πράσινων» τεχνολογιών για την ενεργειακή μετάβαση.

Βάσει της Συμφωνίας, ο Τομέας RSD της MYTILINEOS θα αξιοποιήσει την εξειδίκευση της NextChem και του Ομίλου Maire στις τεχνολογίες υδρογόνου, για να αναπτυχθεί στον εν λόγω τομέα.

Το Έργο δύναται να μετατρέπει την παραγόμενη ενέργεια από μια φωτοβολταϊκή μονάδα MYTILINEOS σε «πράσινο» υδρογόνο και να παρέχει στους τοπικούς αποδέκτες έναν εναλλακτικό φορέα ενέργειας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, που συμβάλλει ουσιαστικά και δυναμικά στην απολιγνιτοποίηση ακόμη και των πιο δύσκολων βιομηχανικών τομέων. Η MYTILINEOS σκοπεύει να επεκτείνει την πρακτική αυτή και σε άλλες φωτοβολταϊκές μονάδες.

27 Μαΐου 2021 – Το 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) είναι σήμερα άτομα με αναπηρία, ωστόσο σπανίως τους συναντάμε στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι το 60% των νέων με αναπηρία στην Ελλάδα, ηλικίας 25-29 ετών είναι άνεργοι, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου μένει ανενεργό και αναξιοποίητο, ζημιώνοντας όλους, τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Η MYTILINEOS, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl, έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το “mellonabilities”, διάρκειας 6 μηνών, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους ωφελούμενους. Ωστόσο αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη ικανότητας. Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού τους προφίλ, με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Σκοπός είναι η στοχευμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων ΑμεΑ για την επιτυχή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, αποκτώντας επιπλέον εφόδια και κατανοώντας τις συνθήκες εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την καλλιέργεια νοοτροπίας (υποψήφιοι, εργοδότες, οργανισμούς HR/κατάρτισης/συμβουλευτικής) που θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο απασχολησιμότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή της MYTILINEOS εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 για Μηδενική φτώχεια (1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες ανισότητες (10). Η MYTILINEOS έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα #HoMellon. Μία ακόμα πρωτοβουλία της MYTILINEOS, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl, για την επανένταξη αστέγων στην αγορά εργασίας. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2020, με εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς η πλειοψηφία των ωφελούμενων πλέον εργάζεται.

Τον Ιούνιο 2021 η MYTILINEOS είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά εμπράκτως τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προστασία από την κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η διεθνής πρωτοβουλία TCFD, υπό την προεδρία του Michael R. Bloomberg, ιδρυτή του “Bloomberg LP and Bloomberg Philanthropies” παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό και συστάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας TCFD είναι να βοηθηθεί η επενδυτική κοινότητα, προκείμενου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση και την κοστολόγηση των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο επιχειρήσεων η προσαρμογή στις συγκεκριμένες συστάσεις δεν είναι μόνο ζήτημα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και ζήτημα χρηματοδότησης, στρατηγικής και καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Οι αυξημένες δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD σε διάφορους τομείς θα βοηθήσουν τις παγκόσμιες αγορές να λάβουν πιο αποδοτικές αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων και να προσαρμοστούν κατάλληλα στις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή των συστάσεων TCFD θα παρέχει στη MYTILINEOS:

 • Ευκολότερη και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά κεφάλαια, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών, και διασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αξιολογούνται και διαχειρίζονται κατάλληλα,
 • Την δυνατότητα δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε χρηματοοικονομικές καταχωρίσεις,
 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα, αποσκοπώντας στην καλύτερη διαχείρισή τους καθώς και σε έναν πιο ενημερωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και
 • Την ικανότητα προληπτικής αντιμετώπισης των απαιτήσεων των επενδυτών για πληροφορίες σχετικές με το κλίμα, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας για τα προαναφερθέντα θέματα.

Οι εταιρείες που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία TCFD προέρχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και εθνικές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, χρηματιστήρια, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Στις 8 Ιουνίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει ότι επιλέχθηκε από την Total Eren για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) του φωτοβολταϊκού πάρκου «Tutly» στο Ουζμπεκιστάν. Το «Tutly» ισχύος 131,35 MWp, βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Σαμαρκάνδης και αναπτύχθηκε από την γαλλική Total Eren, έναν κορυφαίο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές (IPP) (κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά). Είναι ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα και είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής και την υποστήριξη των εθνικών στόχων για ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να τροφοδοτεί το δίκτυο στο τέλος του 2021.

Συγκεκριμένα, ο Τομέας RSD ανέλαβε το έργο «με το κλειδί στο χέρι» που περιλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας και του υποσταθμού υψηλής τάσης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται αποτελείται από ένα σύστημα μεταλλικής βάσης κινούμενου άξονα (3.644 ιχνηλάτες), μετατροπείς στοιχειοσειράς (625 μετατροπείς) και ηλιακούς συλλέκτες διπλής όψης (περίπου 295.000 τεμ). Η σύνδεση σε δίκτυο πραγματοποιείται μέσα από γραμμή υψηλής τάσης 220 KV μέσω ενός υποσταθμού υψηλής τάσης 35 KV/220 KV, που περιλαμβάνει ενισχυμένους μετασχηματιστές ισχύος 2x100 MVA. Μόλις ολοκληρωθεί, η μονάδα παραγωγής ενέργειας αναμένεται να παράγει 270 GWh ετησίως, αρκετές για να καλυφθούν οι ανάγκες περίπου 140.000 ατόμων στο Ουζμπεκιστάν, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά περίπου 160.000 τόνους ετησίως. Αυτό είναι το 3ο έργο του Τομέα RSD στην Κεντρική Ασία. Τα άλλα δύο έργα που βρίσκονται στο Καζακστάν (τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Nomad» 28 MWP και «M-KAT» 100 MWP), πραγματοποιήθηκαν επίσης για λογαριασμό της Total Eren, γεγονός που καταδεικνύει ότι η Εταιρεία θεωρείται πλέον αξιόπιστος συνεργάτης.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 85.242.703 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 62,63% επί συνόλου 136.098.266 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο1 . Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 24 η Ιουνίου και η 25 η Ιουνίου 2021 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 1 η Ιουλίου 2021. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2020.

(iv) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

(v) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και όρισαν την αμοιβή της σε €318.250 (πλέον ΦΠΑ) και €229.500 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

(vi) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

(vii) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τον ορισμό της κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 07.06.2022.

(viii) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν τον κύριο Αντώνιο Μπαρτζώκα ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου με θητεία έως τις 07.06.2022 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Χρήστου Ζερεφού.

(ix) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Περαιτέρω, οι μέτοχοι ενέκριναν την ανάκληση του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη από ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

(x) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(xi) Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(xii) Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(xiii) Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.

Επίσης, στη συνέλευση υποβλήθηκε και η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Στη γενική συνέλευση ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κ. Χρήστου Ζερεφού, με ισχύ από 14.06.2021, δεδομένου ότι συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο για περισσότερα από εννέα χρόνια και ως εκ τούτου από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 την 17.07.2021 δεν θα πληροί πλέον το σχετικό κριτήριο ανεξαρτησίας. Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων των μετόχων, καθώς και μετά την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου την ίδια ημέρα, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής: 1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος, 2. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος, 3. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β’, εκτελεστικό μέλος, 4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος, 5. Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 6. Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 7. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 8. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 9. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και 11. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης, κατόπιν της σχετικής απόφασης των μετόχων για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη σύνθεση αυτής και τη θητεία των μελών της, το διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε τα πιο κάτω μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και η τελευταία συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής: 1. Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 2. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και 3. Αντώνιος Μπαρτζώκας, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Στις 29 Ιουνίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου - Protergia υπέγραψε συμφωνία με την Copenhagen Infrastructrure Partners (CIP), με έδρα την Δανία, εκ μέρους του επενδυτικού σχήματος «CI New Markets Fund I» για την από κοινού συνεργασία (CIP 60% / MYTILINEOS 40%) για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Οι δύο εταιρείες θα συνεισφέρουν εξίσου σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, προκειμένου να εντοπίσουν τις κατάλληλες εκείνες περιοχές όπου θα συν-αναπτύξουν και θα συγχρηματοδοτήσουν υπεράκτια αιολικά έργα, συνδυάζοντας πόρους και τεχνογνωσία. Η CIP είναι μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές και στον τομέα της «πράσινης» ανάπτυξης. Διαθέτει περίπου 15 δισ. ευρώ υπό διαχείριση, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο fund παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτιμάται ότι μέσω του συνολικού «πράσινου» χαρτοφυλακίου της CIP, θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά περίπου 10-11 εκατ. τόνους, ενώ θα ηλεκτροδοτούνται με βιώσιμο τρόπο περίπου 5-6 εκατομμύρια νοικοκυριά στις χώρες που θα επενδυθούν τα εν λόγω κεφάλαια. Ο κύριος κατασκευαστής για όλα τα έργα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας CIP – MYTILINEOS, είναι η Copenhagen Offshore Partners (COP), μία κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας υπεράκτιων αιολικών έργων. Σε συνεργασία με την CIP, η COP εισφέρει τεχνογνωσία που θα ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία στον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό στην βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Η COP εργάζεται στενά με την Copenhagen Infrastructure Partners και από το 2015 ηγείται των εξελίξεων σε πολυάριθμα υπεράκτια αιολικά έργα στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Κορέα, το Βιετνάμ και αλλού.

Τον Ιούλιο 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) ανακοινώνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας 14MW σε διαδικασία ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, από την Elgin Energy, μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων ηλιακής ενέργειας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα επωφεληθεί από μακροπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs) που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της δημοπρασίας 2020 RESS 1 (εθνική δημοπρασία για ΑΠΕ στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας) και μόλις ενεργοποιηθούν τα έργα αυτά θα παρέχουν επαρκή και ανταγωνιστική ως προς το κόστος ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε περισσότερα από 4,000 σπίτια και θα αντισταθμίζουν ετησίως 7,000 τόνους εκπομπών άνθρακα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Η εξαγορά ενισχύει τη θέση του RSD στη διεθνή αγορά ενέργειας και ειδικότερα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία με την Elgin Energy, μετά την ενεργοποίηση χαρτοφυλακίου 76MW μη επιδοτούμενων έργων ηλιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις 8 Ιουλίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε σύμβαση με την Georgian State Electrosystem JSC (GSE) για την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 220/110kV και την επέκταση Υποσταθμών 500kV και 400kV ενός υπάρχοντος σταθμού μετατροπής στη Γεωργία.

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων υποσταθμών 220/110kV “Lajanuri” και “Ozurgeti” καθώς και την επέκταση της πλευράς 400kV και 500kV AC του σταθμού μετατροπής Akhaltsikhe. Οι δύο νέοι υποσταθμοί Lajanuri και Ozurgeti θα περιλαμβάνουν διάταξη διπλών ζυγών στα 220/110kV και 4 αυτομετασχηματιστές 220/110/35kV (δύο για κάθε υποσταθμό). Οι εργασίες στον υφιστάμενο σταθμό μετατροπής Akhaltsikhe θα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση και επέκταση της πύλης 20C01 (400kV) και της πύλης 10B04 (500kV).

Αυτό είναι το πρώτο έργο για την MYTILINEOS στη Γεωργία και στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Η Εταιρεία, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις για αποτελεσματική διανομή και μεταφορά ενέργειας, επιδεικνύει ένα επιτυχημένο portfolio αντίστοιχων έργων. Η τεχνογνωσία της σε σύγχρονα ενεργειακά έργα (όπως τα ΚΥΤ Κορίνθου και Κουμουνδούρου, καθώς και οι Υποσταθμοί στην Αλβανία), αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για την κάλυψη σημαντικών ενεργειακών αναγκών και την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας. Μέσω του αναβαθμισμένου SES BU, εστιάζει πλέον και στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων και υποδομών.

Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών, συμπληρωματικά των 24 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε €35.665.000.

Η Γεωργία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την KfW. Η σύμβαση με την MYTILINEOS αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Open Program Extension Transmission Network Georgia II», προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ροή φορτίου, να αυξηθεί η ικανότητα μεταφοράς και να βελτιωθεί η αξιοπιστία του δικτύου μεταφοράς της χώρας.

Στις 21 Ιουλίου 2021 η MYTILINEOS ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του Τομέα Μεταλλουργίας.

Με τη συμφωνία αυτή, επισφραγίζεται η αγαστή συνεργασία των δύο κορυφαίων εταιρειών και η δέσμευσή τους για ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στο πλαίσιο της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Η συμφωνία αυτή θα είναι και η τελευταία των δύο εταιρειών, μετά από 60 χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας, καθώς η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί - στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη - να μειώσει κατά 30% τις εκπομπές ρύπων στο σύνολο της δραστηριότητάς της έως το 2030 και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα το αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Ειδικότερα για τον Τομέα Μεταλλουργίας, η MYTILINEOS φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «πράσινο» παράδειγμα, μέσα από τη δέσμευσή της για μείωση των απόλυτων εκπομπών CO2 κατά 65% και των σχετικών εκπομπών CO2, ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, κατά 75%. Μέχρι το 2030, η “Αλουμίνιον της Ελλάδος” θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευ. Μυτιληναίος δήλωσε: «Υπογράφουμε σήμερα την τελευταία σύμβασή μας με τη ΔΕΗ. Μία συνεργασία που σφράγισε τη νεότερη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας, ολοκληρώνεται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για την MYTILINEOS. Για εμάς, μετά το 2023, ξεκινά μία νέα εποχή για το ιστορικό εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος»: μία εποχή «πράσινη» και βιώσιμη, σε απόλυτη συνάρτηση με τους εθνικούς στόχους και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για το χρονικό διάστημα 1/7/2021 – 31/12/23.

Αύγουστος 2021 – Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται από τις αρχές του Αυγούστου και προκαλούν τεράστιες καταστροφές στο πέρασμά τους, απαιτούν, μεταξύ άλλων, και την άμεση αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πυροσβεστικών μέσων και συναφούς εξοπλισμού, προκειμένου να ανακοπεί η άνευ προηγουμένου εξάπλωσή τους. Από την πρώτη στιγμή που το μέγεθος της καταστροφής άρχισε να φαίνεται, η MYTILINEOS αποφάσισε άμεσα, να βοηθήσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία και την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η προσπάθεια ανεύρεσης και μεταφοράς πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που είχε περισσότερη ανάγκη η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μετά από τιτάνιες προσπάθειες, ανευρέθηκαν στην Αυστραλία τα πιο κατάλληλα για την περίπτωση και υψηλότερης ποιότητας ελικόπτερα BELL 214 BI της αμερικάνικης εταιρείας Erickson Inc, πλήρως στελεχωμένα με ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης που αποτελείται από περισσότερους από 20 πιλότους, μηχανικούς και μεταφραστές. Τα ελικόπτερα αυτά, αφού εγκρίθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, για να συμβάλλουν δυναμικά στην κατάσβεση των ενεργών μετώπων στη χώρα. Τα ελικόπτερα αυτά (4 τον αριθμό) είναι καθοδόν προς τη χώρα μας, θα παραμείνουν δε 60 μέρες από την ημερομηνία άφιξης τους, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων ή νέων πυρκαγιών, ενώ το κόστος διάθεσης των ελικοπτέρων (€3,3 εκατ.) ανέλαβε πλήρως η MYTILINEOS. Το κατά πόσον οι φωτιές που κατέκαψαν τη χώρα ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων ελλείψεων και προβλημάτων του κρατικού μηχανισμού, ή μία επιπλέον απόδειξη των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, θα το πουν οι ειδικοί την επόμενη μέρα. Η MYTILINEOS έχει ήδη καταστεί η πρώτη ελληνική εταιρεία και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που έθεσε σαφείς στόχους για ελαχιστοποίηση του ανθρακικού της αποτυπώματος, ενώ το σύνολο της στρατηγικής της διέπεται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις και κάθε φορά που η πατρίδα μας καλεί, προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι, με καίριο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεσμευόμαστε ακόμα ότι θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης των καμένων περιοχών και αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων.

Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές και όλους όσους υπερέβησαν εαυτούς για να περιορίσουν τη μεγάλη καταστροφή στη χώρα.

Τον Σεπτέμβριο 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), υπέγραψε συμφωνία με την Enel Green Power Romania SRL. μέλος του Ομίλου Enel, για την πώληση χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας ισχύος περίπου 90MW στη Ρουμανία, αποτελούμενο από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα που αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία τέλη του 2022 / αρχές του 2023. Τα έργα αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Renergy Power Plants, μια καθιερωμένη εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Ο Τομέας RSD θα αναλάβει την περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή των έργων.

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στη Νότια Περιφέρεια της Ρουμανίας, κοντά στο Βουκουρέστι. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο έργο είναι το Calugareni, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε στάδιο «Έτοιμο για Κατασκευή» (Ready to Build-RTB), ισχύος 63 MW, με την κατασκευή του να αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 2021. Τα υπόλοιπα 26MW βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας συμμετέχει, ως συντονιστής, στο έργο SCALE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η MYTILINEOS έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τον μηδενισμό τους και την τελική μετατροπή τους σε κοιτάσματα χρήσιμων πρώτων υλών, μέσα από τη συμμετοχή της σε πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα. Το SCALE του Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα που στοχεύει στην εξαγωγή σπάνιων γαιών και ειδικότερα ενώσεων σκανδίου και κραμάτων αλουμινίου - σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα βωξίτη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και συνολικά 17 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά εταιρείες όπως οι ΙΙ-VI, ΚΒΜ Αffilips και Less Common Metals, τα Πανεπιστήμια του Άαχεν, της Στοκχόλμης και της Bασιλείας κ.ά.).

Το σκάνδιο συγκαταλέγεται στις Σπάνιες Γαίες και συμπεριλαμβάνεται στην λίστα με τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός Βωξίτης που επεξεργάζεται η MYTILINEOS είναι αναλογικά «πλούσιος» σε σκάνδιο, παράγοντας αντίστοιχα «πλούσια» σε σκάνδιο κατάλοιπα βωξίτη. Σημειώνεται επίσης, ότι η εξασφάλιση πηγών Σπανίων Γαιών είναι η πρώτη προτεραιότητα της νεοσύστατης European Raw Materials Alliance (ERMA), στην οποία η MYTILINEOS επίσης συμμετέχει.

Η πιλοτική μονάδα εξαγωγής σκανδίου του προγράμματος SCALE, ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από ένα χρόνο στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του Τομέα Μεταλλουργίας. Με την πρωτοποριακή μέθοδο που χρησιμοποιείται, αυξήθηκε η συγκέντρωση σκανδίου από τα κατάλοιπα βωξίτη κατά 2.500 φορές.

Παράλληλα, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας συμμετέχει και στο πρόγραμμα ReActiv, που συντονίζει η LafargeHolcim, με ειδίκευση σε οικοδομικές λύσεις, σε συνεργασία με 20 εταίρους σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους εταιρείες όπως οι ALCOA, HYDRO, Rio Tinto και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, για την ανακύκλωση καταλοίπων βωξίτη. Μέσω του ReActiv τα κατάλοιπα βωξίτη επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εφικτή η μετατροπή τους σε ένα ενεργό συστατικό για την παραγωγή τσιμέντου με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS συμμετέχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων Ηorizon2020, ΕΙΤ Raw Materials, ΕRAMIN-2 και ΕΣΠΑ που ερευνούν μεταξύ άλλων:

 • την αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή σκανδίου, σιδήρου, αλουμίνας, προσθέτων τσιμέντου και δομικών προϊόντων.
 • την παραγωγή αλουμίνας από εναλλακτικές (δευτερογενείς) πηγές.
 • την ανάκτηση θερμότητας - χρήση Α.Π.Ε. στην παραγωγή αλουμίνιου.
 • νέα εργαλεία εκπαίδευσης και
 • νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης αλουμινίου

Η συνολική χρηματοδότηση αυτών των 23 προγραμμάτων ξεπερνά τα 95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6.9 εκατ. ευρώ είναι η χρηματοδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.

Με τη συμμετοχή της σε αυτές τις πρωτοβουλίες, η MYTILINEOS αποδεικνύει την προσήλωσή της σε μία βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία, σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές επιταγές και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με μηδενικές εκπομπές αερίων και οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και να στηρίζει την καινοτομία στον βιομηχανικό τομέα.

Τον Οκτώβριο 2021 η MYTILINEOS ενισχύει τη θέση του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) στην Ιταλική ενεργειακή αγορά, διασφαλίζοντας μία 20ετή χρηματοπιστωτική σύμβαση επί διαφορών (CFD) με την Ιταλική κρατική εταιρεία GSE, με τιμή 65.17€/MWh.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αυτή αναφέρεται σε ένα φωτοβολταϊκό 52,8MW με την ονομασία Porto Torres, το οποίο βρίσκεται στη Βορειοδυτική Σαρδηνία, μια περιοχή που η MYTILINEOS κατατάσσει ως κόμβο για την ιταλική αγορά. Το Porto Torres έχει αναπτυχθεί πλήρως από τον Τομέα RSD και είναι έτοιμο για κατασκευή (Ready to Build). Επιπλέον, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο που συμμετείχε στην 6η ιταλική δημοπρασία (Decreto FER) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Τομέας RSD επενδύει στρατηγικά στην ιταλική ενεργειακή αγορά, με ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακών έργων, έργων αποθήκευσης ενέργεια και «πράσινου» υδρογόνου που φθάνει τα 1,7 GW σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, σε 15 περιοχές της χώρας και έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις εταιρείες εκείνες που μπορούν να συμμετάσχουν στο μέλλον με αξιώσεις στις εθνικές δημοπρασίες έργων ΑΠΕ.

Η MYTILINEOS υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους απανθρακοποίησης της Ελλάδας και της Ιταλίας, με τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σήμερα, που οι τιμές ενέργειας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Νοέμβριο 2021 η MYTILINEOS ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία - non-recourse financing), για τα φωτοβολταϊκά έργα Corowa, Junee και Wagga στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ANZ, Societe Generale και Westpac.

Αυτό το χαρτοφυλάκιο των 120 MWp (40 MWp το κάθε έργο) εξαγοράστηκε το 2019 στο πλαίσιο της στρατηγικής εισόδου της MYTILINEOS στην αγορά της Αυστραλίας, μίας από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές αγορές διεθνώς, όπου η πρόσβαση σε «καθαρή» ενέργεια είναι ακόμα ζητούμενο για πολλές μεγάλες εταιρείες. Τα έργα θα παράγουν 220 GWh ετησίως, τροφοδοτώντας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστραλίας και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 180,000 τόνους το χρόνο.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ενέργειας και των Πιστοποιητικών Παραγωγής Μεγάλης Κλίμακας (LGC) από τα τρία έργα πωλείται στο πλαίσιο δεκαετούς «Πράσινης» Συμφωνίας Αγοράς Ενέργειας (PPA) στην Coles, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων της Αυστραλίας με περισσότερα από 2,400 καταστήματα.

Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που επέβαλε η πανδημία covid – 19, η κατασκευή των έργων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της MYTILINEOS και ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2021, αποδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να φέρνει σε πέρας απαιτητικά projects. Η χρηματοδότηση είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την χρηματοδότηση κάθε έργου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Έναρξης Εμπορικής Λειτουργείας και περιλαμβάνει καθορισμένης διάρκειας δάνεια AUD 95 εκατ. και AUD 9 εκατ. για το έργο και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αντίστοιχα. Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση έργων της MYTILINEOS στην Αυστραλία και για τη πρώτη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων από τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της MYTILINEOS.

Στις 22 Νοεμβρίου 2021 η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευσής της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τους φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 που έθεσε στις αρχές του χρόνου, αναλαμβάνει εκ νέου δράση με τη δέσμευσή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets initiative» (SBTi).

Το SBTi κινητοποιεί τις εταιρείες να θέσουν στόχους βασισμένους στην επιστήμη και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αποτελεί σύμπραξη των οργανισμών CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF) και παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση και επικύρωση εταιρικών στόχων με βάση σύγχρονα και έγκυρα δεδομένα σχετικά με το κλίμα. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας SBT επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν σε τι βαθμό και πόσο γρήγορα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν μια ξεκάθαρη πορεία προς την απανθρακοποίηση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αξιοποιώντας τις σχετικές ευκαιρίες.

Η MYTILINEOS είναι μια από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες που δεσμεύεται στην πρωτοβουλία SBT. Μέσω της δέσμευσης, η Εταιρία θα επιβεβαιώσει ότι οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για τη μείωση των εκπομπών CO2 εξυπηρετούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις προβλέψεις για την εξέλιξη του κλίματος, καθώς και την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική.

Ήδη, στην πρωτοβουλία SBT έχουν δεσμευθεί περισσότερες από 2.000 εταιρείες παγκοσμίως και από το σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων, όπως οι Iberdrola SA, Enel SpA, Lightsource bp, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., ENGIE και FLUXYS, αλλά και οι AstraZeneca, Shiseido και Wendy’s.

H MYTILINEOS φιλοδοξεί να επιτύχει τις μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα με την υλοποίηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, στην Ελλάδα και διεθνώς, με την ηλεκτροδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, με την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών όπως το ανακυκλωμένο αλουμίνιο, με τη σημαντική αύξηση χρήσης της ποσότητας scrap αλουμινίου, με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην παραγωγή του αλουμινίου, με την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών στα εργοτάξια, με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και με την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των χώρων γραφείων με βάση το φυσικό αέριο με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας.

Παράλληλα, η MYTILINEOS θα συνεχίσει να επενδύει στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και στην αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγωγής, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών, όπως π.χ. με την ψηφιοποίηση του χυτηρίου στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος, του Τομέα Μεταλλουργίας - σε συνεργασία με τη General Electric - και με την εφαρμογή της τεχνολογίας Metsol για τη μείωση των εκπομπών PFC, συμβάλλοντας ενεργά σε ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Η δέσμευσή αυτή έρχεται σε συνέχεια της ένταξής της MYTILINEOS στους υποστηρικτές της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), τον Ιούνιο του 2021 για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητά της.

Την 23η Δεκεμβρίου Η από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (η «Διάθεση»). Επίσης, η εν λόγω γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων Διάθεσης και των δικαιούχων, με τη δυνατότητα να αναθέτει μέρος των σχετικών εξουσιών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε με απόφασή του στις 22.12.2021 τους ειδικότερους όρους της Διάθεσης ως εξής:

1. Σκοπός Διάθεσης

Η Εταιρεία θα διαθέσει τις μετοχές προκειμένου αφενός να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και την συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρείας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη, ιδίως από την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του 2017 και μετά, όπου η Εταιρεία πέτυχε μεταξύ άλλων σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή υψηλών μερισμάτων, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου διατηρώντας παράλληλα χαμηλά το επίπεδο του δανεισμού, ενώ ιδιαίτερα το 2020 κατέγραψε ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου να συνδεθούν μελλοντικά οι αποδοχές των δικαιούχων με τις επιδόσεις της Εταιρείας.

2. Όροι Διάθεσης

Η Εταιρεία θα διαθέσει ίδιες μετοχές, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Διάθεση θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε τρεις φάσεις, ως εξής:

 • η α’ φάση θα πραγματοποιηθεί έως 31.12.2021, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν, ως παροχή/επιβράβευση για την ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία του έτους 2020 και τη σημαντική αύξηση κερδών ανά μετοχή,
 • η β’ φάση θα πραγματοποιηθεί από 01.01.2022 έως 31.12.2022, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια σχετιζόμενα με την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων κατά τη χρήση 2021, καθώς και τη συμβολή των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων αυτών, και
 • η γ’ φάση που θα πραγματοποιηθεί από 01.01.2023 έως 31.12.2023, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων κατά τη χρήση 2022, καθώς και τη συμβολή των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε φάση. Η διανομή των μετοχών κάθε φάσης θα γίνεται στο τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Οι μετοχές που θα διατίθενται στους αντίστοιχους δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της Εταιρείας. Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στο πλαίσιο της Διάθεσης.

Η Διάθεση αποτελεί οικειοθελή παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. Τέτοια τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των δικαιούχων και οι δικαιούχοι ουδεμία αξίωση (αποζημίωσης ή άλλη) έχουν έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με την παρούσα Διάθεση. Με την ολοκλήρωση της Διάθεσης, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των δικαιούχων για την εφαρμογή ίδιας ή παρόμοιας διάθεσης στο μέλλον.

3. Δικαιούχοι

Δυνητικά δικαιούχοι της Διάθεσης είναι τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Οι ιδιότητες αυτές των δικαιούχων είναι αναγκαίο να υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 καθώς και ενεργός σχέση σε εταιρεία του ομίλου κατά τη διάρκεια ισχύος της Διάθεσης. Αλλαγή ρόλου ή/και συνταξιοδότηση δικαιούχου δεν επηρεάζει τη διανομή. Τελικοί δικαιούχοι μπορεί να προσδιορίζονται και κληρονόμοι προσώπου, που εν ζωή πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής στη Διάθεση.

4. Προσδιορισμός οριστικών δικαιούχων και διανεμητέων μετοχών

Ο ως άνω αριθμός των μετοχών είναι ο μέγιστος που μπορεί να διατεθεί και η Εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διάθεση του συνόλου του, καθώς ο ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα αποφασίζεται κατά την υλοποίηση κάθε φάσης. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό περαιτέρω σχετικών διαδικαστικών θεμάτων (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, του αριθμού και της ταυτότητας των δικαιούχων και των μετοχών, που θα διανεμηθούν συνολικά σε έκαστο των δικαιούχων και σε κάθε επιμέρους φάση, καθώς και των μελλοντικών εταιρικών και ατομικών στόχων) καθώς και των επιμέρους όρων της Διάθεσης, για την επιτυχή υλοποίησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω

Η από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση (το «Πρόγραμμα»). Επίσης, η εν λόγω γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων του Προγράμματος και των δικαιούχων, με τη δυνατότητα να αναθέτει μέρος των σχετικών εξουσιών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε με απόφασή του στις 22.12.2021 τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος ως εξής:

1. Σκοπός Προγράμματος

Η Εταιρεία θα διαθέσει τις μετοχές στους δικαιούχους προς επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και προς το σκοπό διατήρησης αυτών αλλά και προσέλκυσης νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

2. Όροι Προγράμματος

Η Εταιρεία θα διαθέσει ίδιες μετοχές, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή/και νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

Το Πρόγραμμα θα είναι κυλιόμενο και θα αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους φάσεις, εκάστη διάρκειας έξι (6) ετών, ως εξής:

 • η 1η φάση εκκινεί το έτος 2021,
 • η 2η φάση εκκινεί το έτος 2022,
 • η 3η φάση εκκινεί το έτος 2023,
 • η 4η φάση εκκινεί το έτος 2024, και
 • η 5η φάση εκκινεί το έτος 2025.

Η διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων της Εταιρείας και θα πραγματοποιείται τμηματικά. Ειδικότερα, για κάθε φάση η απόδοση θα κρίνεται στο τέλος του εκάστοτε τρίτου έτους με βάση εταιρικούς δείκτες απόδοσης: (α) Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Μετοχής συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής απόδοσης (TSR) σε σχέση με τον Δείκτη FTSE/ATHEX Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, εκτός των τραπεζών και (β) Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) ως απόλυτο μέγεθος, ενώ οι μετοχές θα αποδίδονται στους δικαιούχους τμηματικά από το τέταρτο έως το έκτο έτος κάθε φάσης.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε φάση. Οι μετοχές που θα διατίθενται στους αντίστοιχους δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της Εταιρείας. Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. Τέτοια τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των δικαιούχων και οι δικαιούχοι ουδεμία αξίωση (αποζημίωσης ή άλλη) έχουν έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με το παρόν Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των δικαιούχων για την εφαρμογή ίδιας ή παρόμοιας διάθεσης στο μέλλον.

3. Δικαιούχοι

Δυνητικά δικαιούχοι του Προγράμματος είναι τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ή/και ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, οι οποίοι δεν μπορεί να ξεπερνούν συνολικά τα 100 άτομα. Οι ιδιότητες αυτές των δικαιούχων είναι αναγκαίο να υφίστανται κατά την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους εκάστοτε φάσης. Σε περίπτωση αλλαγής ρόλου επαναξιολογείται το δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε διανομή στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενώ συνταξιοδότηση δικαιούχου δεν επηρεάζει τη διανομή. Τελικοί δικαιούχοι μπορεί να προσδιορίζονται και κληρονόμοι προσώπου, που εν ζωή πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

4. Προσδιορισμός οριστικών δικαιούχων και διανεμητέων μετοχών

Ο ως άνω αριθμός των μετοχών είναι ο μέγιστος που μπορεί να διατεθεί και η Εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διάθεση του συνόλου του, καθώς ο ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα αποφασίζεται κατά την υλοποίηση κάθε φάσης του Προγράμματος. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό περαιτέρω σχετικών διαδικαστικών θεμάτων (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, του αριθμού και της ταυτότητας των δικαιούχων και των μετοχών, που θα διανεμηθούν συνολικά σε έκαστο των δικαιούχων – πλην του ιδίου - και σε κάθε επιμέρους φάση, καθώς και των μελλοντικών εταιρικών και ατομικών στόχων) καθώς και των επιμέρους όρων του Προγράμματος, για την επιτυχή υλοποίησή του σύμφωνα με τα ανωτέρω.