Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» στις 23.02.2022 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α.

Κατάσταση αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Πωλήσεις 3.1 2.664.050 1.898.623 2.110.652 1.395.528
Κόστος Πωληθέντων 3.20 (2.298.883) (1.559.617) (1.886.042) (1.167.900)
Μικτο κερδος 365.167 339.006 224.610 227.628
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.22 26.318 39.688 18.270 28.780
Έξοδα διάθεσης 3.21 - (6.481) - (4.888)
Έξοδα διοίκησης 3.21 (83.273) (115.489) (75.665) (85.964)
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (275) (259) - -
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 3.22 (29.340) (31.817) (23.924) (24.263)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 278.597 224.647 143.291 141.293
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 3.23 6.512 49.955 751 14.399
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 3.23 (58.771) (67.830) (37.218) (33.182)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 3.24 (6.259) (35.646) (8.488) (34.154)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 3.7 1.055 1.155 - -
Κέρδη προ φόρων 221.134 172.280 98.335 88.356
Φόρος εισοδήματος 3.25 (40.527) (28.396) (16.931) (18.630)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 180.607 143.884 81.404 69.726
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 3.28 (502) (1.488) - -
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 180.105 142.396 81.404 69.726
Κατανεμημένα σε:
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.26 162.170 128.830 81.404 69.726
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 17.935 13.566 - -
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,1927 0,9129 0,5987 0,4937
Κέρδη ανά μετοχή 1,1927 0,9129 0,5987 0,4937
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 358.508 314.993 199.773 203.167
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 278.597 224.647 143.291 141.293
Κέρδη προ φόρων 221.134 172.280 98.335 88.356
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 180.607 143.884 81.404 69.726
Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων 221.134 172.280 98.335 88.356
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 58.518 53.521 44.955 52.937
Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (1.055) (1.155) - -
Πλέον: Αποσβέσεις 80.081 90.224 56.483 61.874
Μερικό Σύνολο 358.678 314.871 199.773 203.167
Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ) (170) 122 - -
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 358.508 314.993 199.773 203.167

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις συγγενείς εταιρείες.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 180.105 142.396 81.404 69.726
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 226 (195) 69 (223)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) (6) 37 - (2)
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 6 - - -
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 24.974 (26.768) - -
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού - (215) - -
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών (102.174) (19.704) (110.581) (14.079)
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 20.243 3.388 20.243 3.379
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: (56.731) (43.456) (90.269) (10.925)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 123.375 98.940 (8.865) 58.801
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 105.445 85.369 (8.865) 58.801
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 17.930 13.571 - -

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Στοιχεία Ενεργητικού
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.3 1.428.547 1.161.388 1.047.761 843.469
Υπεραξία Επιχείρησης 3.4 214.677 214.677 - -
Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.5 231.498 231.735 86.718 89.531
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 3.6 - - 346.707 350.762
Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 3.7 20.844 25.181 12.113 17.212
Λοιπές επενδύσεις 14 5 - -
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 3.8 172.308 131.633 119.751 70.918
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 3.11.1 146 153 37 37
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.11.3 2.159 1.931 2.159 1.931
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3.11.4 70.095 68.527 65.863 63.792
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 3.2 47.648 45.484 34.757 32.202
2.187.936 1.880.714 1.715.865 1.469.854
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα - Συνολική αξία 3.9 468.766 290.168 247.728 151.270
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 3.12 1.353.444 1.056.460 741.527 531.614
Λοιπές Απαιτήσεις 3.10 464.733 262.479 450.951 230.682
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 3.11.2 73 69 73 69
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.11.3 11.510 9.300 8.341 9.300
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.13 602.712 492.646 349.853 198.492
2.901.238 2.111.123 1.798.473 1.121.427
Στοιχεία Ενεργητικού 5.089.174 3.991.837 3.514.338 2.591.281
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 3.16.1 138.839 138.839 138.604 138.604
Υπερ Το Άρτιο 190.323 195.223 124.701 124.701
Αποθεματικά εύλογης αξίας (103.532) (13.301) (104.304) (13.966)
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών (80.436) (56.795) (80.436) (56.795)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών 3.16.4 4.000 - 4.000 -
Λοιπά αποθεματικά 3.16.2 137.043 126.387 (139.637) (140.784)
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού 3.16.3 (13.356) (38.337) 2.149 2.149
Αποτελέσματα Εις Νέον 1.266.996 1.166.499 999.585 971.489
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 1.539.877 1.518.515 944.663 1.025.399
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 81.028 63.097 - -
Ίδια Κεφάλαια 1.620.905 1.581.612 944.663 1.025.399
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.11.5 1.280.403 911.533 655.505 284.152
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 3.2 43.406 42.172 31.039 29.545
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.11.3 26.973 12.647 26.973 7.507
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.8 209.570 207.335 149.694 154.563
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.17 9.474 10.207 7.673 8.597
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.11.7 100.785 98.651 68.245 66.292
Προβλέψεις 3.18 11.675 11.342 11.051 10.587
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.682.286 1.293.887 950.180 561.243
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.14 1.085.835 687.604 841.546 472.468
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.19 92.019 70.840 77.704 54.054
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.11.5 40.236 31.246 - -
Μακροπρόθεσμες Δανειακες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 3.11.5 34.689 37.664 - -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 3.2 7.293 5.734 5.865 4.645
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.11.3 117.250 22.230 117.250 22.100
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.15 408.401 260.967 577.129 451.372
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 3.18 260 53 - -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.785.983 1.116.338 1.619.494 1.004.639
Σύνολο υποχρεώσεων 3.468.269 2.410.225 2.569.674 1.565.882
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις 5.089.174 3.991.837 3.514.338 2.591.281

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεμα-τικά εύλογης αξίας Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 138.839 193.312 (2.571) - - 129.050 (10.925) 1.136.640 1.584.343 49.526 1.633.870
Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - - - - - 1.666 - 5.217 6.883 - 6.883
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2020 138.839 193.312 (2.571) - - 130.716 (10.925) 1.141.857 1.591.226 49.526 1.640.753
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων - - - - - - - (51.431) (51.431) - (51.431)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - 1.064 - (1.159) (95) - (95)
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - - - - (56.795) - - - (56.795) - (56.795)
Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής - - - - - - - (49.757) (49.757) - (49.757)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - 1.911 - - - (1) - (1.912) (2) - (2)
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής - 1.911 - - (56.795) 1.063 - (104.259) (158.080) - (158.080)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - - - - - - - 128.830 128.830 13.566 142.396
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - - - - - - (27.411) 639 (26.772) 5 (26.768)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού - - - - - - - (215) (215) - (215)
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - (14.117) - - (5.587) - - (19.704) - (19.704)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - - - - 353 - (353) - - -
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - 37 - - 37 - 37
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - (195) - - (195) - (195)
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - 3.388 - - - 0 - 3.388 - 3.388
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (10.729) - - (5.392) (27.412) 128.901 85.369 13.571 98.940
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020 138.839 195.223 (13.301) - (56.795) 126.387 (38.337) 1.166.499 1.518.515 63.097 1.581.612
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεμα-τικά εύλογης αξίας Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 138.839 195.223 (13.301) - (56.795) 126.387 (38.337) 1.166.499 1.518.515 63.097 1.581.612
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων - - - - - - - (53.541) (53.541) - (53.541)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - 1.013 - (3.268) (2.255) - (2.255)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών - - - 4.000 - - - - 4.000 - 4.000
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - - - - (23.641) 1.095 - - (22.546) - (22.546)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - (4.900) - - - - - - (4.900) - (4.900)
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής - - - - - - - (4.842) (4.842) - (4.842)
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής - (4.900) - 4.000 (23.641) 2.108 - (61.651) (84.084) - (84.084)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - - - - - - - 162.170 162.170 17.935 180.105
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - - - - - - 24.980 - 24.979 (5) 24.974
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - (110.475) - - 8.301 - - (102.174) - (102.174)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - - - - 58 - (58) - - -
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - (6) - - (6) - (6)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - 223 - 2 226 - 226
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - - - (28) - 34 6 - 6
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - 20.243 - - - - - 20.243 - 20.243
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (90.231) - - 8.548 24.980 162.148 105.445 17.930 123.375
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021 138.839 190.323 (103.532) 4.000 (80.436) 137.043 (13.357) 1.266.996 1.539.875 81.027 1.620.905

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2020,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 138.604 124.701 (3.266) - - (141.885) 2.149 948.945 1.069.249
Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - - - - - 1.327 - 4.258 5.585
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2020 138.604 124.701 (3.266) - - (140.558) 2.149 953.203 1.074.834
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων - - - - - - - (51.441) (51.441)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - (1) - 1 -
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών - - - - - - - - -
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - - - - (56.795) - - - (56.795)
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής - - - - (56.795) (1) - (51.440) (108.236)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - - - - - - - 69.726 69.726
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - (14.079) - - - - - (14.079)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - (2) - - (2)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - (223) - - (223)
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - 3.379 - - - - - 3.379
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (10.700) - - (225) - 69.726 58.801
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020 138.604 124.701 (13.966) - (56.795) (140.784) 2.149 971.489 1.025.399
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 138.604 124.701 (13.966) - (56.795) (140.784) 2.149 971.489 1.025.399
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων - - - - - - - (51.441) (51.441)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - (17) - (1.867) (1.884)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών - - - 4.000 - - - - 4.000
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - - - - (23.641) 1.095 - - (22.546)
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής - - - 4.000 (23.641) 1.078 - (53.308) (71.871)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - - - - - - - 81.404 81.404
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - (110.581) - - - - - (110.581)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - - - 69
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - 20.243 - - - - - 20.243
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (90.338) - - 69 - 81.404 (8.865)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021 138.604 124.701 (104.304) 4.000 (80.436) (139.637) 2.149 999.585 944.663

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

Κατάσταση ταμειακών ροών
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.27 276.782 315.596 103.156 528.119
Καταβληθέντες τόκοι (23.473) (30.750) (14.442) (16.065)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (32.909) (35.501) (23.694) (27.923)
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 220.400 249.346 65.019 484.131
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (435) (1.001) - -
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες 219.965 248.344 65.019 484.131
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Αγορές ενσώματων παγίων (365.147) (136.469) (187.666) (107.174)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (14.908) (18.662) (11.788) (14.301)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 756 5.205 8 912
Μερίσματα εισπραχθέντα 200 280 1.807 280
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (19.483) (48.185) (19.483) (48.239)
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 7.719 (25.451) 7.735 (25.515)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 4 4 - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 513 3.918 422 304
Εισπραξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων 4.595 11.592 1.738 1.045
Λοιπά - (45) - -
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες (385.751) (207.813) (207.226) (192.688)
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες - - - -
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες (385.751) (207.813) (207.226) (192.688)
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης - (1) - -
Μερίσματα πληρωθέντα (51.849) (49.549) (49.749) (49.549)
Δάνεια αναληφθέντα 975.479 383.403 903.321 302.096
Αποπληρωμή δανεισμού (610.682) (480.956) (528.306) (376.099)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (8.772) (5.572) (4.853) (4.299)
Λοιπά (10) (54.304) - (54.304)
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους (4.900) - - -
Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.843) (56.230) (26.843) (56.230)
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 272.423 (263.208) 293.569 (238.384)
Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες - - - -
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες 272.423 (263.208) 293.569 (238.384)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 106.637 (222.677) 151.362 53.059
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 492.646 713.037 198.492 145.415
Μείον:Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από διακ.δραστηρ. - - - -
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.429 2.286 - 18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 602.712 492.646 349.853 198.492
Υπόλοιπο διαθεσίμων 602.712 492.646 349.853 198.492
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 602.712 492.646 349.853 198.492

Οι σημειώσεις στις σελίδες 196 έως 288 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2020 και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμβάνονταν εισπράξεις/(αποπληρωμές) χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών. Εντός της χρήσης 2021 οι παραπάνω ροές αναταξινομήθηκαν στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προκειμένου να αποτυπωθεί πιο κατάλληλα η φύση των παραπάνω ροών που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες.

Στις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου της χρήσης 2021 και συγκεκριμένα στη γραμμή «Αγορές ενσώματων παγίων» περιλαμβάνονται και οι εκροές των έργων του τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής τους. Η αναταξινόμηση έγινε από τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προκειμένου να αποτυπωθεί πιο κατάλληλα η φύση των παραπάνω εκροών που σχετίζονται αποκλειστικά με την κατασκευή των εν λόγω έργων.

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19