Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

Ο Όμιλος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν.3557/2007, όπως ισχύει, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικής του εταιρείας, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 ποσό ύψους 252 χιλ. Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για τέλη από την Εκμετάλλευση Ενεργών Παραχωρήσεων Μεταλλείων από την θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.