Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης («Ετήσιας Έκθεσης») του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018 και αφορά στις ακόλουθες ενότητες: