Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της οδηγίας 2004/25/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7-8 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία παρατίθεται ανωτέρω.

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας

Σπυρίδων Κασδάς
Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη-Εκτελεστικό μέλος