Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Οι

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος
Σπυρίδων Κασδάς, Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

εξ’ όσων γνωρίζουμε:

α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (MYTILINEOS) για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο

και

β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της
MYTILINEOS, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2022

Οι βεβαιούντες

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Κασδάς
Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Παπαδόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου