Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρεία διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και έχει σχεδιάσει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών του συστήματος. Οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται από τη Διοίκηση και το προσωπικό για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς περαιτέρω επισκοπούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας στο πλαίσιο των εργασιών ελέγχου και τυχόν ευρήματα που, σύμφωνα με την επαγγελματική τους κρίση, είναι κάποιας σημαντικότητας επικοινωνούνται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εν συνεχεία ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες για μηνιαίες αναφορές Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ενδιάμεσες και Ετήσιες.

Συγκεκριμένα, κάθε μήνα η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αναφορών και Ελέγχου της Εταιρείας λαμβάνει από τις Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χρηματοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο αυτών και παραγωγή αναφορών προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές παράγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρείας κάθε μήνα ενημερώνεται για την εξέλιξη των ενοποιημένων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών μέσω διοικητικών αναφορών. Η μηνιαία παρακολούθηση, ο έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οι αναλύσεις επί αυτών αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας και συνέπειας των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σχετικά με τις Ενδιάμεσες και Ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο λογισμικό για την ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και καταστάσεων καθώς και για την παραγωγή αναφορών προς τη Διοίκηση, το επενδυτικό κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Το συγκεκριμένο λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα λογιστικής παρακολούθησης της Εταιρείας και διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς για την ορθή μεταφορά και απεικόνιση των δεδομένων. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αναφορών και Ελέγχου διασφαλίζει την λειτουργία του λογισμικού και ελέγχει την ακεραιότητα και ορθότητα των ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και λοιπών αναφορών παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στον Οικονομικό Διευθυντή, στους Ορκωτούς Ελεγκτές καθώς και στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εξετάζουν τις Ενδιάμεσες και Ετήσιες ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου για την πορεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων τους ανά περίοδο. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και πραγματοποιεί συναντήσεις με τη Διοίκηση/αρμόδια στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων. Λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση από τον Οικονομικό Διευθυντή για τις επιδόσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται, επίσης, για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.