Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») είναι στην ευχάριστη θέση μέσω της Παρούσας Έκθεσης να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της κατά τη διάρκεια των παρόντων απαιτητικών καιρών με σημαντικές προκλήσεις για ένα ακόμα έτος.

Η φετινή έκθεση, παρέχει πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής κατά το 2021, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις της και οι εργασίες της. Επιπλέον των βασικών τομέων συζήτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αναλύονται κατωτέρω, η Επιτροπή ασχολήθηκε με σημαντικά θέματα της Εταιρείας όπως αναδείχθηκαν από τις περιοδικές ενημερώσεις της Διοίκησης προς την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συνεχής βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή θα εστιάσει και το έτος 2022 στα σημαντικότερα θέματα και πιθανούς κινδύνους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί ενδεχόμενες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην Εταιρεία.

Σκοπός της Επιτροπής και βασικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού συμβουλίου (εφεξής το «ΔΣ») στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων επίβλεψης των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με:

(α) τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

(β) το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (system of internal controls), συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, και της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και

(γ) την εποπτεία του (εξωτερικού) υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ενώ όλα τα μέλη του ΔΣ έχουν ατομικά και συλλογικά καθήκον να ενεργούν προς το συμφέρον της Εταιρείας, η Επιτροπή έχει ιδιαίτερο ρόλο, ενεργώντας ανεξάρτητα από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των μετόχων προστατεύονται δεόντως σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Ωστόσο, το ΔΣ φέρει τη γενική ευθύνη για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Εταιρεία τη διαχείριση κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή αναφέρεται στο ΔΣ σχετικά με το πώς εκτελεί τις αρμοδιότητές της και διατυπώνει συστάσεις προς αυτό. Μια πλήρης καταγραφή αρμοδιοτήτων της Επιτροπής περιέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος με την ευκαιρία της εφαρμογής του νέου νόμου 4706/2020 “Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις”, επανεξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και το «Guidance on Audit Committees 2016» και τον «UK Corporate Governance Code 2018» που έχουν εκδοθεί από το Financial Reporting Council της Μ. Βρετανίας.

Ο εγκεκριμένος από το ΔΣ Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμος στον Ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.mytilineos.gr/

Η Επιτροπή ενημερώνει το ΔΣ, τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο ή όποτε κριθεί σκόπιμο, για τις εργασίες της. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • τα σημαντικά, κρίσιμα και ουσιαστικά θέματα που αφορούν στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών,
 • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του τακτικού ελέγχου και την εισήγηση του διορισμού, επαναδιορισμού ή απομάκρυνσης του ορκωτού ελεγκτή,
 • θέματα για τα οποία το ΔΣ έχει ζητήσει την άποψη της Επιτροπής,
 • το αποτέλεσμα του τακτικού ελέγχου και την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο αυτός συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ρόλου της Επιτροπής, και
 • τις αναφορές που υποβάλλει στην Επιτροπή ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με τις εργασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Συνοπτικά οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν αρμοδιότητες επίβλεψης των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα ακόλουθα:

κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους και ότι θα εκτελούν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το νόμο.

Σύνθεση της Επιτροπής, δεξιότητες και εμπειρία

Η Επιτροπή είναι επιτροπή του ΔΣ και απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής. Ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του ΔΣ, που είναι τετραετής εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας του ΔΣ. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει στις 07.06.2022 (παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου).

Σύνθεση / Θητεία της Επιτροπής

Ακολούθως παρουσιάζεται η σύνθεση της Επιτροπής κατά το έτος 2021, η θητεία των μελών της και σχετικές σημειώσεις / επεξηγήσεις:

Μέλος Ιδιότητα Θητεία
Αλέξιος Πιλάβιος Πρόεδρος 07.06.2018 – 07.06.2022
Κωνσταντίνα Μαυράκη Μέλος 02.02.2021 – 07.06.2022
Αντώνιος Μπαρτζώκας Μέλος 15.06.2021 – 07.06.2022
Ιωάννης Πετρίδης Μέλος 07.06.2018 – 02.02.2021Στις 02.02.2021, ο κ. Πετρίδης μετά τον διορισμό του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director) επιπλέον του ρόλου του ως Προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων και λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, παραιτήθηκε από την Επιτροπή και τον διαδέχθηκε η κα. Μαυράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κωνσταντίνος Κoτσιλίνης Μέλος 07.06.2018 – 15.06.2021Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποφάσισε ότι η Επιτροπή θα αποτελεί επιτροπή του ΔΣ, η οποία θα απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης, το ΔΣ όρισε τρία από τα ανεξάρτητα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μπαρτzώκας διαδέχθηκε το απερχόμενο μέλος της Επιτροπής, κ. Κοτσιλίνη o οποίος αποφασίστηκε ότι θα συνεχίσει να συνδράμει την Επιτροπή παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου.

Η δικηγόρος κα Βασιλική Πράντζου είναι Γραμματέας της Επιτροπής. Ο Εταιρικός Γραμματέας συνεργάζεται με τον Γραμματέα της Επιτροπής και συνδράμει την Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην ελεγκτική ή λογιστική και εμπειρία σε τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής επισυνάπτονται στην παρούσα Έκθεση.

Τέλος, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους ώστε να λαμβάνει τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου εάν και εφόσον χρειάζεται. Κατά το 2021, παρείχαν στην Επιτροπή συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο κ. Κοτσιλίνης, ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, καθώς και η Deloitte σε οργανωτικά θέματα της Επιτροπής σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Συνεδριάσεις και λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συζητά με το ΔΣ για τις εργασίες της Επιτροπής σε κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ, σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο συνεδριάσεων.

Κατά το 2021, η Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτική βάση (16 φορές συνολικά) και συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, με έμφαση στα ακόλουθα: α) Εξωτερικός Έλεγχος και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εσωτερικός έλεγχος, γ) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, δ) Οργανωτικά Θέματα της Επιτροπής, ε) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες / σκοπό της Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Χρήση χρόνου συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά το 2021
Χρήση χρόνου συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά το 2021

Όλα τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων για το 2021. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων παραστάθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο σύμβουλος, κ. Κοτσιλίνης, ανεξάρτητος ως προς την Εταιρεία, που διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Πέρα από τα μέλη της Επιτροπής, στις συνεδριάσεις συμμετέχει ο Γραμματέας και ο Εταιρικός Γραμματέας όταν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Εναπόκειται στην ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, άλλα μέλη του ΔΣ, ή άλλα πρόσωπα εντός και εκτός της Εταιρείας, προκειμένου να την ενημερώνουν ή/και να παρακολουθούν συγκεκριμένη συνεδρίαση ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο Non-financial enterprise risk Manager, καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής προσκαλούνται τακτικά με πρωτοβουλία του Προέδρου.

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Δημοσιοποίηση μη ελεγμένων οικονομικών μεγεθών και λοιπών βασικών πληροφοριών – «Flash Notes»

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών παρουσίασε σε συνεδριάσεις της Επιτροπής  προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα που ακολούθως δημοσίευσε η Εταιρεία με τη μορφή «Flash Note» για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 αντίστοιχα. Τα σχετικά «Flash Notes» αναφέρονταν σε μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη και εκτιμήσεις της Διοίκησης και προβλέψεις που αφορούσαν χρηματοοικονομικά στοιχεία ή άλλα γεγονότα των ανωτέρω περιόδων. Σημειώνεται ωστόσο, ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές πραγματοποίησαν τη διενέργεια συγκεκριμένων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί των «Flash Notes», με σκοπό τη χορήγηση επιστολών «Comfort Letter» προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Στις επιστολές «Comfort Letter» των ορκωτών ελεγκτών δεν αναφέρθηκαν διαφωνίες με τα στοιχεία των «Flash Notes». Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κενά ή αποκλίσεις στις πληροφορίες και διασφαλίσεις που της παρασχέθηκαν και εισηγήθηκε στο ΔΣ την έγκριση δημοσίευσης των «Flash Notes». Τέλος, η Επιτροπή επισκόπησε τα σχετικά Δελτία Τύπου επί των «Flash Note».

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Τον Φεβρουάριο 2022, η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή ενημερώθηκε και για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη σύνταξη των Καταστάσεων. Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι τα νέα ή τροποποιημένα ΔΠΧΑ, που είχαν εφαρμογή για πρώτη φορά το 2021, δεν είχαν σημαντική επιρροή στην Εταιρεία.

Η Επιτροπή συζήτησε με τους ορκωτούς ελεγκτές (Grant Thornton) και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τα κύρια θέματα ελέγχου κατά τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το εταιρικό έτος που έληξε στις 31.12.2021. Η Επιτροπή συνέταξε ενημερωτική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγήθηκε την έγκρισή τους, καθώς και επεξήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο πως συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αξιολόγησε και συμπέρανε ότι η ετήσια οικονομική έκθεση συνολικά μαζί με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή, δίκαιο, ισορροπημένο και κατανοητό την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, και παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση στους μετόχους. Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ακεραιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων με την εμπειρία τους και την ανεξάρτητη διαβεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Οικονομικά Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2021

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την Επιτροπή για τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2021 και έθεσε υπόψη της σχέδιο σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που θα δημοσιοποιηθούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Εταιρείας.

Οικονομικά Αποτελέσματα α’ Εξαμήνου 2021

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την Επιτροπή για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2021 και δεν διαπιστώθηκαν κενά ή αποκλίσεις στις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η Επιτροπή συνέταξε σχετική έκθεση επί της επισκόπησης των εξαμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προς το ΔΣ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2021

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την Επιτροπή για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2021 και έθεσε υπόψη της σχέδιο σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που θα δημοσιοποιηθούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Εταιρείας.

Εξωτερικοί (Ορκωτοί) Ελεγκτές

Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών

Η Επιτροπή έχει πρωτεύουσα αρμοδιότητα στην επιλογή του κυρίου εταίρου ελέγχου (τακτικού ελεγκτή). Στα σχετικά καθήκοντα της Επιτροπής περιλαμβάνονται: η διαπραγμάτευση της αμοιβής και του εύρους του ελέγχου, η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, έκφραση γνώμης για τον υπεύθυνο κύριο εταίρο του έργου και η εισήγηση προς το ΔΣ για τον διορισμό, επαναδιορισμό, και απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών.

Τον Απρίλιο 2021, η Επιτροπή, αξιολογώντας το έργο της Grant Thornton, ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021.

Η Επιτροπή σε συνέχεια διαλόγου της Εταιρείας με τους μετόχους, έχει συμφωνήσει τον προγραμματισμό συζητήσεων εντός του έτους 2022, μεταξύ άλλων και με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσουν προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής νέου ορκωτού ελεγκτή, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4449/2017 αναφορικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας και διατήρηση της αποτελεσματικότητας

Στη σχέση της με τους ορκωτούς ελεγκτές, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει ότι διατηρεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του και είναι αποτελεσματικός στη διενέργεια του τακτικού ελέγχου. Τόσο το ΔΣ όσο και οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες για να προστατεύουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν της την ετήσια δήλωση ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή και συζητά μαζί του απειλές, που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των απόψεων του ορκωτού ελεγκτή, της Διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου, κατά περίπτωση, φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή.

Οι ορκωτοί ελεγκτές κατά το 2021 υπέβαλαν στην Επιτροπή τη δήλωση ανεξαρτησίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της αφιέρωσε σημαντικό χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει θέματα σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και οι δραστηριότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

Θέμα Δραστηριότητα

Σχεδιασμός Τακτικού Ελέγχου

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές παρουσίασαν στην Επιτροπή έκθεση, η οποία μεταξύ άλλων αποτύπωνε το πρόγραμμα επικοινωνίας των ορκωτών ελεγκτών με την Επιτροπή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για τη χρήση 31.12.2021, τις ομάδες ελέγχου και εμπειρογνωμόνων, καθώς και αναφορά στα σημαντικά θέματα κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου και ειδικότερα στους αναγνωρισθέντες κινδύνους των οικονομικών καταστάσεων.

Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων –

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Η Επιτροπή παρακολούθησε τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το εταιρικό έτος που έληξε στις 31.12.2021 από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Οι ορκωτοί ελεγκτές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους (materiality) και συζητήθηκε με την Επιτροπή η μεθοδολογία και οι παράμετροι προσδιορισμού του. Πιο συγκεκριμένα, οι ορκωτοί ελεγκτές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι για τον υπολογισμό του Ουσιώδους Μεγέθους (materiality) έχει καθοριστεί ως κατάλληλο σημείο αναφοράς (benchmark) τα Κέρδη προ φόρων, δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις συζητήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα «Σημαντικότερα θέματα ελέγχου» όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στον έλεγχό τους.

Τα τρία «Σημαντικότερα θέματα ελέγχου», όπως αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, αποτυπώνονται κατωτέρω:

 • Αναγνώριση εσόδων: θεωρήθηκε περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς εμπεριέχει πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τον όγκο των συναλλαγών, τη χρήση πληροφορικών συστημάτων καθώς και κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης οι οποίες ενέχουν ως ένα βαθμό αβεβαιότητα.
 • Αξιολόγηση απομείωσης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων: θεωρήθηκε περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος δεδομένης της σημαντικότητας της αξίας των στοιχείων αυτών και της χρήσης παραδοχών της Διοίκησης για τον προσδιορισμό των ανακτήσιμων ποσών.
 • Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: ο προσδιορισμός των προβλέψεων η γνωστοποιήσεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας θεωρήθηκε περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς περιλαμβάνει σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης βασιζόμενες σε εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων της.

Η Επιτροπή εξέτασε και συζήτησε αναλυτικά τα ανωτέρω θέματα με τους ορκωτούς ελεγκτές, χωρίς την παρουσία διευθυντικών στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας.

Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2020

Η Επιτροπή, μετά από την ανασκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τις συζητήσεις που είχε με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους ορκωτούς ελεγκτές, πρότεινε την έγκρισή τους στο ΔΣ.

Φορολογικός Έλεγχος

Οι ορκωτοί ελεγκτές, σε συνάντησή τους με την Επιτροπή χωρίς την παρουσία διευθυντικών στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας, ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής για:

 • την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που διεξήγαγαν σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 και την ΠΟΛ.1124/2015, όπως τροποποιημένη ισχύει, στην ίδια την Εταιρεία και σε εκείνες τις ελληνικές θυγατρικές της που έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2020.
 • τις Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης που εξέδωσαν στο πλαίσιο του ανωτέρω φορολογικού ελέγχου και την εξέλιξη των φορολογικών ελέγχων από τις αρχές.

Έλεγχος των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ορκωτοί ελεγκτές ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής για την επισκόπηση που διενήργησαν επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την εξαμηνιαία περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και υπέβαλαν στην Επιτροπή σχετική έκθεση-παρουσίαση. Οι ορκωτοί ελεγκτές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο εύρος και στους τομείς διαδικασιών επισκόπησης του Ομίλου, στον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους (materiality), στις μη οριστικοποιημένες διαφορές και στα σημαντικά θέματα επισκόπησης.

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή για τη χρήση 2021

Οι ορκωτοί ελεγκτές υπέβαλαν και παρουσίασαν στην Επιτροπή τη συμπληρωματική έκθεσή τους προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 σχετικά με τον έλεγχό τους επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή για τη χρήση 2020

Οι ορκωτοί ελεγκτές υπέβαλαν και παρουσίασαν στην Επιτροπή τη συμπληρωματική έκθεσή τους προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 σχετικά με τον έλεγχό τους επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020.

Παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους ορκωτούς ελεγκτές

Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση του ορκωτού ελεγκτή με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και με τις λοιπές σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, αναφορικά με το ύψος του συνόλου των αμοιβών που καταβάλλει η Εταιρεία σε αυτόν σε σχέση με το σύνολο των εσόδων του ορκωτού ελεγκτή ή του συνόλου των εσόδων του από ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε να μην τίθεται σε αμφισβήτηση η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή εξαιτίας του μεγέθους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έγκριση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στις Εταιρείες του Ομίλου, που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές κατέχουν σημαντική γνώση της δραστηριότητας του Ομίλου και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι λογιστικές πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φορές κρίνεται πιο αποδοτικό οι ορκωτοί ελεγκτές να παρέχουν οι ίδιοι μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να υφίστανται λόγοι εμπιστευτικότητας που καθιστούν τους ορκωτούς ελεγκτές την προτιμώμενη επιλογή για να παρέχουν συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί πρωτεύουσα προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση η παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν θα αλλοιώσει την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητά τους.

Για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, η Επιτροπή κρίνει και αξιολογεί τα ακόλουθα:

 • ενδεχόμενες απειλές κατά της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που προκύπτουν από την παροχή της υπηρεσίας και τυχόν διασφαλίσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση των απειλών αυτών τόσο, όσο δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτή,
 • τη φύση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών,
 • εάν οι δεξιότητες και η εμπειρία του ελεγκτικού γραφείου το καθιστούν τον πλέον κατάλληλο πάροχο της μη ελεγκτικής υπηρεσίας,
 • τις αμοιβές που προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες τόσο για μεμονωμένες υπηρεσίες όσο και συνολικά, σε σχέση με τις αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων και προϋποθέσεων (π.χ. και ενδεχόμενες αναπροσαρμογές αμοιβών) και
 • τα κριτήρια που διέπουν τις αμοιβές των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο.

Κατά το 2021, η Επιτροπή εξέτασε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προτάθηκαν να αναληφθούν από τον ορκωτό ελεγκτή προς την Εταιρεία ή θυγατρικές του Ομίλου και, έχοντας αξιολογήσει τη φύση των προτεινόμενων υπηρεσιών και λάβει σχετικές διευκρινίσεις, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις από τον ορκωτό ελεγκτή, έκρινε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Οι εν λόγω μη ελεγκτικές υπηρεσίες αφορούσαν ιδίως προσυμφωνημένες διαδικασίες (α) σε σχέση με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των Επεξηγηματικών Σημειώσεων), οι οποίες θα αφορούσαν συμφωνίες κονδυλίων, υπολογισμούς, προσχέδια, συγκέντρωση δεδομένων, αναλύσεις και σχετική επεξεργασία αυτών, με τη σημείωση ότι οι ως άνω αναλύσεις θα βασίζονταν σε εγκεκριμένο από την εκάστοτε διοίκηση ισοζύγιο όπως και ότι οι εγγραφές προσαρμογής θα τελούν υπό την έγκριση της εκάστοτε διοίκησης, θυγατρικών εταιρειών, (β) στο πλαίσιο υποστήριξης της εκάστοτε διοίκησης για την τεχνική υλοποίηση της διαδικασίας μετατροπής σε ΔΠΧΑ, (γ) επί του υπολογισμού χρηματοοοικονομικών δεικτών της Εταιρείας και θυγατρικών της στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δανειακών συμβάσεων με πιστώτριες τράπεζες, (δ) αναφορικά με την ορθή σύνταξη των διαχωρισμένων κατά δραστηριότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2001, (δ) για τον έλεγχο της Έκθεσης Αποδοχών 2020 της Εταιρείας, (ε) επί τoυ εκάστοτε Flash Report και Trading Update της Εταιρείας, (στ) για την έκδοση comfort letter και bring down letter στο πλαίσιο έκδοσης από την Εταιρεία ομολογιών διαπραγματεύσιμων στο Euro MFT Market του Λουξεμβούργου, (ζ) για τη σύνταξη εκθέσεων διασφάλισης στο πλαίσιο εξέτασης υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας και θυγατρικών της που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, και (η) επί των οικονομικών στοιχείων πίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο συμμετοχής της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Τόσο οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν όσο και οι αμοιβές των ανατεθέντων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, δεν έθεσαν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας, του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου όπως επίσης και του προγράμματος ελέγχου της, πραγματοποίησε τακτικές συναντήσεις με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. Τα κύρια θέματα που εξετάστηκαν εντός του 2021 είναι τα ακόλουθα:

Θέμα Δραστηριότητα
Αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για τους ελέγχους που πραγματοποίησε και τις εκθέσεις πού εξέδωσε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Εξετάστηκαν τα σημαντικότερα ευρήματα των εσωτερικών ελέγχων, όπως επίσης και οι απαντήσεις της Διοίκησης.
Κατάρτιση του πλάνου ελέγχων για το έτος 2022 H Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για την πορεία κατάρτισης του πλάνου ελέγχων για το έτος 2022.
Εύρος κάλυψης ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Η Επιτροπή παρακολούθησε την πρόοδο των ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σημαντικές περιοχές κινδύνου, βάσει του ετήσιου πλάνου ελέγχων για το 2021 (το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνων της Εταιρείας).
Ετήσια αξιολόγηση Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου Κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την ετήσια αξιολόγηση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.
Πλάνο Διαδοχής Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου Η Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς, συζήτησε την απαιτούμενη διαδικασία διαδοχής του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Συγκεκριμένα θέματα που εξετάστηκαν και δραστηριότητες που πραγματοποίησε η Επιτροπή κατά το έτος 2021 περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

Θέμα Δραστηριότητα
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου.
ESG Κίνδυνοι Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις βασικές κατηγορίες κινδύνων ESG και τον ρόλο της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης στη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
Έργο αξιολόγησης της επάρκειας των διαδικασιών κεντρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο COSO 2013 Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία του έργου «Αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών κεντρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο COSO 2013» τόσο από την Διοίκηση της Εταιρείας, όσο και από τη σύμβουλο εταιρεία που έχει αναλάβει το σχετικό Έργο.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Η Επιτροπή συζήτησε με τη Διεύθυνση Πληροφορικής για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Cyber Security - Global threat landscape and MYTILINEOS perspective».
Αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οι ορκωτοί ελεγκτές υπέβαλαν και παρουσίασαν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας και των θυγατρικών της, όπως προέκυψε κατά τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020.
Κανονιστική Συμμόρφωση Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έργο, τα πεπραγμένα και ενέκρινε τον προγραμματισμό εργασιών της για την επόμενη χρήση.

Λοιπά Σημαντικά Θέματα

Θέμα Δραστηριότητα
Διοικητική Πληροφόρηση (MIS) Η Επιτροπή ενημερώθηκε για θέματα MIS από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Έργα Υποδομών Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τα έργα υποδομών από τη Διεύθυνση Υποδομών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Κλιματικoί στόχοι της Ευρώπης & Sustainable Finance Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:
 • Fit for 55: Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης.
 • Sustainable Finance/EU Taxonomy: Υποχρεώσεις Δημοσίευσης.
Πρόγραμμα εργασιών για το έτος 2022 Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασιών της για το έτος 2022.
Εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο Η Επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε εκθέσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές της, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως επίσης και για τα τρίμηνα που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2021, την 30η Ιουνίου 2021 και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για τη χρήση 2020 Η Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση 2020 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις ανωτέρω ενημερώσεις και την πρόοδο των σχετικών εργασιών / έργων σε εξέλιξη.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του “εταιρικού DNA” τη MYTILINEOS και κατ’ επέκταση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, πως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη δέσμευση της Εταιρείας στην προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη συμβολή της σε μια νέα οικονομία χαμηλών ρύπων. Η MYTILINEOS ήταν η πρώτη ελληνική βιομηχανία που έθεσε συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 και ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος ως προτεραιότητα της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιπλέον, η δημιουργία νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας με προσανατολισμό στη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς (Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης) θα διαδραματίσουν, τα επόμενα χρόνια, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία στην MYTILINEOS να κλιμακώσει τον θετικό της αντίκτυπο και να γίνει μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό.

Το δεύτερο επίπεδο αναδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Η ευθυγράμμιση της Εταιρείας με τα ESG κριτήρια, που συνδέονται πρωτίστως με την δραστηριότητα της, ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Το τρίτο επίπεδο, που αποτελεί τη βάση του νέου αυτού στρατηγικού πλαισίου, εκφράζει την υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, τα τελευταία 13 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα αποτελεί για τη MYTILINEOS μία συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η MYTILINEOS, ως μέλος του Οικουμενικού Σύμφωνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact), έχει προσανατολίσει την στρατηγική στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή της να συμβάλλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην υλοποίηση τους. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι χρησιμοποιούνται ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας της MYTILINEOS με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές δεσμεύσεις της Εταιρείας μέχρι το 2030.

Οι βασικές δεσμεύσεις της MYTILINEOS:

 • Η συνεπής εφαρμογή του νέου φιλόδοξου πλάνου απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της που έχει καταρτίσει, συμβάλλοντας στη συγκράτηση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.
 • Η περαιτέρω προσαρμογή της δραστηριότητας της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες.
 • Η σταθερή προσήλωση στο στόχο της να διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη.
 • Η συνέχιση της λειτουργίας της με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
 • Η διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
 • Η διασφάλιση της περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσον αφορά στη χρήση νερού και ενέργειας, στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Η μετάδοση στους βασικούς της προμηθευτές και συνεργάτες των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
 • Η συνεπής εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Επιπλέον, οι δεσμεύσεις αυτές καθορίζουν γενικότερα την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και ειδικότερα τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), εκ μέρους κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και θυγατρικής της MYTILINEOS, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητα τους να παράγουν μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία.Μαρούσι, 22.02.2022
Η Επιτροπή Ελέγχου

Αλέξιος Πιλάβιος

Κωνσταντίνα Μαυράκη

Αντώνιος Μπαρτζώκας

Παράρτημα – Βιογραφικά Σημειώματα

Αλέξιος Πιλάβιος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ABC Factoring του ομίλου της Alpha Bank. Είναι επίσης μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΧΑΕ) και μη εκτελεστικό μέλος στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της Εκκαθάριση Συναλλαγών (ΕΤΕΚ) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ). Τέλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΒΕΕ και Trade Estates Ανώνυμος Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδας Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017). Στη διάρκεια της θητείας του στην Alpha Bank έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος της Alpha Finance ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων ΑΕ και μέλος διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank London.

Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ και συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια θυγατρικών τους.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το Λονδίνο. Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου . Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors.

Αντώνιος Μπαρτζώκας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αντώνιος Μπαρτζώκας είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Τράπεζας για σχέδια συνταξιοδότησης.

Επίσης κατά τη διάρκεια της 9ετούς θητείας του στην EBRD διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθησε την έγκριση και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στις αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συντονίσει διεθνείς ερευνητικές ομάδες και έχει συνεργαστεί με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναπτυξιακών πολιτικών και με την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικότερα όταν πρόκειται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την εξελισσόμενη δυναμική των κεφαλαιαγορών και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήλθαν σε 4.360 εκ. ευρώ με τη χρηματοδότηση 67 επενδύσεων και απόθεμα 890 εκ. ευρώ σε 19 επενδυτικά σχέδια. Ο κ. Μπαρτζώκας γεννήθηκε το 1962.

Κώστας Κοτσιλίνης

Μη Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – Σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Κώστας Κοτσιλίνης γεννήθηκε στην Νέα Ζηλανδία το 1946. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Victoria του Wellington, και απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Commerce and Administration. Έχει διπλή υπηκοότητα, Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας και ομιλεί τις δύο γλώσσες.

Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 1968 στη εταιρεία Coopers & Lybrand στο Wellington, και μετατέθηκε στο γραφείο του Λονδίνου το 1972 και μετέπειτα το ίδιο χρόνο στο γραφείο της Ελλάδος. Από το 1978 έως το 2003 ήταν επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwC Greece. Tα τελευταία χρόνια ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board of the European Financial Reporting Advisory Group (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee of UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντί-Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Κατά το διάστημα αυτό εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σχετικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελληνική Προεδρία διετέλεσε Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα ελεγκτικά θέματα.

Είναι Πρόεδρος (από το 2006) του Διοικητικού Συμβουλίου ελληνικής θυγατρικής εταιρείας, ασφαλιστικού ομίλου του Ισραήλ, Αντί-Πρόεδρος του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" (από το 2006) και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε. Από το 2006 διατελεί ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Από το 1991 έως το 2020 ήταν Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα και του έχει απονεμηθεί, δύο φορές, παράσημο για τις υπηρεσίες αυτές από την Βασίλισσα της Αγγλίας.

Βασιλική Πράντζου

Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Η Βασιλική Πράντζου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Ιδιωτικό Δίκαιο Α) από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και έχει παρακολουθήσει επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη (e-mba) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006 και εντάχθηκε στο Νομικό Τμήμα της Εταιρείας το 2014.