Διαχείριση κινδύνων

Σκοπός και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Οι δραστηριότητες της MYTILINEOS επηρεάζονται από πολλαπλούς κινδύνους, η επέλευση των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά τις δραστηριότητές της, την επιχειρηματική της δράση, την οικονομική της απόδοση καθώς και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Η MYTILINEOS εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων με σκοπό να περιορίσει τις πιθανότητες και επιπτώσεις των κινδύνων και να μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετηθεί μια μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (Enterprise Risk Assessment), η οποία βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της MYTILINEOS, προωθώντας ενιαία κουλτούρα που ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνων στις διαδικασίες, στις δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδά της.

Η μεθοδολογία ακολουθείται από το σύνολο των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας και κεντρικών υπηρεσιών και λειτουργιών της MYTILINEOS και περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση των βασικών παραγόντων κινδύνου
 • Κατηγοριοποίηση των κινδύνων
 • Εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης των κινδύνων και των επιπτώσεών τους
 • Εκτίμηση της επάρκειας των μηχανισμών μετρίασης των κινδύνων
 • Εκτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της έκθεσης στους επιχειρηματικούς κινδύνους, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας, της συνέχισης των εργασιών και της ανάπτυξης της Εταιρείας.

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων στην καθημερινότητα του οργανισμού. Ειδικότερα, η Διοίκηση ευθύνεται για τη συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον, εποπτεύει τη διαμόρφωση και την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αξιολογεί δε τακτικά την αποτελεσματικότητά και την ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων, για την επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι της MYTILINEOS εντοπίζονται μέσα από την χαρτογράφηση των κινδύνων σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού και την ανάλυσή τους ως σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισής τους, την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, καθώς και τα σχέδια μετριασμού των κινδύνων, όπως διαμόρφωση διαδικασιών, δικλείδων ασφαλείας, ελέγχων, και μεταφοράς των κινδύνων σε τρίτους.

Μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

1. Κίνδυνος Υγείας & Ασφάλειας

Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας, από τη φύση της λειτουργίας τους, εμπίπτουν σε κινδύνους Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ελαφρά ατυχήματα, ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, επαγγελματικές ασθένειες και δυστυχήματα) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις με αποδέκτες όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και τρίτους όπως: οι εργαζόμενοι των ανεξάρτητων εργολάβων, οι συνεργάτες, οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές και εργαζόμενοι αλλά και κάθε είδους επισκέπτη στους χώρους τους.

Επιπλέον, τα θέματα αυτά δύνανται να προκαλέσουν επιδράσεις που σχετίζονται με τη μείωση του επιπέδου ικανοποίησης και του ηθικού των εργαζομένων, το αυξημένο κόστος ατυχημάτων/απουσιών και την αρνητική επίδραση στην εικόνα και τη φήμη της MYTILINEOS.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει σε όλα τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η Εταιρεία έχει προβεί στην αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων).

Παράλληλα, η επίτευξη της συνεχούς προόδου και βελτίωσης, στο συγκεκριμένο θέμα, είναι συνάρτηση τόσο των προληπτικών ενεργειών που αναλαμβάνει, όσο και των ευρύτερων εμπειριών που αποκομίζει η Εταιρεία από κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύχημα που εξετάζει, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων.

Η MYTILINEOS στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας εφαρμόζει ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας.

2. Κίνδυνος Κλιματικής Αλλαγής

Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι έντονες. Επιπλέον, η εξορυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας των αλλαγών του κλίματος. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων προκλήσεων, η Εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί σε

 • φυσικούς κινδύνους, όπως έντονα φυσικά φαινόμενα ή μακροπρόθεσμες φυσικές μεταβολές οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας,
 • κινδύνους μετάβασης, οι οποίοι αφορούν σε εκτεταμένες πολιτικές, νομικές, τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής,
 • κίνδυνους φήμης, οι οποίοι συνδέονται με την αλλαγή των αντιλήψεων των Κοινωνικών Εταίρων, σχετικά με τη συμβολή της Εταιρείας σε μια οικονομία χαμηλότερων ρύπων.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Με δεδομένο ότι οι μελλοντικές επενδύσεις της MYTILINEOS θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει για την κλιματική αλλαγή (όπως παρουσιάζεται στην ενότητα Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής & ενεργειακή μετάβαση) η Εταιρία έχει ήδη ενσωματώσει στις στρατηγικές της προτεραιότητες την υλοποίηση μελέτης για τον προσδιορισμό των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητα της.

Στον Τομέα Μεταλλουργίας έχουν εκπονηθεί μελέτες για κινδύνους σχετικούς με πλημμύρα, ατυχήματα, και καταστροφές, ενώ έχουν κατασκευαστεί ή βελτιωθεί υποδομές για την αντιμετώπιση των πλέον ακραίων φαινομένων. Επίσης έχουν δημιουργηθεί σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας.

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου έχουν συνταχθεί Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης των θερμικών σταθμών για την διαχείριση ακραίων φυσικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, καταιγίδα, πλημμύρα κ.α.) καθώς και ειδικές μελέτες πλημμύρας όπου υπάρχουν ρέματα κοντά στους σταθμούς. Στον τομέα της λειτουργίας των Α.Π.Ε., οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που σε περίπτωση πολύ δυνατού ανέμου τίθενται εκτός λειτουργίας και σε ασφαλή θέση, ενώ οι ηλιακοί συλλέκτες που επιλέγονται, κατασκευάζονται από επιφάνειες ανθεκτικές στο χαλάζι.

Σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό, λαμβάνονται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, εντός των ορίων των εγκαταστάσεων κάθε έργου, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι συνθήκες που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία των εργοταξίων.

Τέλος, εντός του 2021, η MYTILINEOS θα ενταχθεί στη διεθνή πρωτοβουλία CDP Climate Change, ενώ μέχρι το τέλος του 2022, η Εταιρία σχεδιάζει την πλήρη προσαρμογή της στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με την ανάλυση των κινδύνων και των επιρροών της κλιματικής αλλαγής, ακολουθώντας τις συστάσεις της Task Force on Climate - Related Financial Disclosures (TCFD).

3. Κίνδυνος Πανδημίας COVID-19

Κατά τη διάρκεια του 2021, η MYTILINEOS συνέχισε την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων της και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της, αλλά και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει επιτυχώς το καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις ανάλογα με την κρισιμότητα και την έκθεση τους σε κίνδυνο.

H ειδική ομάδα διαχείρισης αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στους στόχους και ότι συμμορφώνονται με τα σχετικά μέτρα που επιβάλλει η Πολιτεία.

4. Γεωπολιτικός Κίνδυνος

Τα στρατηγικά, πολιτικά, και οικονομικά συμφέροντα των χωρών, καθώς και αλλαγές στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές τους, οδηγούν σε αναταραχές, μετακινήσεις πληθυσμών, μεταβολές στις νομοθεσίες, επιβολές κυρώσεων μεταξύ κρατών, ακόμα και σε στρατιωτικές εμπλοκές, δημιουργώντας ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο απειλεί τις δραστηριότητες της MYTILINEOS, την εφοδιαστική της αλυσίδα, την οικονομική της απόδοση και την ασφάλεια των υπαλλήλων της.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε γεωπολιτικό κίνδυνο, κυρίως μέσα από τις δραστηριότητές της στην Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λατινική Αμερική και στην Κεντρική Ασία.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε γεωπολιτικούς κινδύνους αλλά και για εφαρμογή σχεδίων μετριασμού του κινδύνου, ώστε η έκθεση της γεωπολιτικής διακινδύνευσης να διατηρηθεί εντός της έκτασης που είναι διατεθειμένη να αναλάβει.

Τα κύρια σχέδια μετριασμού γεωπολιτικών κινδύνων που εφαρμόζονται από την MYTILINEOS είναι:

 • Συμβατικοί όροι
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία
 • Ασφαλιστικά εργαλεία
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης και εξόδου από την χώρα
 • Χρήση προσωπικού ασφαλείας/φύλαξης

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης και αξιολόγησης υφιστάμενων και ανερχόμενων γεωπολιτικών κίνδυνων της MYTILINEOS, η οποία σε συνδρομή εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων συνδρομητικών υπηρεσιών, διασφαλίζει την αντικειμενική αξιολόγηση των κινδύνων, ενώ ενημερώνει και κινητοποιεί την Διοίκηση, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και απαραίτητα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων.

Ειδικά για την επέκταση των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS σε νέες χώρες, διαμορφώνονται πολυτομεακές ομάδες εργασίας, οι οποίες σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους αξιολογούν το είδος και το εύρος των κινδύνων που ενδέχεται η Εταιρεία να εκτεθεί, (π.χ. πολιτικός, πιστωτικός, υγείας & ασφάλειας, φορολογικός, εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.) και στησυνέχεια διαμορφώνονται στρατηγικές διαχείρισης των κίνδυνων, οι οποίες αξιολογούνται σε σχέση με τα οφέλη που παρουσιάζονται από την επέκταση των δραστηριοτήτων.

5. Κίνδυνος Νομικής & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται σε χώρες με διαφοροποιημένο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε συχνές μεταβολές. Συνεπώς, η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μη διατήρησης της νομικής και κανονιστικής συμμόρφωσης σε επιχειρηματικό, εργασιακό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, η οποία διασφαλίζει ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, και ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της MYTILINEOS και των Κοινωνικών της Εταίρων που συναλλάσσονται μαζί της (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, διοικητικών αρχών κ.α.).

Επίσης, η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.

Επίσης, εκτίθεται σε κινδύνους οικονομικής φύσεως, από ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Στην κατεύθυνση της πρόληψης των προαναφερόμενων κινδύνων η MYTILINEOS διαθέτει διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τους τομείς δραστηριότητάς της και επανεξετάζει και αξιολογεί σε τακτική βάση τη συμμόρφωση της με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας είναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο τρίτο φορέα που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Εταιρεία, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις δέκα (10) διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου. Επίσης, μέσω της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η MYTILINEOS δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά με βάση τα αποτελέσματα της, ενώ παράλληλα δεσμεύεται στη βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, διαφάνειας και διακυβέρνησης.

Τέλος, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ανέπτυξε, το 2020, δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας της MYTILINEOS, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρία, αναλύσεις περιπτωσιολογίας στην καθημερινή εργασία, αφύπνιση στον επερχόμενο κίνδυνο και μεθοδολογία ανταπόκρισης και αναβάθμισης περιστατικών όπου απαιτείται.

6. Κίνδυνος Ανταγωνισμού

Ο κίνδυνος ανταγωνισμού σχετίζεται με την πιθανότητα μη επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας λόγω ενεργειών υφιστάμενων και νέων ανταγωνιστών. Η παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο εμπόριο καθώς και η καινοτομία στις τεχνολογίες, την παραγωγή, τις μεταφορές, και τις επικοινωνίες έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία εξαιρετικά ανταγωνιστική, η οποία ενέχει τον κίνδυνο απώλειας πελατών, μείωσης των εσόδων ή/και των περιθωρίων κέρδους της MYTILINEOS.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Επιχειρηματική αποστολή της MYTILINEOS είναι να επιχειρεί σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Επομένως η διαχείριση του συγκεκριμένου κινδύνου είναι προτεραιότητα της Διοίκησης, η οποία διαρκώς εξετάζει το περιβάλλον λειτουργίας της Εταιρείας και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες, ενώ επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη που θα της δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο θα της επιτρέψει να αυξήσει την πελατειακή της βάση, την κερδοφορία και τα περιθώρια κέρδους.

Η καθετοποίηση στην παραγωγή , εμπορία και προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, η εισαγωγή φυσικού αερίου με βασικό στόχο την κάλυψη ιδίων αναγκών, και οι συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καθαρής ενέργειας δίνει στην MYTILINEOS ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και της επιτρέπει να διατηρεί υψηλά περιθώρια κέρδους και κερδοφορία.

Ειδικότερα, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS κατασκευάζει νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο με απόδοση 63 % η οποία θα είναι στην κορυφή της απόδοσης παγκοσμίως, και η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά τόσο αναφορικά με την παραγωγή όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες,.

Επίσης, με την συμφωνία απόκτησης υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW και 15 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος

Να σημειωθεί τέλος ότι ο τομέας δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα όπου έχει πολυετή και βαθιά γνώση της αγοράς ενέργειας.

Αντίστοιχα, η καθετοποίηση στην παραγωγή Αλουμίνας και Αλουμινίου, η υλοποίηση προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και αύξησης της παραγωγής, μειώνουν το κόστος παραγωγής της Εταιρείας και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά της.

Τέλος, ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, ο οποίος μετασχηματίστηκε σε Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως και ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, εστιάζουν σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στα οποία η Εταιρεία διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία που της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

7. Κίνδυνος Κυβερνοασφάλειας

Πιθανές παραβιάσεις στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών και λειτουργικών συστημάτων, απειλούν την ακεραιότητα των δεδομένων της εταιρίας, των ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μια τέτοια πιθανή παραβίαση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της εταιρίας και την ανταγωνιστική της θέση. Επίσης μια πιθανή επιδίκαση αποζημιώσεων, επιβολή προστίμων, ή απώλεια δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένου και του κόστους αποκατάστασης), θα μπορούσαν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην οικονομική μας κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η διαχείριση των παραβιάσεων κυβερνοασφάλειας, ενδέχεται να απαιτήσει σημαντική επένδυση χρόνου από τη διοίκηση.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών και έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή ενός ολιστικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων της Εταιρείας.

Το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών θέτει ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, προδιαγράφοντας δραστηριότητες για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας πληροφοριών, προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τον μετριασμό των κινδύνων και για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Η MYTILINEOS ανά τακτά διαστήματα συνεργάζεται με ανεξάρτητους οργανισμούς και συμβούλους, οι οποίοι αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και επαληθεύουν ότι ένας πληροφοριακός πόρος, ή ένα σύστημα διαχείρισης, πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους.

Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα τακτικό και δομημένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την MYTILINEOS. Ο στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι και τα σχετικά τρίτα μέρη με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα, κατανοούν την ανάγκη για την ασφάλεια πληροφοριών, αποδέχονται τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί βάσει του Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών και εκτελούν τα καθήκοντά τους επιδεικνύοντας ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας.

Τέλος, για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος μετά από μια παραβίαση κυβερνοασφάλειας ή φυσική καταστροφή, έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών, το οποίο δοκιμάζεται και ενημερώνεται σε τακτική βάση. Η Ανώτερη Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα εγγυώνται την επιχειρησιακή συνέχεια σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

8. Κίνδυνος Ανθρωπίνων Πόρων

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι συνεχώς ανταγωνιστική, βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Επομένως ο κίνδυνος αδυναμίας της MYTILINEOS να προσελκύσει και να διατηρήσει ένα επιδέξιο, ικανό και παραγωγικό σύνολο υπαλλήλων, μπορεί να απειλήσει την έγκαιρη επίτευξη των δεσμεύσεων της εταιρείας και την επιτυχία των στρατηγικών της στόχων.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS δεν επαναπαύεται στο γεγονός ότι έχει χαμηλό ποσοστό αποχωρήσεων διαχρονικά. Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προσφέρει τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, ενθαρρύνει την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα. Η Εταιρεία εκσυγχρονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και διαμορφώνει τη διαδικασία ανάπτυξης ταλέντων, η οποία θα βελτιώσει την αναγνώριση και αξιοποίηση στελεχών που έχουν τη δυνατότητα, τις δεξιότητες και τη δυναμική να υποστηρίξουν τον οργανισμό. Μέσα από τη διαρκή πρόοδο, εκπαίδευση και ανάπτυξη, παρέχονται ευκαιρίες εξέλιξης των ανθρώπων στον οργανισμό και προάγεται το αίσθημα ικανοποίησης.

Σε σχέση με την προσέλκυση επιδέξιων και ικανών εργαζομένων, έχει προγράμματα και συνεργασίες οι οποίες ενισχύουν την εικόνα της ως επιθυμητός εργοδότης. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS έχει ένα διετές πρόγραμμα προέλκυσης νέων μηχανικών (Μηχανικοί στην Πράξη) μέσω του οποίου επιλέγονται και απασχολούνται περίπου 30 νέοι μηχανικοί στους παραγωγικούς τομείς.

Επιπλέον έχει συνεργασίες με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμού και συμμετέχει σε career fairs. Τόσο το αντικείμενο της Μεταλλουργίας και των κατασκευών/υποδομών, όσο και τα πρωτοποριακά έργα της εταιρίας (όπως διαχείρισης αποβλήτων, ενεργειακά κλπ.), καθώς και οι ESG πρωτοβουλίες της, καθιστούν την εταιρεία έναν εργοδότη που δημιουργεί στους επαγγελματίες προσδοκία απασχόλησης σε ένα εύρος δραστηριοτήτων και τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες.

Η κουλτούρα και οι αξίες της MYTILINEOS προάγουν τη συλλογικότητα και τα επιτεύγματά της, ενισχύουν το αίσθημα υπερηφάνειας, δημιουργώντας ένα ισχυρό employers value proposition

9. Κίνδυνος Εταιρικής Φήμης

Ο κίνδυνος ζημίας στην εταιρική φήμη, μέσα από ψευδείς ειδήσεις, λανθασμένες αντιλήψεις για τις λειτουργίες και τους εταιρικούς στόχους της Εταιρείας, καθώς και από πιθανά σφάλματα στην επικοινωνία πληροφοριών μέσα από τις ιστοσελίδες της Εταιρείας, τα κοινωνικά δίκτια ή/και κατά την άμεση επικοινωνία με πιθανούς ή υφιστάμενους πελάτες.

Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εκθέσεις με σκοπό να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για νέα προϊόντα, για την πρόοδο των δραστηριοτήτων της, για στρατηγικούς στόχους, οικονομικά αποτελέσματα κλπ. Πιθανά λάθη και παραλήψεις στο προγραμματισμό και εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, ενδέχεται να ζημιώσουν την εταιρική φήμη, να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβληθούν κυρώσεις λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης της εταιρικής φήμης, με σκοπό την ευθυγράμμιση όλου του οργανισμού με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας, την διασφάλιση της ορθής επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους και την προστασία της εταιρικής φήμης.

Επίσης, η Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι παρακολουθούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφουν δημοσιεύματα που αφορούν στην Εταιρεία, τα οποία στην συνέχεια αξιολογούνται για τους ενδεχόμενους κινδύνους φήμης που ενέχουν και αν κρίνεται απαραίτητο, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing και όπου απαιτείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων επεμβαίνουν έγκαιρα για να προστατέψουν την φήμη της Εταιρείας.

Τέλος, η διαδικασία Οργάνωσης Εκδηλώσεων και Συμμετοχής σε Συνέδρια προβλέπει πολυεπίπεδους ελέγχους από ομάδες εργασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και ασφάλεια των εκδηλώσεων, ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη.

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της MYTILINEOS (Corporate Treasury Department) το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών και λειτουργεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.

10. Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και την λήψη εγγυητικών επιστολών.

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
2021 282.377 23.984 2.092 41.983 1.003.009 1.353.444
2020 71.579 14.424 47.556 42.077 880.824 1.056.460
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
2021 74.582 22.698 896 14.816 628.535 741.527
2020 43.400 5.664 47.095 35.734 399.720 531.614

Η περαιτέρω ανάλυση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου την 31/12/2021 (ανά φύση στοιχείου εμπορικής απαίτησης) καθώς κ ο απλός μέσος όρος ημερών είσπραξης (DSO, βάσει του ετήσιου Κύκλου εργασίων) εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε χιλ.€ Σε Ενοποιημένη Βάση
Ε.Α. Εμπορικές Απαιτήσεις 1.353.444
Εκ των οποίων:
(α) Σχετιζόμενες με προκαταβολές σε Προμηθευτές 161.650
Προκαταβολές Πελατών στις υποχρεώσεις -46.431
(β) Σχετιζόμενες με μη τιμολογημένες απαιτήσεις (έσοδο βάσει % ολοκλήρωσης) 278.070
Υποχρεώσεις για τιμολογημένο και μη αναγνωρισμένο έσοδο -194.724
(γ) Σχετιζόμενες με υποχρεώσεις (για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί συμψηφισμός) 174.054
(δ) Σχετιζόμενες με παροχή ενδιάμεσης πίστωσης σε έργα (εξασφαλισμένη) 185.834
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις (σε κυλιόμενη βάση) , Ε.Α. -α-β-γ-δ 553.835
Κύκλος Εργασιών 2.664.050
Απλός Μέσος Όρος ημερών είσπραξης (DSO χωρίς προσαρμογές για ΦΠΑ) 75,9

11. Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Ο Όμιλος εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε χιλιάδες €) 2021 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 1.265.129 15.274 1.280.403
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 38.828 659 749 - 40.236
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 690.188 199.668 2.210 - 892.066
Λοιπές Υποχρεώσεις 223.315 87.348 15.091 183.432 509.185
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 26.798 7.891 - - 34.689
Σύνολο 979.129 295.567 1.283.179 198.706 2.756.581
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε χιλιάδες €) 2020 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 886.458 25.076 911.533
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30.587 659 - - 31.246
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 324.116 130.664 22.509 - 477.290
Λοιπές Υποχρεώσεις - 95.068 1.213 164.920 261.201
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 28.543 9.121 - - 37.664
Σύνολο 383.246 235.513 910.180 189.996 1.718.935
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε χιλιάδες €) 2021 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 655.505 - 655.505
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 554.512 91.057 2.208 - 647.777
Λοιπές Υποχρεώσεις 447.787 26.891 1.837 168.859 645.374
Σύνολο 1.002.299 117.948 659.551 168.859 1.948.657
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε χιλιάδες €) 2020 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 284.152 - 284.152
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 230.950 11.570 22.303 - 264.823
Λοιπές Υποχρεώσεις 185.442 30.054 1.213 235.546 452.255
Σύνολο 416.392 41.623 307.668 235.546 1.001.229

*Η ληκτότητα των υποχρεώσεων μίσθωσης αναλύεται στη σημείωση 3.2.

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς η ενηλικίωση του ποσού αυτού δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

Κίνδυνος Αγοράς

12. Κίνδυνος τιμής εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών.

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιμές φυσικού αερίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από τη δραστηριότητα του εκτίθεται στην διακύμανση των τιμών Aλουμινίου (AL), καθώς και στις τιμές Φυσικού αερίου (Natrural Gas) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών ο Όμιλος έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων.

13. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου συνάπτει παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και στο όνομα των εταιρειών του Ομίλου.

Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών.

14. Κίνδυνος επιτοκίου

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια και στην καθαρή του κερδοφορία την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020, έχει ως εξής:

2021

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50
EBITDA εκ. € 7,8 (7,8)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 7,8 (7,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 7,8 (7,8)
API (Alumina) $/t + 10 - 10
EBITDA εκ. € 2,7 (2,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,7 (2,7)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,7 (2,7)
Ισοτιμία €/$ €/$ - 5% + 5%
EBITDA εκ. € 32,3 (30,3)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 30,8 (28,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 30,8 (28,8)
Τιμή φυσικού αερίου €/MWh - 5 + 5
EBITDA εκ. € 34,7 (34,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 34,7 (34,7)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 34,7 (34,7)
Τιμή Ρύπων (€/t CO2) €/t - 1 + 1
EBITDA εκ. € 2,1 (2,1)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,1 (2,1)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,1 (2,1)

2020

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50
EBITDA εκ. € 8,1 (8,1)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 8,1 (8,1)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 8,1 (8,1)
API (Alumina) $/t + 10 - 10
EBITDA εκ. € 2,8 (2,8)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,8 (2,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,8 (2,8)
Ισοτιμία €/$ €/$ - 5% + 5%
EBITDA εκ. € 31,4 (29,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 30,7 (29,0)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 30,7 (29,0)
Τιμή φυσικού αερίου €/MWh - 5 + 5
EBITDA εκ. € 13,5 (13,5)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 13,5 (13,5)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 13,5 (13,5)
Τιμή Ρύπων (€/t CO2) €/t - 1 + 1
EBITDA εκ. € 1,4 (1,4)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 1,4 (1,4)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 1,4 (1,4)

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιμών. Η ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνει την ονομαστική έκθεση στους παραπάνω παράγοντες και δεν περιλαμβάνει καμία επίδραση από χρήση προθεσμιακών συμβάσεων/συμβολαίων μέσω των οποίων ο Όμιλος αντισταθμίζει τον κίνδυνο.