Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

1 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργίας, β) Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, γ) Ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και δ) Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας . Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά». Ο Όμιλος εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις» εμφανίζει χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα που σχετίζεται με τη θυγατρική εταιρεία Sometra S.A.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις παρακάτω αναλύσεις, συμφωνούν αθροιστικά με τα αντίστοιχα ποσά των κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα την 31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-31/12/2021
Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Μεταλλουργία Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο
Συνολικές μεικτές πωλήσεις 1.425.699 691.551 382.841 442.486 - 2.942.577
Διεταιρικές Πωλήσεις (164.814) (23.959) (17.938) (71.816) - (278.527)
Εσωτερικές πωλήσεις -
Καθαρές πωλήσεις 1.260.885 667.592 364.903 370.670 - 2.664.050
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 106.198 124.703 20.508 30.038 (2.850) 278.597
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (12.918) (7.767) (1.465) (936) (35.432) (58.518)
Επενδυτικά Αποτελέσματα 523 - 532 - 1.055
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας - -
Κέρδη προ φόρων 93.802 116.934 13.832 29.495 (32.929) 221.134
Φόρος Εισοδήματος (19.286) (384) (1.089) (2.689) (17.079) (40.527)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 74.514 116.552 12.740 26.805 (50.004) 180.607
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -
Αποσβέσεις 40.837 34.620 1.126 3.595 (97) 80.081
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA - - - (170) - (170)
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 147.039 159.325 21.634 33.495 (2.985) 358.508
(Ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-31/12/2020
Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Μεταλλουργία Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο
Συνολικές μεικτές πωλήσεις 1.002.071 557.267 286.649 201.657 - 2.047.644
Διεταιρικές Πωλήσεις (75.107) (20.577) (23.158) (30.179) - (149.021)
Εσωτερικές πωλήσεις -
Καθαρές πωλήσεις 926.964 536.690 263.491 171.478 - 1.898.623
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 108.469 100.194 14.056 5.618 (3.690) 224.647
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (45.913) (17.179) (2.584) 18.773 (6.618) (53.521)
Επενδυτικά Αποτελέσματα 1.136 19 1.155
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας - -
Κέρδη προ φόρων 63.691 83.016 11.469 24.411 (10.308) 172.280
Φόρος Εισοδήματος (7.996) (1.805) (404) (676) (17.515) (28.396)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 55.694 81.210 11.066 23.735 (27.823) 143.882
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -
Αποσβέσεις 48.296 35.869 1.069 5.189 (199) 90.224
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA - - - 122 - 122
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 156.764 149.221 15.122 (2.227) (3.887) 314.993

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Μεταλλουργία Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο
31/12/2021
Ενεργητικό Τομέα 1.491.717 1.340.625 531.019 1.479.449 246.364 5.089.174
Ενοποιημένο Ενεργητικό 1.491.717 1.340.625 531.019 1.479.449 246.364 5.089.174
Υποχρεώσεις Τομέα 622.852 761.036 24.377 854.513 1.205.491 3.468.269
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 622.852 761.036 24.377 854.513 1.205.491 3.468.269
(Ποσά σε χιλιάδες €) Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Μεταλλουργία Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο
31/12/2020
Ενεργητικό Τομέα 1.222.103 1.221.854 237.937 1.251.566 58.377 3.991.837
Ενοποιημένο Ενεργητικό 1.222.103 1.221.854 237.937 1.251.566 58.377 3.991.837
Υποχρεώσεις Τομέα 551.841 525.825 124.041 618.363 590.155 2.410.225
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 551.841 525.825 124.041 618.363 590.155 2.410.225

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή

Οι πωλήσεις του Ομίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της γεωγραφικής θέσης των πελατών και τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού (εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα, επενδύσεις,αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία) κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή και ανά τομέα ως κάτωθι:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Πωλήσεις
31/12/2021
Πωλήσεις
31/12/2020
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
31/12/2021
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
31/12/2020
Ελλάδα 1.745.775 1.249.754 1.816.117 1.586.995
Ευρωπαϊκή Ένωση 473.122 483.444 22.983 19.588
Λοιπές Χώρες 445.153 165.425 35.529 1.218
Γεωγραφικός Τομέας 2.664.050 1.898.623 1.874.722 1.607.800
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Διεθνής Ανάπτ. Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Λοιπά Σύνολο
31/12/2021
Ελλάδα 324.185 166.656 26.813 1.228.121 - 1.745.775
Ευρωπαϊκή Ένωση 313.206 50.983 99.123 9.810 - 473.122
Λοιπές Χώρες 30.201 153.093 238.900 22.959 - 445.153
Σύνολο 667.592 370.732 364.836 1.260.890 - 2.664.050
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Λοιπά Σύνολο
31/12/2020
Ελλάδα 205.260 129.110 - 915.385 - 1.249.755
Ευρωπαϊκή Ένωση 272.409 44.519 156.766 9.750 - 483.444
Λοιπές Χώρες 21.592 35.278 106.724 1.830 - 165.424
Σύνολο 499.261 208.907 263.490 926.965 - 1.898.623

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά κατηγορία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πωλήσεις

(Ποσά σε χιλιάδες €)
31/12/2021 31/12/2020
Πωλήσεις Αλουμίνας 140.165 117.534
Πωλήσεις Αλουμινίου 488.753 379.218
Συμβατικές Μονάδες και Υποδομές 322.836 165.293
Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων 364.903 263.491
Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 837.875 439.736
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 595.492 272.371
Προμήθεια Φυσικού Αερίου 156.887 163.791
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 53.127 51.066
Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπές Πωλήσεις 86.508 46.124
Ενδοτομεακές απαλοιφές (382.496) -
Συνολικές Πωλήσεις 2.664.050 1.898.623

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον Όμιλο (τομείς των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διεθνής Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας) ανέρχεται σε € 1.015 εκ. μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site και παρατίθεται πίνακας με την αναμενόμενη αναγνώριση εσόδου.

Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Έσοδα επόμενων χρήσεων 364.903 369.694 19.466 491 754.554
Σύνολο 364.903 369.694 19.466 491 754.554
Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη > 5 έτη Σύνολο
Έσοδα επόμενων χρήσεων 246.230 13.905 - - 260.136
Σύνολο 246.230 13.905 - - 260.136
2 Μισθώσεις

Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση.

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχετίζονται με τις παρακάτω κατηγορίες παγίων και παρουσιάζονται στο κονδύλι «Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού»:

Όμιλος Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες €) 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
Δικαιώματα χρήσης οικοπέδων 10.946 11.748 11 12
Δικαιώματα χρήσης κτιρίων 28.278 29.921 26.976 28.944
Δικαιώματα χρήσης μεταφορικών μέσων 3.383 3.746 2.762 3.246
Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων 4.850 69 4.820 -
Δικαιώματα χρήσης εξοπλισμού γραφείου 191 - 187 -
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 47.649 45.484 34.757 32.202

Ο Όμιλος απεικονίζει τις υποχρεώσεις μίσθωσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων» και «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.

Κατά την 31/12/2021 ο Όμιλος αναγνώρισε € 47,65 εκ. δικαιώματα χρήσης και € 50,70 εκ. υποχρεώσεις μίσθωσης ενώ η Εταιρεία € 34,76 εκ. και € 36,90 εκ. αντίστοιχα. Για την περίοδο που έληξε την 31/12/2021 ο Όμιλος αναγνώρισε € 7,74 εκ. αποσβέσεις και € 2,21 εκ. χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ η Εταιρεία € 5,82 εκ. και € 1,52 εκ. αντίστοιχα.

Παρατίθεται η ανάλυση των υποχρεώσεων μισθώσεων για τα επόμενα έτη καθώς και τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού ανά κατηγορία παγίου:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) έως 1 έτος 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Υποχρεώσεις Μισθώσεων 9.309 26.217 29.879 65.405
Χρηματοοικονομικό έξοδο (2.002) (6.023) (6.681) (14.706)
Καθαρή παρούσα αξία Υποχρέωσης 7.307 20.194 23.198 50.699
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Δικαιώματα χρήσης οικοπέδων Δικαιώματα χρήσης κτιρίων Δικαιώματα χρήσης μεταφορικών μέσων Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων Δικαιώματα χρήσης εξοπλισμού γραφείου Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 31/12/2020 11.748 29.921 3.746 69 - 45.484
Προσθήκες 30 3.624 1.290 4.820 215 9.979
Αποσβέσεις (824) (5.267) (1.587) (39) (24) (7.741)
Αποαναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης (8) - (66) - - (73)
Υπόλοιπα κατά την 31/12/2021 10.946 28.278 3.383 4.850 191 47.649
3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 441.519 1.647.684 42.172 66.013 2.197.386
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (115.808) (925.483) (33.403) (1.812) (1.076.507)
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
325.710 722.200 8.769 64.201 1.120.880
Μικτή λογιστική αξία 445.344 1.659.516 45.424 148.416 2.298.700
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (123.538) (976.406) (35.555) (1.813) (1.137.312)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
321.806 683.110 9.869 146.603 1.161.388
Μικτή λογιστική αξία 453.138 1.783.119 46.756 337.497 2.620.510
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (131.426) (1.021.197) (37.878) (1.463) (1.191.964)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
321.712 761.922 8.879 336.034 1.428.546

Το 2021 ο Όμιλος προχώρησε σε απομείωση στοιχείων του ενεργητικού ύψους €2,8 εκ. για μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες απορρίφθηκε από τη ΡΑΕ η αίτηση έκδοσης άδειας παραγωγής.

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 20 και 21.

(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
325.710 722.200 8.769 64.201 1.120.880
Προσθήκες 4.788 7.511 3.538 112.436 128.273
Πωλήσεις - Μειώσεις (1.312) (1.830) (131) (8.294) (11.567)
Αποσβέσεις (8.374) (60.108) (3.780) (667) (72.929)
Μεταφορές 2.382 16.035 1.696 (20.334) (221)
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές (1.389) (31) (222) (739) (2.381)
Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυγατρικής - 1 (1) - -
Απομειώσεις - (667) - - (667)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
321.806 683.110 9.869 146.603 1.161.388
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών - 368 - - 368
Προσθήκες 2.848 48.196 1.263 286.149 338.456
Πωλήσεις - Μειώσεις (1.015) (4.976) (247) (2.122) (8.360)
Αποσβέσεις (7.388) (51.359) (2.385) - (61.132)
Μεταφορές 4.768 89.404 350 (94.522) -
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές 710 (51) 29 - 688
Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυγατρικής 5 - - 290 295
Απορρόφηση θυγατρικής (21) - - (363) (384)
Απομειώσεις - - - - (2.771)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
321.713 761.921 8.879 336.035 1.428.546
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 311.992 1.245.708 37.867 47.883 1.643.450
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (70.598) (744.732) (30.187) - (845.517)
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
241.394 500.976 7.680 47.883 797.933
Μικτή λογιστική αξία 315.793 1.257.718 40.638 113.255 1.727.405
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (76.025) (776.729) (31.848) 667 (883.935)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
239.768 480.989 8.790 113.921 843.469
Μικτή λογιστική αξία 321.310 1.322.862 41.489 283.904 1.969.565
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (81.676) (806.734) (34.062) 667 (921.805)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
239.634 516.129 7.427 284.570 1.047.761
(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
241.394 500.976 7.680 47.883 797.933
Προσθήκες 4.006 18.085 3.309 71.924 97.324
Πωλήσεις - Μειώσεις (1.319) (2) (128) 525 (924)
Αποσβέσεις (5.652) (41.144) (3.386) (667) (50.849)
Μεταφορές 1.339 3.090 1.316 (5.744) -
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές 1 (15) (1) - (15)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
239.768 480.989 8.790 113.921 843.469
Προσθήκες 1.691 26.815 507 223.257 252.271
Πωλήσεις - Μειώσεις (964) (553) (2) (19) (1.538)
Αποσβέσεις (5.141) (36.672) (2.214) - (44.027)
Μεταφορές 4.768 47.840 345 (52.953) -
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές (510) (30) 1 - (539)
Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυγατρικής 21 - - 363 385
Απομειώσεις (2.261) (2.261)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
239.634 516.129 7.427 284.570 1.047.761
4 Υπεραξία επιχείρησης

1 Κίνηση υπεραξίας

Η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις χρήσεις 2021 και 2020.

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή Εµπορεία Ενέργειας Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο) Σύνολο Ανά Δραστηριότητα
Μικτή λογιστική αξία 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Απομείωση αξίας - - - - -
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2020 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Μικτή λογιστική αξία 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Απομείωση αξίας - - - - -
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Μικτή λογιστική αξία 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Απομείωση αξίας - - - - -
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή Εµπορεία Ενέργειας Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο) Σύνολο Ανά Δραστηριότητα
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2020 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Προσθήκες - - - - -
Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - -
Απομείωση - - - - -
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677
Προσθήκες - - - - -
Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - -
Απομείωση - - - - -
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021 16.319 144.100 54.258 214.677 214.677

2 Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

Η υπεραξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ανά μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ανά λειτουργικό τομέα ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Υπεραξία κατανεμημένη σε τομείς
31/12/2021 31/12/2020
Τομέας μεταλλουργίας 16.319 16.319
Τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης 144.100 144.100
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 54.258 54.258
Σύνολο 214.677 214.677

Για τον ετήσιο έλεγχο απομείωσης, η ανακτήσιμη αξία για κάθε λειτουργικού τομέα προσδιορίστηκε ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Ανακτήσιμη αξία ανά λειτουργικό τομέα
31/12/2021 31/12/2020
Τομέας μεταλλουργίας 3.504.408 780.115
Τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης 906.140 852.986
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 2.841.218 1.337.705
Σύνολο 7.251.766 2.970.807

Ο Όμιλος εξετάζει ετησίως την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας της. Το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται με τις επιμέρους ΜΔΤΡ έχει προσδιοριστεί με βάση την αξία λόγω χρήσης, η οποία υπολογίστηκε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λογικές και βασίζονται στον κοινό τόπο (consensus) των εκτιμήσεων που δίνουν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και αναλυτές καθώς και στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Από το διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης, δεν προέκυψε ανάγκη αποαναγνώρισης υπεραξίας.

3 Παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης

Ο Όμιλος για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας κάθε ΜΔΤΡ, υπολογίζει την αξία λόγω χρήσης, μέσω της μεθόδου της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι βασικές παραδοχές που ο Όμιλος χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών είναι οι εξής:

  • Παραδοχές τιμών αγοράς:

- Τιμή μετάλλων στο LME για τον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων.

- Ισοτιμία $ € για όλους τους τομείς.

- Τιμές CO2 για τους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

- Τιμές αερίου και Brent για τους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

  • Λειτουργικές παραδοχές:

- τιμές βασικών Α’ Υλών και εξοπλισμού για τους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων / έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

- τεχνικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις των τομέων μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

- χρονισμός σταδίων εκτέλεσης έργων (project milestones) και αντίστοιχα ποσοστά ολοκλήρωσης αυτών για τον τομέα των έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

- κόστος και χρόνος μεγάλων συντηρήσεων για τους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

- συντελεστής δυναμικότητας, συνολική ζήτηση και φόρτιση συστήματος για τον τομέα πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

  • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων ανά λειτουργικό τομέα:

- Τα επιχειρηματικά σχέδια καταρτίζονται βάσει μίας μέγιστης περιόδου 5ετίας. Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας εξάγονται συμπερασματικά χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις των ποσοστών ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω.

- Τα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται σε πρόσφατα καταρτισμένους προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις.

- Επί των επιχειρηματικών σχεδίων χρησιμοποιούνται προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA, καθώς και μελλοντικές εκτιμήσεις με τη χρήση εύλογων παραδοχών.

- Αναφορικά με έργα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου, τα σχέδια αυτά εκτείνονται για περίοδο ίση με αυτή της διάρκειας της σχετικής άδειας.

- Αναφορικά με τα έργα στον τομέα των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, τα σχέδια αυτά εκτείνονται για περίοδο 9-10 ετών. Οι λόγοι σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των θερμικών έργων EPC, που (μαζί με τις μεταλλικές κατασκευές) αποτελούν την βασική δραστηριότητα του επιχειρησιακού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, τα μελλοντικά έργα τοποθετούνται κυρίως σε χώρες της Αφρικής, σε περιφερειακές χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η Διοίκηση εκτιμά ότι, η αγορά των έργων EPC στις χώρες αυτές αλλάζει, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για έργα στα οποία ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ένα ρόλο Partner συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση της κατασκευής και ανακτώντας τη παρεχόμενη ρευστότητα μέσω των μελλοντικών λειτουργικών ροών του έργου. Ως συνολικός κύκλος ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων έχουν ορισθεί τα 9-10 έτη.

- Τέλος, αναφορικά με έργα που εκτελούνται υπό την μορφή BOT (build operate transfer) οι προβλέψεις στηρίζονται στο χαρτοφυλάκιο των έργων που είναι υπό εξέταση και έχουν περάσει ήδη ή αναμένεται να περάσουν από την Επιτροπή αξιολόγησης επενδύσεων του Ομίλου (Capital Allocation Committee).

Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας των λειτουργικών τομέων βασίστηκαν σε επιχειρηματικά σχέδια εγκεκριμένα από τη Διοίκηση, τα οποία έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις κλαδικών μελετών και λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές.

  • Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC):

Η μέθοδος του WACC αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ταμειακών ροών κάθε λειτουργικού τομέα, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων.

Δεδομένου του προσδιορισμού όλων των ταμειακών ροών των επιχειρηματικών σχεδίων στο νόμισμα του ευρώ, ως απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free return), χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του δεκαετούς Γερμανικού Ομολόγου. Για τον υπολογισμό του risk premium λήφθηκαν υπόψη εκτιμήσεις από ανεξάρτητες πηγές. Οι δείκτες ευαισθησίας beta αξιολογούνται ετήσια με βάση δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. Το WACC της Εταιρείας εκτιμήθηκε σε ποσοστό 3,80%.

Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης, μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της.

Ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσιμων ποσών ανά λειτουργικό τομέα σε σχέση με μία μεταβολή 0,5% στην βασική παραδοχή του προεξοφλητικού επιτοκίου. Από τις σχετικές αναλύσεις δεν προκύπτει ότι μπορεί να ανακύψει ποσό απομείωσης.

5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Αποκατάσταση Εδαφικών Εκτάσεων Μεταλλευμάτων Άδειες Ενεργειακών Σταθμών Δικαιώματα & Λοιπά Άυλα Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 11.309 73.077 231.672 62.385 378.443
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (10.454) (54.136) (43.989) (38.105) (146.685)
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
855 18.941 187.683 24.280 231.758
Μικτή λογιστική αξία 12.287 76.658 231.164 74.345 394.454
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (10.835) (56.905) (51.012) (43.966) (162.719)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
1.451 19.753 180.151 30.379 231.735
Μικτή λογιστική αξία 12.736 80.158 229.805 85.804 408.504
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (11.273) (59.213) (57.817) (48.703) (177.006)
NΚαθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
1.464 20.945 171.988 37.101 231.498
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Αποκατάσταση Εδαφικών Εκτάσεων Μεταλλευμάτων Άδειες Ενεργειακών Σταθμών Δικαιώματα & Λοιπά Άυλα Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
855 18.941 187.683 24.280 231.758
Προσθήκες 991 3.581 611 13.685 18.867
Πωλήσεις - Μειώσεις 104 - (4.692) (1.944) (6.532)
Αποσβέσεις (500) (2.769) (2.646) (5.862) (11.776)
Μεταφορές - - - 221 221
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές 2 - - - 2
Απορρόφηση θυγατρικής - - (805) - (805)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
1.451 19.753 180.151 30.379 231.735
Προσθήκες 506 3.500 764 19.321 24.091
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών - - - 1 1
Πωλήσεις - Μειώσεις (57) - (6.557) (7.865) (14.478)
Αποσβέσεις (436) (2.308) (2.881) (4.736) (10.360)
Μεταφορές - - 510 - 510
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές (1) - - - (1)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
1.464 20.945 171.988 37.101 231.498
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Αποκατάσταση Εδαφικών Εκτάσεων Μεταλλευμάτων Άδειες Ενεργειακών Σταθμών Δικαιώματα & Λοιπά Άυλα Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία 10.566 - 101.754 25.802 138.122
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (9.938) - (29.260) (12.356) (51.554)
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
628 - 72.494 13.446 86.568
Μικτή λογιστική αξία 11.436 - 101.789 36.870 150.095
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (10.244) - (32.529) (17.791) (60.564)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
1.192 - 69.260 19.079 89.531
Μικτή λογιστική αξία 11.809 - 99.725 43.169 154.703
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (10.586) - (35.224) (22.175) (67.985)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
1.223 - 64.501 20.994 86.718
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Αποκατάσταση Εδαφικών Εκτάσεων Μεταλλευμάτων Άδειες Ενεργειακών Σταθμών Δικαιώματα & Λοιπά Άυλα Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2020
628 - 72.494 13.446 86.568
Προσθήκες 869 - 35 13.012 13.917
Πωλήσεις - Μειώσεις 104 - - (1.944) (1.840)
Αποσβέσεις (409) - (3.269) (5.436) (9.114)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020
1.192 - 69.260 19.079 89.531
Προσθήκες 374 - 47 12.960 13.380
Πωλήσεις - Μειώσεις - - (2.111) (6.661) (8.772)
Αποσβέσεις (343) - (2.695) (4.383) (7.421)
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2021
1.223 - 64.501 20.994 86.718

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 20 και 21.

6 Επενδύσεις σε θυγατρικές
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης 350.762 277.056
Εξαγορά Συγγενούς (4.755) -
Προσθήκες 700 73.706
Σύνολο 346.707 350.762

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι επενδύσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανά θυγατρική κατά την 31/12/2021 και 31/12/2020:

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 33.409 32.709
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 49.757 49.757
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 225.792 230.547
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 27.743 27.743
ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 165 165
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 165 165
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 60 60
MNG TRADING A.E. 2.320 2.320
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 2.000 2.000
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 145 145
MYTILINEOS FINANCE S.A. 405 405
SOMETRA S.A. 4.747 4.747
Σύνολο 346.707 350.762

1 Σημαντικές μη ελέγχουσες συμμετοχές

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

(Ποσά σε χιλιάδες €)
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ % Μη ελέγχουσων συμμετοχών Αποτέλεσμα που αναλογεί σε μη ελέγχουσες συμμετοχές Μη ελέγχουσες συμμετοχές
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 35,0% 35,0% 14.870 11.111 60.793 52.888
ZEOLOGIC A.E.B.E. 40,0% 40,0% 98 (30) (39) (146)

Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου πριν από τις ενδοομιλικές απαλοιφές:

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 224.935 232.191 691 669
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 103.815 87.882 2.252 1.261
Στοιχεία Ενεργητικού 328.751 320.073 2.943 1.930
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100.499 120.114 358 415
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 54.558 48.850 2.683 1.878
Σύνολο υποχρεώσεων 155.058 168.964 3.041 2.293
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 112.900 98.221 (59) (218)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 60.793 52.888 (39) (146)
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Πωλήσεις 269.846 136.393 3.847 1.819
Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 27.616 20.634 147 (44)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 14.870 11.111 98 (30)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 42.486 31.745 245 (74)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων 93 4 (1) (17)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 27.676 20.637 146 (60)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 14.903 11.112 98 (40)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 42.579 31.749 244 (100)
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δρ/τες 69.312 64.864 305 81
Καθαρές Ταμ. ροές από επενδυτικές δρ/τες (10.327) (10.303) (105) (82)
Καθαρές Ταμ. ροές από χρηματοδοτικές δρ/τες (39.716) (12.381) (1) (44)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.270 42.181 199 (45)
7 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης 25.181 24.026 17.212 17.212
Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας και δικαιωμάτων μειοψηφίας) 1.055 1.155 - -
Πωλήσεις/ διαγραφές (5.392) - (5.099) -
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 20.844 25.181 12.113 17.212

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω ουσιώδους επιρροής ταξινομούνται ως συγγενείς και ενοποιούνται με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (το αντικείμενο δραστηριότητας και τα κατεχόμενα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου στις εν λόγω επενδύσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 7.1 των οικονομικών καταστάσεων). Καμία από τις εν λόγω συγγενείς δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες.

1 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις εξής εταιρείες: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. με ποσοστό 40% (31.12.2020: 40%), ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 35,0% (31.12.2020: 35,0%), ΕΛΕΜΚΑ SAUDI με ποσοστό 34% (31.12.2020: 34%), ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ (περιλαμβάνει και τη συγγενή εταιρεία BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Α.Ε.) με ποσοστό 49%, οι οποίες συμμετείχαν στον Όμιλο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 (31.12.2020:49%), IPS με ποσοστό 10% (31.12.2020: 10%), Κ/Ξ Μυτιληναίος-Ξανθάκης με ποσοστό 50% (31.12.2020: 0% ), Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με ποσοστό 25% (31.12.2020: 0% ). Ο Όμιλος βασιζόμενος στην επουσιώδη συνεισφορά των παραπάνω συγγενών εταιρειών στα κέρδη προ φόρων γνωστοποιεί στην παρακάτω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά το ποσοστό του για αυτές τις εταιρείες:

(Ποσά σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Συμμετοχής Πωλήσεις Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου Αναλογία σε κέρδη/(ζημιές) περιόδου
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. 40% 1.553 994 398
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 35% 563 - -
ΕΛΕΜΚΑ SAUDI 34% 7 (141) (48)
ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 49% 336 256 125
INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD 10% 698 (739) (74)
K/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ 50% 533 119 60
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ 25% 41.166 2.379 595
44.857 2.868 1.055
8 Αναβαλλόμενος φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1/2021 31/12/2021
(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο Έναρξης Αναγνωρισμένο Στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Αναγνωρισμένο Στα Ίδια Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Συναλλαγ-
ματικές
Διαφορές
Αναβαλλόμενος Φόρος Από Πώληση Θυγατρικής Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλό-
μενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Αναβαλλό-
μενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (28.877) 1.715 - - - (27.163) - (27.163)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (64.861) (5.777) - - - (70.638) - (70.638)
Δικαιώματα χρήσης (10.382) 664 - - - (9.717) - (9.717)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού (3) - - - - (3) - (3)
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (5.771) - - - - (5.771) - (5.771)
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις (11.951) - - - - (11.951) - (11.951)
Κυκλοφοριακά Στοιχεία (121.845) (3.398) - - - (125.243) - (125.243)
Αποθέματα (29) - - - - (29) - (29)
Κατασκευαστικά Συμβόλαια 33.469 2.660 - 594 - 36.723 36.723 -
Απαιτήσεις 1.372 (4.548) 39 - - (3.136) - (3.136)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - - - - - - - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 50 (5) - - - 45 45 -
Αποθέματα 34.863 (1.892) 39 594 594 33.604 36.768 (3.164)
Αποφορολόγηση Αποθεματικών (27.490) (481) - - - (27.971) - (27.971)
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) 33 (16) - - - 16 16 -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (27.457) (497) - - - (27.954) 16 (27.971)
Παροχές σε Εργαζομένους 2.586 (724) (917) - - 944 944 -
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 69 - - - - 69 69 -
Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (3.543) 771 - - - (2.772) - (2.772)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.426 (6.909) - - - 517 517 -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.538 (6.862) (917) - - (1.241) 1.531 (2.772)
Προβλέψεις (4.073) 1.011 (36) - - (3.099) - (3.099)
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 12.798 3.991 - - - 16.789 16.789 -
Παροχές Σε Εργαζομένους 327 (274) (90) - - (36) - (36)
Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα Προϊόντα 4.452 (34) 24.978 - - 29.396 29.396 -
Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 2.008 159 - - - 2.167 2.167 -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (13.054) 20.614 - - - 7.560 7.560 -
Λοιποί Ενδεχόμενοι Αναβαλλόμενοι Φόροι 11.877 - - - - 11.877 11.877 -
Σύνολο 14.336 25.467 24.851 - - 64.654 67.789 (3.135)
Συμψηφισμός - - - - - - 47.285 (47.285)
Αναβαλλόμενη φορολογία από φορολογικές ζημιές 17.863 1.061 (1) (6) - 18.918 18.918 -
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (75.702) 13.879 23.973 588 - (37.262) 172.308 (209.570)
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1/2020 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο Έναρξης Αναγνωρισμένο Στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Αναγνωρισμένο Στα Ίδια Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Συναλλαγματικές Διαφορές Αναβαλλόμενος Φόρος Από Πώληση Θυγατρικής Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (27.472) (1.516) 111 - - (28.877) - (28.877)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (56.057) (8.804) - - - (64.861) - (64.861)
Δικαιώματα χρήσης (10.814) 432 - - - (10.382) - (10.382)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα (3) - - - - (3) - (3)
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (5.771) - - - - (5.771) - (5.771)
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις (11.975) 24 - - - (11.951) - (11.951)
Κυκλοφοριακά Στοιχεία (112.092) (9.864) 111 - - (121.845) - (121.845)
Αποθέματα (29) - - - - (29) - (29)
Κατασκευαστικά Συμβόλαια 35.575 (2.136) - 30 - 33.469 33.469 -
Απαιτήσεις (2.581) 3.953 - - - 1.372 1.372 -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - - - - - - - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 52 (1) - - - 50 50 -
Αποθέματα 33.017 1.816 - 30 - 34.863 34.891 (29)
Αποφορολόγηση Αποθεματικών (27.258) (232) - - - (27.490) - (27.490)
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) 32 - - - - 33 33 -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (27.226) (232) - - - (27.457) 33 (27.490)
Παροχές σε Εργαζομένους 2.541 46 (1) - - 2.586 2.586 -
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 69 - - - - 69 69 -
Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (724) (2.819) - - - (3.543) - (3.543)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.768 3.659 - - - 7.426 7.426 -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.654 886 (1) - - 6.538 10.081 (3.543)
Προβλέψεις (4.563) 491 (1) - - (4.073) - (4.073)
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 7.220 5.578 - - - 12.798 12.798 -
Παροχές Σε Εργαζομένους 307 41 (21) - - 327 327 -
Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα Προϊόντα 1.077 (13) 3.388 - - 4.452 4.452 -
Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 1.627 381 - - - 2.008 2.008 -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (13.178) 125 - - - (13.054) - (13.054)
Λοιποί Ενδεχόμενοι Αναβαλλόμενοι Φόροι 11.877 - - - - 11.877 11.877 -
Σύνολο 4.366 6.603 3.366 - - 14.336 31.463 (17.127)
Συμψηφισμός - - - - - - 37.302 (37.302)
Αναβαλλόμενη φορολογία από φορολογικές ζημιές 11.884 5.924 - 55 - 17.863 17.863 -
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (84.397) 5.133 3.477 85 - (75.702) 131.633 (207.335)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1/2021 31/12/2021
(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο Έναρξης Αναγνωρισμένο Στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Αναγνωρισμένο Στα Ίδια Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Συναλλαγματικές Διαφορές Αναβαλλόμενος Φόρος Από Απορρόφηση Θυγατρικής Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (27.453) 2.921 - - - (24.532) 147 (24.679)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (54.319) 1.243 - - - (53.076) 356 (53.433)
Δικαιώματα χρήσης (7.487) 231 - - - (7.257) - (7.257)
Κυκλοφοριακά Στοιχεία (89.259) 4.395 - - - (84.865) 503 (85.369)
Κατασκευαστικά Συμβόλαια 29.700 2.845 - - - 32.545 32.545 -
Απαιτήσεις (1.651) (216) - - - (1.866) 1.880 (3.746)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 54 (5) - - - 48 48 -
Αποθέματα 28.103 2.624 - - - 30.727 34.473 (3.746)
Αποφορολόγηση Αποθεματικών (30.887) (481) - - - (31.368) - (31.368)
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) 16 (16) - - - - - -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (30.871) (497) - - - (31.368) - (31.368)
Παροχές σε Εργαζομένους 3.014 (600) (801) - - 1.613 1.613 -
Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (2.904) 700 - - - (2.204) 142 (2.346)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.879 (346) - - - 6.533 6.533 -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.989 (246) (801) - - 5.942 8.288 (2.346)
Προβλέψεις 941 (189) (31) - - 721 818 (97)
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 5.578 3.991 - - - 9.569 9.569 -
Παροχές Σε Εργαζομένους 637 (268) (10) - - 359 393 (34)
Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα Προϊόντα 4.410 - 25.009 - - 29.419 29.419 -
Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 1.183 194 - - - 1.377 1.377 -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (12.187) 19.530 - - - 7.343 34.078 (26.735)
Σύνολο 561 23.259 24.968 - - 48.787 75.653 (26.866)
Συμψηφισμός - - - - - - - -
Αναβαλλόμενη φορολογία από φορολογικές ζημιές 833 - - - - 833 833 -
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (83.645) 29.534 24.167 - - (29.943) 119.751 (149.694)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1/2020 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο Έναρξης Αναγνωρισμένο Στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Αναγνωρισμένο Στα Ίδια Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Συναλλαγματικές Διαφορές Αναβαλλόμενος Φόρος Από Απορρόφηση Θυγατρικής Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (26.080) (1.373) - - - (27.453) 225 (27.678)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (51.194) (3.125) - - - (54.319) 271 (54.590)
Δικαιώματα χρήσης (8.050) 563 - - - (7.487) - (7.487)
Κυκλοφοριακά Στοιχεία (85.324) (3.936) - - - (89.259) 496 (89.755)
Κατασκευαστικά Συμβόλαια 31.986 (2.286) - - - 29.700 29.700 -
Απαιτήσεις (3.580) 1.930 - - - (1.651) 2.024 (3.674)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 55 (1) - - - 54 54 -
Αποθέματα 28.461 (357) - - - 28.103 31.778 (3.674)
Αποφορολόγηση Αποθεματικών (30.655) (232) - - - (30.887) - (30.887)
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) 16 - - - - 16 16 -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (30.638) (232) - - - (30.871) 16 (30.887)
Παροχές σε Εργαζομένους 2.951 64 (2) - - 3.014 3.014 -
Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (8) (2.897) - - - (2.904) 30 (2.934)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.733 2.147 - - - 6.879 6.879 -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.676 (686) (2) - - 6.988 9.923 (2.934)
Προβλέψεις 866 105 (31) - - 941 1.046 (106)
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις - 5.578 - - - 5.578 5.578 -
Παροχές Σε Εργαζομένους 654 8 (25) - - 637 661 (24)
Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα Προϊόντα 1.031 - 3.379 - - 4.410 4.410 -
Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 960 223 - - - 1.183 1.183 -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (12.370) 182 - - - (12.187) 14.995 (27.182)
Σύνολο (8.858) 6.097 3.323 - - 561 27.873 (27.312)
Συμψηφισμός - - - - - - - -
Αναβαλλόμενη φορολογία από φορολογικές ζημιές - 833 - - - 833 833 -
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (88.684) 1.718 3.321 - - (83.645) 70.918 (154.563)
9 Αποθέματα

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Α’ ύλες 114.262 71.250 93.035 65.374
Ημιτελή προϊόντα 3.444 1.157 3.329 1.087
Τελικά προϊόντα 36.325 17.836 36.325 17.749
Παραγωγή σε εξέλιξη 236.075 152.965 50.128 32.509
Εμπορεύματα 26.583 461 26.049 -
Λοιπά 54.278 49.153 40.935 37.077
Σύνολο 470.968 292.822 249.801 153.795
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα (2.202) (2.654) (2.073) (2.524)
Αποθέματα - Συνολική αξία 468.766 290.168 247.728 151.270

Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται στην απόκτηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων από την 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΕΤΚΑ EGN (σημείωση 1.3.) καθώς και σε ποσότητα φυσικού αερίου στον σταθμό της Ρεβυθούσας.

10 Λοιπές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Χρεώστες Διάφοροι 165.872 128.175 91.799 59.992
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 55.240 55.300 26.934 27.638
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη - - 69.202 65.872
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη - - - -
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - Πρoπληρωθέντα έξοδα 243.260 79.421 262.820 77.865
Προπληρωθέντα έξοδα έργων 1.785 971 1.584 705
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (1.424) (1.388) (1.388) (1.388)
Σύνολο 464.733 262.479 450.951 230.682

Στην κατηγορία «Χρεώστες Διάφοροι» για την χρήση 2021 περιλαμβάνονται κυρίως ποσά για δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 47 εκ. ως εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Ομίλου οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των συναλλαγών που πραγματοποιεί ο Όμιλος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Spot Αγορά), βάσει του μοντέλου αγοράς (Target Model), που τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 2020. Η αύξηση στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα οφείλεται σε πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός Ιανουαρίου του 2022.

Στις λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις.

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σχετικά με τις Λοιπές Απαιτήσεις αναλύεται κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 1.388 1.388
Προσαρμογή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 - -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 1.388 1.388
Επανεκτίμηση της ζημιάς 36 -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 1.424 1.388
11 Xρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα, υπεραναλήψεις σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε μετοχές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 146 153 37 37
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2.159 1.931 2.159 1.931
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 70.095 68.527 65.863 63.792
Σύνολο 72.401 70.611 68.059 65.759
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 11.510 9.300 8.341 9.300
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 73 69 73 69
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 1.818.176 1.318.939 1.192.477 762.296
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 602.712 492.646 349.853 198.492
Σύνολο 2.432.471 1.820.954 1.550.744 970.157
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.280.403 911.533 655.505 284.152
Μακροπροσθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις μισθώσεων 43.406 42.172 31.039 29.545
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 26.973 12.647 26.973 7.507
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100.785 98.651 68.245 66.292
Σύνολο 1.451.567 1.065.003 781.762 387.496
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 40.236 31.246 - -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 34.689 37.664 - -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμεη χρήση 7.293 5.734 5.865 4.645
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 117.250 22.230 117.250 22.100
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.494.236 948.571 1.418.675 923.840
Σύνολο 1.693.705 1.045.444 1.541.790 950.585

Μία περιγραφή των κινδύνων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου δίνεται στην γνωστοποίηση 31.

1 Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης 153 163 37 37
Συναλλαγματικές Διαφορές (7) (10) - -
Υπόλοιπο τέλους 146 153 37 37

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.

2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης 69 63 69 63
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 4 6 4 6
Υπόλοιπο τέλους 73 69 73 69

3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 13.669 144.223 11.231 34.877 10.500 144.223 11.231 29.607

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Για όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας και περιθωρίων κέρδους.

Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity risk) κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής (commodity swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών.

4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες άνω των 12 μηνών 49.187 49.187 49.187 49.187
Δοσμένες Εγγυήσεις 12.464 10.050 9.687 7.612
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8.445 9.291 6.989 6.993
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 70.095 68.527 65.863 63.792

5 Δανειακές υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός 79.281 83.071 - -
Ομολογίες 1.201.122 828.463 655.505 284.152
Σύνολο 1.280.403 911.533 655.505 284.152
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός 40.236 31.246 - -
Σύνολο 40.236 31.246 - -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 34.689 37.664 - -
Σύνολο 1.355.328 980.443 655.505 284.152
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μισθώσεων 43.406 42.172 31.039 29.545
Σύνολο 43.406 42.172 31.039 29.545
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 7.293 5.734 5.865 4.645
Σύνολο 7.293 5.734 5.865 4.645
Σύνολο 1.406.027 1.028.349 692.409 318.342

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 2,41%.

6 Κίνηση δανειακών υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
LΜακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο έναρξης 68.910 911.533 980.443 77.632 1.006.450 1.084.083
Αποπληρωμές (121.525) (489.157) (610.682) (66.197) (414.759) (480.956)
Εισπράξεις 110.176 865.303 975.479 31.169 352.234 383.403
Λοιπές (117) 10.205 10.088 3.691 (9.777) (6.086)
Αναταξινόμηση 17.481 (17.481) - 22.615 (22.615) -
Σύνολο 74.926 1.280.403 1.355.328 68.910 911.533 980.443
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο έναρξης - 284.152 284.152 17.336 353.239 370.574
Αποπληρωμές (70.575) (457.732) (528.306) (19.433) (356.670) (376.103)
Εισπράξεις 70.580 832.742 903.321 2.096 300.000 302.096
Λοιπές (5) (3.656) (3.661) - (12.416) (12.416)
Αναταξινόμηση - - - 1 (1) -
Σύνολο - 655.505 655.506 - 284.152 284.152

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο έναρξης 57.959 59.182 25.707 26.965
Προσθήκες 2.754 2.555 1.621 1.045
Μεταφορά στα αποτελέσματα (1.607) (1.397) (1.607) (1.152)
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (2.086) (2.381) (1.047) (1.151)
Υπόλοιπο τέλους 57.020 57.959 24.674 25.707
Προκαταβολές πελατών
Υπόλοιπο έναρξης 6.972 7.029 6.972 7.029
Προσθήκες 1.684 - 1.684 -
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα - (57) - (57)
Υπόλοιπο τέλους 8.656 6.972 8.656 6.972
Λοιπά
Υπόλοιπο έναρξης 14.102 12.272 13.995 12.155
Προσθήκες 1.531 14.031 1.303 13.995
Μεταφορά στα αποτελέσματα - (12.155) - (12.155)
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (5) (44) - -
Διακοπτ. Δραστηριότητες / Πώληση θυγατρικής (137) - - -
Συναλλαγματικές διαφορές - (1) - -
Υπόλοιπο τέλους 15.492 14.102 15.297 13.995
Κρατήσεις Προμηθευτών για καλή εκτέλεση
Υπόλοιπο έναρξης 19.618 19.618 19.618 19.618
Απορρόφηση θυγατρικής - - - -
Προσθήκες - - - -
Υπόλοιπο τέλους 19.618 19.618 19.618 19.618
Σύνολο 100.785 98.651 68.245 66.292
12 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες 937.068 772.072 467.013 342.326
Επιταγές Εισπρακτέες 5.750 6.832 2.158 2.263
Στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις 278.070 180.483 132.555 100.641
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (29.094) (22.873) (24.781) (18.524)
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 1.191.794 936.513 576.945 426.706
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων (332) 111 - -
Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους 161.982 119.836 164.582 104.908
Σύνολο 1.353.444 1.056.460 741.527 531.614

Η αύξηση των προκαταβολών σε προμηθευτές οφείλεται κυρίως σε προκαταβολές για τα έργα του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και για τα έργα του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

Η αύξηση των πελατών οφείλεται κυρίως σε μη τιμολογημένες απαιτήσεις του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας καθώς και σε πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου του τομέα Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του έτους 2021 και αναμένεται να εισπραχθούν τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου από κατασκευαστικές συμβάσεις, αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Κατασκευαστικά Συμβόλαια 31/12/2021 31/12/2020
Συμβατικό πραγματοποιηθέν κόστος & καταχωρηθέντα κέρδη (μείον καταχωρηθείσες ζημίες) 4.437.343 4.140.737
Μείον: Σωρευτικές Τιμολογήσεις (4.353.996) (4.117.288)
83.347 23.449
Μικτό ποσό οφειλόμενο από πελάτες για συμβατικό έργο, παρουσιάζεται ως απαίτηση 278.070 180.483
Μικτό ποσό οφειλόμενο σε πελάτες για συμβατικό έργο,παρουσιάζεται ως υποχρέωση (194.724) (157.002)
Προκαταβολές εισπραχθείσες 46.250 78.129
Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση 79.523 65.211

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σχετικά με τους Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις αναλύεται κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 22.873 18.524
Επανεκτίμηση ζημιάς 6.221 6.257
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 29.094 24.781
13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Διαθέσιμα στο ταμείο 1.870 1.265 1.208 1.160
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 471.342 297.542 295.645 161.960
Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos 129.500 193.839 53.000 35.372
Σύνολο 602.712 492.646 349.853 198.492
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής: 31/12/2021 31/12/2020
Καταθέσεις EUR 0,00% 0,03%
Καταθέσεις USD 0,00% 0,00%

Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται δεσμευμένα ποσά.

14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Προμηθευτές 608.581 372.168 375.353 170.971
Γραμμάτια Πληρωτέα - 566 - -
Προκαταβολές πελατών 282.530 157.558 272.424 144.494
Συμβατικές υποχρεώσεις σε πελάτες 194.724 157.312 193.769 157.002
Σύνολο 1.085.835 687.604 841.546 472.468

Η αύξηση των προμηθευτών οφείλεται κυρίως σε αγορές Φυσικού Αερίου του Τομέα Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο καθώς και σε παραδόσεις εξοπλισμού έργων των τομέων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας. οι οποίες πραγματοποίηθηκαν στο τέλος του 2021 και θα αποπληρωθούν εντός του έτους 2022.

15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη - - 184.249 243.036
Δεδουλευμένα έξοδα 199.648 142.842 197.399 106.794
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.094 4.509 3.119 3.542
Μερίσματα πληρωτέα 3.105 2.965 950 884
Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 345 1.025 - -
Λοιπές υποχρεώσεις 200.210 109.627 191.412 97.117
Σύνολο 408.402 260.967 577.129 451.372

Η αύξηση στα δεδουλευμένα έξοδα οφείλεται σε αγορές Hλεκτρικής Eνέργειας και Φυσικού Αερίου οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του Ιανουαρίου του 2022.

Η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως σε δικαιώματα ρύπων των τομέων Μεταλλουργίας και Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.

16 Ίδια Κεφάλαια

1 Μετοχικό κεφάλαιο

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS), σε συνέχεια της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της σχετικής από 01.06.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε την εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των ιδίων μετοχών, που θα αποκτηθούν, στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, ενώ προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 26.03.2022. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της εταιρείας και της αγοράς.

Σε συνέχεια των παραπάνω και σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021, διατέθηκαν δωρεάν συνολικά 239.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1673% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εξαιρουμένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της MYTILINEOS, που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 31.12.2021 ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ  €138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ  €0,97) έκαστη.

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Μέχρι την 31/12/2021 και μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 7.672.494 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτίσης € 10,4837 και συνολικό κόστος € 80.436.049.

2 Λοιπά Αποθεματικά

Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό Αποθεματικό Ειδικά & Έκτακτα Αποθεματικά Αφορολόγητα & Φορολ. Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικά Αποθεμα-
τικό Αναπρ. Παγίων
Αποθεματικό Χρηματοοικο-
νομικών μέσων
Αποθεματικό δικ. προαίρ. αγοράς μετοχών από προσωπ. Αποθεματικό Aναλογι- στικών Κερδών/ Ζημιών Αποθεμα- τικά συγχώ- νευσης Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 20.799 13.139 89.677 256 1.367 1.225 (1.043) 3.629 129.050
Προαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - - - - - - 1.666 - 1.666
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2020 20.799 13.139 89.677 256 1.367 1.225 623 3.629 130.716
Μεταφορά σε αποθεµατικά 854 (1.684) 542 1.353 - - (1) - 1.064
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - (1) - - - - - - (1)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 854 (1.685) 542 1.353 - - (1) - 1.063
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - - - (5.587) - - - (5.587)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - 353 - - - - - 353
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - 37 - 37
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (194) 1 (194)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020 21.653 11.454 90.571 1.609 (4.220) 1.225 465 3.630 126.387
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό Αποθεματικό Ειδικά & Έκτακτα Αποθεματικά Αφορολόγητα & Φορολ. Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικά Αποθεμα-
τικό Αναπρ. Παγίων
Αποθεματικό Χρηματοοικο-
νομικών μέσων
Αποθεματικό δικ. προαίρ. αγοράς μετοχών από προσωπ. Αποθεματικό Aναλογι- στικών Κερδών/ Ζημιών Αποθεμα- τικά συγχώ- νευσης Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 21.653 11.454 90.571 1.609 (4.220) 1.225 465 3.630 126.387
Μεταφορά σε αποθεµατικά 525 (256) 744 - - - 0 - 1.013
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - 1.095 - - - - - - 1.095
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 525 839 744 - - - 0 - 2.108
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - - - - 8.301 - - - 8.301
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων - - 58 - - - - - 58
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (6) - (6)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - 223 - 223
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - (28) - - - - (28)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021 22.178 12.484 91.374 1.582 4.081 1.225 490 3.630 137.043
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό Αποθεματικό Ειδικά & Έκτακτα Αποθεματικά Αφορολόγητα & Φορολ. Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικά Αποθεματικό Αναπρ. Παγίων Αποθεματικό Χρηματοοικονομικών μέσων Αποθεματικό δικ. προαίρ. αγοράς μετοχών από προσωπ. Αποθεματικό Aναλογιστικών Κερδών/Ζημιών Αποθεματικά συγχώνευσης Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 63.197 79.487 47.419 174 (2) 1.615 (4.649) (329.126) (141.885)
Προαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - - - - - - 1.327 - 1.327
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2020 63.197 79.487 47.419 174 (2) 1.615 (3.322) (329.126) (140.558)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - - (1) - (1)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - - - - - - (1) - (1)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (2) - (2)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (223) 1 (222)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020 63.197 79.487 47.419 174 (2) 1.615 (3.548) (329.126) (140.784)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό Αποθεματικό Ειδικά & Έκτακτα Αποθεματικά Αφορολόγητα & Φορολ. Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικά Αποθεματικό Αναπρ. Παγίων Αποθεματικό Χρηματοοικονομικών μέσων Αποθεματικό δικ. προαίρ. αγοράς μετοχών από προσωπ. Αποθεματικό Aναλογιστικών Κερδών/Ζημιών Αποθεματικά συγχώνευσης Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης- 63.197 79.487 47.419 174 (2) 1.615 (3.548) (329.126) (140.784)
Μεταφορά σε αποθεµατικά - (17) - - - - - - (17)
Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών - 1.095 - - - - - - 1.095
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου - 1.078 - - - - - - 1.078
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - 69 - 69
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021 63.197 80.565 47.419 174 (2) 1.615 (3.479) (329.126) (139.637)

Η πλειοψηφία των ανωτέρω αποθεματικών προέρχεται από τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου. Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται.

Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους.

3 Αποθεματικό μετατροπής ισολογισμού

Το αποθεματικό μετατροπής Ισολογισμού χρησιμοποιείται για την καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη μετατροπή νομίσματος κατά την ενοποίηση των εταιρειών εξωτερικού. Το υπόλοιπο του αποθεματικού την 31/12/2021 ανέρχεται σε  €13,4 εκατ. (31/12/2020:  €38,3 εκατ.). Ο Όμιλος είχε συνολική καθαρή ζημιά ποσού €25,0 εκατ. η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η ζημιά του 2020 περιλαμβάνει ποσό  €26,6 εκατ. το οποίο οφείλεται στην αλλαγή του λειτουργικού νομίσματος της θυγατρικής εταιρείας Power Project κατά τη χρήση 2020, έναντι ποσού € 6,4 εκατ. το οποίο οφείλεται στη ζημιά της θυγατρικής εταιρείας Power Project κατά τη χρήση 2021.

Οι κυριότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού ήταν:

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:
31/12/2021 31/12/2020 Μεταβολή
ΕUR / USD 1,13 1,23 -8,13%
EUR / AUD 1,56 1,59 -1,89%
EUR / GBP 0,84 0,90 -6,67%
Κατάσταση Αποτελεσμάτων:
Μ.Ο. 01/01-31/12/2021 Μ.Ο. 01/01-31/12/2020 Μεταβολή
ΕUR / USD 1,58 1,14 3,51%
EUR / AUD 1,58 1,65 -4,24%
EUR / GBP 0,86 0,89 -3,37%

4 Αποθεματικά δωρεάν διάθεσης μετοχών

Κατά την 31/12/2021, ο Όμιλος διατηρεί δύο προγράμματα παροχών βάσει μετοχών τα οποία εγκρίθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 15/06/2021.

Το ένα πρόγραμμα είναι τριετές, αφορά στη δωρεάν διάθεση έως 700.000 ιδίων μετοχών και θα διακανονιστεί στα ίδια κεφάλαια. Οι όροι του προγράμματος που εξειδικεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 22/12/2021 αφορούν την επίτευξη εταιρικών και προσωπικών στόχων για εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) της Εταιρείας ή/και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Οι ιδιότητες αυτές των δικαιούχων είναι αναγκαίο να υφίστανται κατά την 01/01/2021 ενώ αλλαγή ρόλου ή/και συνταξιοδότηση δικαιούχου δεν επηρεάζει τη διανομή.

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών του προγράμματος και οι μέσες σταθμισμένες τιμές εξάσκησης έχουν ως εξής για τις περιόδους αναφοράς που παρουσιάζονται:

Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα 700χιλ. μετοχών
Αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης Μέση σταθμισμένη τιμή μετοχής ανά μετοχή
Σε κυκλοφορία την 31 Δεκενβρίου - -
Παραχωρήθηκαν 478.000 15.90
Κατέπεσαν - -
Εξασκήθηκαν (239.000) 15,05
Σε κυκλοφορία την 31 Δεκενβρίου 2021 239.000 16,74
Εξασκήσιμα κατά την 31 Δεκενβρίου 2020 - -
Εξασκήσιμα κατά την 31 Δεκενβρίου 2021 239.000 16,74

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι πενταετές, αφορά στην διάθεση έως 2.750.000 ιδίων μετοχών και θα διακανονιστεί στα ίδια κεφάλαια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 22/12/2021 προσδιόρισε τους δικαιούχους σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή/και σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων της Εταιρείας και θα πραγματοποιείται τμηματικά. Ειδικότερα, για κάθε φάση η απόδοση θα κρίνεται στο τέλος του εκάστοτε τρίτου έτους με βάση εταιρικούς δείκτες απόδοσης: (α) Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Μετοχής συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής απόδοσης (TSR) σε σχέση με τον Δείκτη FTSE/ATHEX Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, εκτός των τραπεζών και (β) Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) ως απόλυτο μέγεθος, ενώ οι μετοχές θα αποδίδονται στους δικαιούχους τμηματικά από το τέταρτο έως το έκτο έτος κάθε φάσης. Οι όροι του συγκεκριμένου προγράμματος χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης ως προς τους στόχους και τους δικαιούχους και ως εκ τούτου κατά την 31/12/2021 δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.314 - 1.314 1.384 - 1.384
Χρηματοοικονομικό κόστος 60 33 93 116 39 155
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (28) (28) - (38) (38)
Κόστος προϋπηρεσίας - - - - - -
Ζημιές από περικοπές - - - - - -
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο - - - - - -
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 628 85 713 377 42 419
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων 2.002 90 2.092 1.877 43 1.920
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων (104) (122) (226) 211 (16) 195
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων (104) (122) (226) 211 (16) 195
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - 28 28 - 38 38
Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (81) (81) - (44) (44)
Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (53) (53) - (6) (6)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 873 - 873 925 - 925
Χρηματοοικονομικό κόστος 51 33 84 97 39 136
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (28) (28) - (38) (38)
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο - - - - - -
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 502 85 587 535 42 577
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων 1.427 89 1.516 1.557 43 1.600
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων (2) (67) (69) 20 203 223
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων (2) (67) (69) 20 203 223
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - 29 - - 38 38
Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (81) - - (44) (44)
Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος - (52) - - (6) (6)

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για τον Όμιλο Μυτιληναίος κατά την λήξη της χρήσης 2021 είναι 9.474χι € και η αντίστοιχη για το 2020 είναι 10.207χι € .

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο
Υπόλοιπο έναρξης 10.142 65 10.207 10.026 43 10.069
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.314 4 1.318 1.384 12 1.396
Χρηματοοικονομικό κόστος 60 33 93 116 41 157
Εισφορές εργοδότη - - - - - -
Υποχρεώσεις που εξαλείφθηκαν με τακτοποιήσεις - - - - - -
Αναληφθεισεις υποχρεώσεις σε μία συνένωση εταιρειών - - - - - -
Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (104) (122) (226) (11) 206 195
Ζημίες από περικοπές - 574 574 - 42 42
Αποτελέσματα Διακανονισμών 628 (469) 159 377 (240) 137
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος - (28) (28) - (39) (39)
Παροχές πληρωθείσες (2.567) - (2.567) (1.758) - (1.758)
Απορρόφηση θυγατρικής (57) - (57) 7 - 7
Συναλλαγματικές Διαφορές από προγράμματα εξωτερικού - - - 1 - 1
Υπόλοιπο τέλους 9.416 58 9.473 10.142 65 10.207

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την μητρική εταιρεία, κατά την λήξη της χρήσης 2021 είναι € 7.673χιλ. και η αντίστοιχη για το 2020 είναι € 8.597χιλ.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2021 31/12/2020
(Ποσά σε χιλιάδες €) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Προγράμματα καθορισμένων παροχών Σύνολο
Υπόλοιπο έναρξης 8.586 11 8.597 8.458 4 8.462
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 873 - 873 925 - 925
Χρηματοοικονομικό κόστος 51 34 85 97 40 137
Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (2) (67) (69) 20 203 223
Ζημίες από περικοπές - - - - 42 42
Αποτελέσματα Διακανονισμών 502 65 567 703 (240) 463
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος - (29) (29) - (39) (39)
Παροχές πληρωθείσες (2.352) - (2.352) (1.625) - (1.625)
Απορρόφηση θυγατρικής - - - 7 - 7
Υπόλοιπο τέλους 7.659 14 7.672 8.586 11 8.595

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31/12/2021 31/12/2020
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,6% 0,6%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0% 2,0%
Πληθωρισμός 1,8% 1,5%

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.1.3).

18 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται προβλέψεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος απ’ όπου ο Όμιλος προβαίνει σε εξόρυξη διαφόρων μεταλλευμάτων από την επεξεργασία των οποίων καταλήγει τελικά στο αλουμίνιο και τα παράγωγά του. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των τοποθεσιών εκσκαφής και εξόρυξης. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για αποκατάσταση των λατομείων μετά από την παύση της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόμοιων υποχρεώσεων.

Φορολογικές Υποχρεώσεις. Αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους.

Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διάφορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν είναι σημαντικός για τον Όμιλο καθώς και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρούσες δεσμεύσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) Περιβαλλοντική αποκατάσταση Φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο
1/1/2020 626 895 10.733 12.254
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - - 1.715 1.716
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - - (4) (4)
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (150) - (2.421) (2.571)
31/12/2020 476 895 10.023 11.395
Μακροπρόθεσμες 475 895 9.972 11.342
Βραχυπρόθεσμες - - 53 53
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - - 1.785 1.785
Συναλλαγματικές διαφορές - 1 695 696
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (179) - (1.761) (1.940)
31/12/2021 296 895 10.744 11.935
Μακροπρόθεσμες 296 895 10.484 11.675
Βραχυπρόθεσμες - - 260 260
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) Περιβαλλοντική αποκατάσταση Φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο
1/1/2020 - 615 10.674 11.289
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - - 1.712 1.712
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - (2.414) (2.414)
31/12/2020 - 615 9.972 10.587
Μακροπρόθεσμες - 615 9.972 10.587
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - - 1.531 1.531
Συναλλαγματικές διαφορές - - 695 695
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - (1.761) (1.761)
31/12/2021 - 615 10.436 11.051
Μακροπρόθεσμες - 615 10.436 11.051
Βραχυπρόθεσμες - - - -
19 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 48.537 35.549 41.488 24.738
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου (7) (7) - -
Υποχρεώσεις από Φόρους 43.489 35.297 36.216 29.317
Σύνολο 92.019 70.840 77.704 54.054
20 Κόστος πωληθέντων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Συνταξιοδοτικές παροχές 70 4 - -
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 89.947 76.542 64.097 54.509
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 1.357.326 829.896 1.046.603 648.439
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 388.969 200.139 233.647 72.741
Παροχές τρίτων 283.392 327.413 444.064 313.864
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων 19.674 17.535 13.448 12.622
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.697 1.691 1.368 1.359
Φόροι και τέλη 9.476 4.983 6.564 4.081
Διαφήμιση 1.480 1.312 1.480 1.312
Λοιπά διάφορα έξοδα 70.295 24.948 19.607 9.547
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 59.989 68.073 43.277 46.884
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 10.057 7.114 7.039 3.538
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων ενσωματωμενες στο κόστος (396) (1.047) (850) (1.047)
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού 6.906 1.014 5.697 52
Σύνολο 2.298.883 1.559.617 1.886.042 1.167.901

Εντός της χρήσης 2021, η Διοίκηση αξιολόγησε εκ νέου τον τρόπο μερισμού των εξόδων του Ομίλου στις λειτουργίες (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης) προκειμένου να αποτυπώνει πιο κατάλληλα την κατανομή των εξόδων στην κάθε λειτουργία με βάση τις δραστηριότητές της. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και με έναρξη τη χρήση 2021, τα έξοδα θα κατανέμονται στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης ενώ περαιτέρω τα έξοδα διοίκησης θα περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες σχετιζόμενες με τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Ομίλου.

21 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έξοδα διάθεσης
Συνταξιοδοτικές παροχές - 1 - -
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους - 1.107 - 991
Αμοιβές και έξοδα τρίτων - 3.110 - 2.980
Παροχές τρίτων - 231 - 210
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων - 1 - 1
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων - 1 - -
Φόροι και τέλη - 1.368 - 115
Διαφήμιση - 6 - 5
Λοιπά διάφορα έξοδα - 649 - 582
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - 6 - 3
Σύνολο - 6.481 - 4.888

Εντός της χρήσης 2021, η Διοίκηση αξιολόγησε εκ νέου τον τρόπο μερισμού των εξόδων του Ομίλου στις λειτουργίες (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης) προκειμένου να αποτυπώνει πιο κατάλληλα την κατανομή των εξόδων στην κάθε λειτουργία με βάση τις δραστηριότητές της. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και με έναρξη τη χρήση 2021, τα έξοδα θα κατανέμονται στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης ενώ περαιτέρω τα έξοδα διοίκησης θα περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες σχετιζόμενες με τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έξοδα διοίκησης
Συνταξιοδοτικές παροχές - 142 - -
Ιατροφαρμακευτικές παροχές μετά την συνταξιοδότηση - - - -
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 24.097 34.916 22.005 29.459
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 48 - - -
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 26.636 37.079 24.063 20.904
Παροχές τρίτων 2.421 3.929 2.059 2.920
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων 768 972 768 983
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 121 118 205 203
Φόροι και τέλη 159 449 148 218
Διαφήμιση 13.113 7.846 13.113 7.846
Λοιπά διάφορα έξοδα 10.643 13.266 11.933 10.935
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.342 2.333 1.263 2.130
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.032 8.807 108 5.201
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού (105) 5.634 - 5.165
Σύνολο 83.273 115.489 75.665 85.964

Εντός της χρήσης 2021, η Διοίκηση αξιολόγησε εκ νέου τον τρόπο μερισμού των εξόδων του Ομίλου στις λειτουργίες (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης) προκειμένου να αποτυπώνει πιο κατάλληλα την κατανομή των εξόδων στην κάθε λειτουργία με βάση τις δραστηριότητές της. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και με έναρξη τη χρήση 2021, τα έξοδα θα κατανέμονται στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης ενώ περαιτέρω τα έξοδα διοίκησης θα περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες σχετιζόμενες με τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Ομίλου.

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, στα έξοδα διοίκησης του Ομίλου περιλαμβάνονται αμοιβές των τακτικών ελεγκτών ύψους € 0.12 εκ., που αφορούν σε υπηρεσίες πέραν του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

22 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 1.755 1.715 52 52
Έσοδα από Επιδοτήσεις 281 654 273 342
Αποζημιώσεις 83 402 61 282
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών 15.342 13.429 11.483 9.843
Έσοδα από Ενοίκια 1.343 1.235 1.392 1.390
Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 3.499 (35) 1.994 1.517
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις - 92 - -
Κέρδη από πώληση παγίων 355 247 263 32
Λοιπά 3.660 21.949 2.754 15.322
Σύνολο 26.318 39.688 18.270 28.780
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών 16.029 21.086 12.789 16.587
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.295 3.862 6.257 3.217
Ζημιά από πώληση παγίων 3 45 3 -
Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών 4.920 4.050 3.492 3.000
Λοιποί φόροι 1.252 2.277 622 969
Αποζημιώσεις 12 6 5 -
Λοιπές προβλέψεις 829 491 755 491
Σύνολο 29.340 31.817 23.924 24.263

Για τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα έτη 2021 και 2020 και τις επιπτώσεις αυτών στα αποτελέσματα παρατίθεται αναλυτικές επεξηγήσεις στην Έκθεση του Δ.Σ.

23 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Τραπεζικές καταθέσεις 121 542 79 149
Πελατών 6.419 23.360 633 522
Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη - - 34 25
Λοιπά (28) 13.874 4 13.702
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - - - -
Τόκοι Προεξόφλησης Απαιτήσεων - 12.178 - -
Σύνολο 6.512 49.955 751 14.399
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 32 134 31 124
Τραπεζικά δάνεια 36.017 37.600 14.197 14.003
Χρεωστικοί Τόκοι Έντοκων Προκαταβολών 1 - - -
Χορηγηθέντα Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη - - 6.743 6.085
Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 7.560 8.574 4.795 4.024
Ανταλλαγή επιτοκίων IRS - 44 - -
Factoring 2.241 2.785 2.111 2.651
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 2 14 - -
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 10.479 5.096 7.320 4.176
Τόκοι Εμπορικών Συναλλαγών 250 11.263 249 477
Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μισθώσεων 2.190 2.320 1.511 1.642
Σύνολο 58.771 67.830 37.218 33.182
24 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθμίσεις (3.544) (47.681) (5.816) (47.681)
Κέρδη/ (Ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρη/κών στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων 4 6 4 6
Κέρδη από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική 1.983 - 2.276 -
Κέρδη/ (Ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων - 13.022 - 13.022
Έσοδα από μερίσματα 200 480 1.823 500
Λοιπά 44 - - -
Κέρδη/ (Ζημιές) από την λύση θυγατρικών (2.175) - (4.513) -
Ζημίες απομείωσης στοιχείων ενεργητικού (2.770) (1.473) (2.262) -
Σύνολο (6.258) (35.646) (8.488) (34.154)
25 Φόροι εισοδήματος

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας ως εξής.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Φόρος χρήσης 50.475 28.300 41.491 17.387
Φόρος προηγούμενων χρήσεων 2.348 3.140 3.536 1.006
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 322 631 322 631
Αναβαλλόμενος φόρος (13.879) (5.133) (29.534) (1.718)
Έκτακτη Φορολογική Εισφορά 59 63 - -
Λοιποί Φόροι 1.203 1.396 1.117 1.325
Σύνολο 40.527 28.396 16.932 18.630
Κέρδη προ φόρων 221.134 172.376 98.335 88.444
Συντελεστής Φόρου 0,22 0,24 0,22 0,24
Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού συντελεστή 48.649 41.370 21.634 21.227
Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - Αλλαγή φορολογικού συντελεστή (4.341) - (4.831) -
Διαφορά συντελεστή φορολογίας θυγατρικών εξωτερικού - 350 0 -
Αφορολόγητα Εισοδήματα (3.530) (1.161) (892) (120)
Φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά (3.813) (1.717) (2.115) (1.116)
Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες 3.628 4.373 3.237 3.315
Φόροι προηγ. Χρήσεων (αποθεματικών τεχν επιχ. & λοιπές διαφορές φόρου) 2.348 3.140 3.536 1.006
Έκτακτη Φορολογική Εισφορά 59 63 - -
Μη αναγνώριση αναβαλ. φορολ. απαιτ. επι μεταφ. φορολ. ζημιών 59 (1.130) - -
Λοιπά (2.532) (16.892) (3.638) (5.681)
Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση 40.527 28.396 16.931 18.630

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 24% για το 2020, αλλά με βάση την παράγραφο 120 του Νόμου 4799/2021 τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων φορολογούνται με συντελεστή 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής

Σχόλια σχετικά με το φόρο εισοδήματος παρατίθενται στη σημείωση 37.1 των οικονομικών καταστάσεων.

26 Κέρδη ανά μετοχή και μερίσματα

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 162.170 128.830 81.404 69.726
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 135.973 141.231 135.973 141.231
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,1927 0,9122 0,5987 0,4937
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 162.672 130.317 81.404 69.726
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 135.973 141.231 135.973 141.231
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,1964 0,9227 0,5987 0,4937
Διακοπείσες δραστηριότητες (Σύνολο)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (502) (1.488) - -
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 135.973 141.231 135.973 141.231
Bασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0037) (0,0105) 0,0000 0,0000

Μέρισμα

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ο Όμιλος πλήρωσε μέρισμα ύψους € 52εκ στους μετόχους του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Διοίκηση πρότεινε την πληρωμή μερίσματος € 0,4200 ανά μετοχή. Καθώς η διανομή μερίσματος απαιτεί την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων, δεν έχει αναγνωριστεί σχετική υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021.

Δεν αναμένεται να υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής για τον Όμιλο.

27 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου 180.607 143.844 81.404 69.726
Προσαρμογή για:
Φόρο 40.527 28.396 16.931 18.630
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 61.052 70.509 44.026 48.745
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 14.288 16.187 7.421 9.010
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού 7.199 6.717 5.622 5.217
Απομειώσεις 2.653 1.473 - -
Προβλέψεις 5.855 4.728 5.784 4.243
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (22) 46 (22) (27)
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (112) (225) (20) (32)
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικής (2.263) - (2.276) -
(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων - 34.659 - 34.659
(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτ. - (6) - (6)
‘Εσοδα τόκων (6.510) (49.760) (751) (14.399)
‘Εξοδα τόκων 51.665 64.062 33.580 31.417
Έσοδα από μερίσματα (200) (480) (1.823) (500)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (2.709) (2.762) (1.099) (1.099)
Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές) 5.396 15.946 3.085 13.995
Λοιπές Διαφορές 1.853 2.196 - -
178.671 191.686 110.458 149.853
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (222.892) (79.560) (96.458) 3.984
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (303.941) 12.574 (462.184) (21.933)
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.097 2.809 (2.229) (249)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 447.199 43.625 478.784 326.126
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (6.925) 619 (6.620) 610
Άλλα (35) - - -
(82.497) (19.934) (88.707) 308.538
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 276.782 315.596 103.156 528.119
28 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες

Ο Όμιλος το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζε χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.

Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να εμφανίζεται χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρόθεσής του να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb).

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Πωλήσεις - 212
Κόστος Πωληθέντων 150 (85)
Μικτό κέρδος 150 128
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 286 465
Έξοδα διάθεσης - (72)
Έξοδα διοίκησης (909) (1.208)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (31) (385)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων (504) (1.072)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα - -
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2 (1)
Κέρδη προ φόρων (502) (1.073)
Φόρος Εισοδήματος - (415)
Κέρδη μετά από φόρους (502) (1.488)
29 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις

Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου και λοιπές εξασφαλίσεις ύψους 188,98 € εκ. για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.

30 Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 1.508.503 1.590.953 1.029.725 1.098.292
Χορηγηθείσες εγγυήσεις 721.722 561.488 701.875 516.403
Σύνολο 2.230.225 2.152.441 1.731.600 1.614.695

*Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site, καθώς και €74 εκ.. τα οποία αφορούν σε έργα μεταλλικών κατασκευών του κλάδου Μεταλλουργίας.

31 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Σκοπός και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι δραστηριότητες της MYTILINEOS διεθνώς επηρεάζονται από πολλαπλούς κινδύνους, τους οποίους η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται μέσω του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Σκοπός του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων είναι να μειώσει την αβεβαιότητα στην επίτευξη της στρατηγικής της Εταιρείας, να περιορίσει τις επιπτώσεις των κινδύνων στους στόχους και να μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Η Εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει ένα Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της MYTILINEOS. Επίσης, προωθεί ενιαία κουλτούρα που ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνων στις διαδικασίες, στις δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

H Διεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικής Διακινδύνευσης (Enterprise Risk Management) παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη ανάλυση των τρεχόντων και αναδυόμενων κινδύνων με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα και πληροφορίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων στην καθημερινότητα του οργανισμού. Ειδικότερα, η Διοίκηση ευθύνεται για την συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον, εποπτεύει τη διαμόρφωση και την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αξιολογεί δε τακτικά την αποτελεσματικότητά και την ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων, για την επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης.

1 Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου συνάπτει παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και στο όνομα των εταιρειών του Ομίλου.

Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών.

(ii) Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών.

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιμές φυσικού αερίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από τη δραστηριότητα του εκτίθεται στην διακύμανση των τιμών Aλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μολύβδου (Pb) καθώς και στις τιμές Φυσικού αερίου (Natrural Gas) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων ο Όμιλος έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων.

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια και στην καθαρή του κερδοφορία την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020, έχει ως εξής:

2021

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50
EBITDA εκ. € 7,8 (7,8)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 7,8 (7,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 7,8 (7,8)
API (Alumina) $/t + 10 - 10
EBITDA εκ. € 2,7 (2,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,7 (2,7)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,7 (2,7)
Ισοτιμία €/$  €/$ -5% +5%
EBITDA εκ. € 32,3 (30,3)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 30,8 (28,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 30,8 (28,8)
Τιμή φυσικού αερίου  €/MWh - 5 + 5
EBITDA εκ. € 34,7 (34,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 34,7 (34,7)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 34,7 (34,7)
Τιμή Ρύπων  €/t CO2)  €/t - 1 + 1
EBITDA εκ. € 2,1 (2,1)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,1 (2,1)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,1 (2,1)

2020

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50
EBITDA εκ. € 8,1 (8,1)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 8,1 (8,1)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 8,1 (8,1)
API (Alumina) $/t + 10 - 10
EBITDA εκ. € 2,8 (2,8)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 2,8 (2,8)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 2,8 (2,8)
Ισοτιμία €/$  €/$ -5% +5%
EBITDA εκ. € 31,4 (29,7)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 30,7 (29,0)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 30,7 (29,0)
Τιμή φυσικού αερίου  €/MWh - 5 + 5
EBITDA εκ. € 13,5 (13,5)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 13,5 (13,5)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 13,5 (13,5)
Τιμή Ρύπων  €/t CO2)  €/t - 1 + 1
EBITDA εκ. € 1,4 (1,4)
Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € 1,4 (1,4)
Ίδια Κεφάλαια εκ. € 1,4 (1,4)

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιμών. Η ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνει την ονομαστική έκθεση στους παραπάνω παράγοντες και δεν περιλαμβάνει καμία επίδραση από χρήση προθεσμιακών συμβάσεων/συμβολαίων μέσω των οποίων ο Όμιλος αντισταθμίζει τον κίνδυνο.

(iv) Κίνδυνοι COVID 19

Κατά τη διάρκεια του 2020, η MYTILINEOS έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων της. Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευελιξία και αποφασιστικότητα στην επιτυχή μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της, αλλά και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δεν αναμένεται να λήξει άμεσα, καθώς οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων εμβολιασμού δεν επιτυγχάνονται, ενώ οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να μεταβάλουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος παραμένει στην λίστα των κυριότερων κινδύνων της MYTILINEOS.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS αναγνώρισε αμέσως τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η πανδημία COVID-19 και προχώρησε άμεσα στη σύσταση ειδικής ομάδας διαχείρισης, η οποία αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση και έχει αναλάβει το συντονισμό και στρατηγική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Διαμορφώθηκαν και εφαρμόστηκαν Πλάνα Αδιάλειπτης Λειτουργίας για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της Εταιρείας τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή πολιτικών που περιορίζουν ή απαγορεύουν τα επαγγελματικά ταξίδια.
  • Καθιέρωση διαδικασίας διαχείρισης ενός πιθανού ή επιβεβαιωμένου ξεσπάσματος του ιού.
  • Καθιέρωση κριτηρίων για την διενέργεια COVID-19 Rapid tests σε υπαλλήλους/συνεργάτες
  • Αυξημένη χρήση εξοπλισμού προστασίας και ασφάλειας.
  • Αξιολόγηση των Πλάνων Αδιάληπτης Λειτουργίας κρίσιμων συνεργατών/προμηθευτών.
  • Διατήρηση υψηλών αποθεμάτων πρώτων υλών και αναλώσιμων.

Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει επιτυχώς το καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις ανάλογα με την κρισιμότητα και την έκθεση τους σε κίνδυνο.

H ειδικής ομάδας διαχείρισης αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στους στόχους και ότι συμμορφώνονται με τα σχετικά μέτρα που επιβάλλει η Πολιτεία.

2 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και την λήψη εγγυητικών επιστολών.

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
2021 282.377 23.984 2.092 41.983 1.003.009 1.353.444
2020 71.579 14.424 47.556 42.077 880.824 1.056.460
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
2021 74.582 22.698 896 14.816 628.535 741.527
2020 43.400 5.664 47.095 35.734 399.720 531.614

3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης

Ο Όμιλος εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες €)
2021
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 1.265.129 15.274 1.280.403
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 38.828 659 749 - 40.236
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 690.188 199.668 2.210 - 892.066
Λοιπές Υποχρεώσεις 223.315 87.348 15.091 183.432 509.185
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 26.798 7.891 - - 34.689
Σύνολο 979.129 295.567 1.283.179 198.706 2.756.581
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες €)
2020
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 886.458 25.076 911.533
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30.587 659 - - 31.246
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 324.116 130.664 22.509 - 477.290
Λοιπές Υποχρεώσεις - 95.068 1.213 164.920 261.201
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 28.543 9.121 - - 37.664
Σύνολο 383.246 235.513 910.180 189.996 1.718.935
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες €)
2021
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 655.505 - 655.505
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - - - - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 554.512 91.057 2.208 - 647.777
Λοιπές Υποχρεώσεις 447.787 26.891 1.837 168.859 645.374
Σύνολο 1.002.299 117.948 659.551 168.859 1.948.657
‘Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες €)
2020
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια - - 284.152 - 284.152
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - - - - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 230.950 11.570 22.303 - 264.823
Λοιπές Υποχρεώσεις 185.442 30.054 1.213 235.546 452.255
Σύνολο 416.392 41.623 307.668 235.546 1.001.229

*Η ληκτότητα των υποχρεώσεων μίσθωσης αναλύεται στη σημείωση 2.

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς η ενηλικίωση του ποσού αυτού δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές πελατών, οι υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια καθώς και οι προβλέψεις και τα δεδουλευμένα έξοδα

32 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής:

- Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά

- Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, εκτός από τιμές μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1

- Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31.12.2021 και 31.12.2020:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές - - - -
Ομόλογα Τραπεζών 73 73 - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων - - - -
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 146 101 8 37
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος 3.905 - 3.905 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 9.746 - 9.746 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Προαίρεσης 19 19
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 13.889 174 13.678 37
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - -
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps) - - - -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward) 28.628 - 28.628 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) - - - -
Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 7.703 - 7.703 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Προαίρεσης 36.888 - 36.888 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 13.256 13.256
Συμβόλαια Ανταλλαγής 57.748 - 57.748 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων 144.223 - 144.223 -
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές - - - -
Ομόλογα Τραπεζών 69 69 - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων - - - -
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 153 108 8 37
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών - - - -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 2.144 - 2.144 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) 9.086 - 9.086 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 11.453 177 11.239 37
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps) 91 - 91 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward) 5.140 - 5.140 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) 1.984 - 1.984 -
Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών - - - -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 19.159 - 19.159 -
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων 8.502 - 8.502 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων 34.877 - 34.877 -
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές - - - -
Ομόλογα Τραπεζών 73 73 - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Συμμετοχικοί Κύκλοι Μη Εισηγμένων - - - -
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 37 - - 37
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος - - - -
Συμβόλαια Μελλοντικής Προαίρεσης 9.665 - 9.665 -
Συμβόλαια Ανταλλαγής 835 - 835 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 10.610 73 10.500 37
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps) - - - -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward) 28.628 - 28.628 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) - - - -
Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 7.703 - 7.703 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Προαίρεσης 36.888 - 36.888 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 13.256 13.256
Συμβόλαια Ανταλλαγής 57.748 - 57.748 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων 144.223 - 144.223 -
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Ομόλογα Τραπεζών 69 69 - -
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 37 - - 37
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών - - - -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 2.144 - 2.144 -
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) 9.086 - 9.086 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 11.336 69 11.231 37
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) 1.984 - 1.984 -
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων 19.121 - 19.121 -
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων 8.502 - 8.502 -
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων 29.607 - 29.607 -

Εντός της χρήσης 2021 δεν προέκυψε καμία μεταφορά μεταξύ των επιπέδων 1 και 2.

33 Διαχείριση κεφαλαίου

Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και η επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου ο Όμιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA») και «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική.

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αντίστοιχα, οι δείκτες εξελίχθηκαν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.280.403 911.533
Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μισθώσεων 43.406 42.172
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 40.236 31.246
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 34.689 37.664
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 7.293 5.734
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (602.712) (492.646)
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου 803.316 535.703
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 358.508 315.167
Ίδια Κεφάλαια 1.620.904 1.574.046
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 2,24 1,70
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια 0,50 0,34

Οι δείκτες χωρίς τις δανειακές υποχρεώσεις Μισθώσεων θα είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου/ Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών,

2,10

Επενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια

0,46

Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται το κεφάλαιό της σε εταιρικό επίπεδο αλλά στα πλαίσια των ενοποιημένων μεγεθών της. Ο Όμιλος, λόγω του τραπεζικού δανεισμού, έχει την υποχρέωση και περιορισμό όπως ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια να είναι μικρότερος της μονάδας.

34 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού  €0,4200 / μετοχή, ενώ στη συγκριτική χρήση, προτάθηκε η διανομή μερίσματος €0,3600 / μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

35 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.895 και για την Εταιρεία σε 1.965. Αντίστοιχα την 31/12/2020 ανήλθε για τον Όμιλο σε 2.467 και για την Εταιρεία σε 1.855.

36 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί. Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, με τις συνδεόμενες εταιρείες:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Θυγατρικές - - 175.646 69.979
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο - - 175.646 69.979
Αγορές Εμπορευμάτων
Θυγατρικές - - 72.025 20.819
Σύνολο - - 72.025 20.819
Πωλήσεις Υπηρεσιών & Λοιπές Συναλλαγές
Θυγατρικές - - 7.397 15.952
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο - - 7.397 15.952
Αγορές Υπηρεσιών
Θυγατρικές - - 9.830 35.887
Διευθυντικά Στελέχη 13.511 9.935 11.595 7.701
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο 13.511 9.935 21.425 43.588
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές - - - -
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο - - - -
Δάνεια αναληφθέντα από συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές - - - -
Σύνολο - - - -
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές - - 178.049 100.136
Διευθυντικά Στελέχη - - - -
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο - - 178.049 100.136
Χορηγηθείσες εγγυήσεις για συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές 2.347.791 1.806.320 2.347.791 1.806.320
Σύνολο 2.347.791 1.806.320 2.347.791 1.806.320
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές - - 218.678 245.742
Διευθυντικά Στελέχη - - - -
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - -
Σύνολο - - 218.678 245.742

Οι παραπάνω εγγυήσεις αφορούν:

Κατά € 648,7 εκ σε εγγυήσεις για Τραπεζικά Δάνεια των εταιρειών του Ομίλου και κατά € 1.699,1 εκ σε εγγυήσεις της μητρικής προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρικών της εταιρειών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό των εγγυήσεων που έχει εκδώσει η μητρική προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρικών της εταιρειών, αντιστοιχεί στο μέγιστο της εγγύησης και του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τη μητρική ανεξάρτητα από τη πιθανότητα πραγμάτωσης του εν λόγω κινδύνου.

Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ. 8.577 9.444 6.816 7.500
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 352 483 197 201
- Bonus 100 - 100 -
- Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους 4.482 - 4.482 -
13.511 9.926 11.595 7.701
Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών - 9 - -
Σύνολο 13.511 9.935 11.595 7.701

Η Εταιρεία, κατά την 31/12/2021 έχει θέση σε εφαρμογή συμφωνίες πληρωμής βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους για εργαζομένους και στελέχη της. Ειδικότερα, με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες, χορηγείται στους εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας το δικαίωμα να λάβουν συμμετοχικούς τίτλους (μετοχές) της μητρικής εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατοχύρωσης.

Κανένα από τα υφιστάμενα προγράμματα συμφωνίας πληρωμής βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους δεν διακανονίζεται με μετρητά.

Οι υπηρεσίες που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για τη χορήγηση πληρωμών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των στελεχών και των εργαζομένων, κατά την ημερομηνία που τους παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΠXΑ 2 ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με αντίστοιχη αύξηση στα ίδια κεφάλαια, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λαμβάνονται οι υπηρεσίες έναντι των οποίων παρέχονται τα δικαιώματα. Το σύνολο του εξόδου των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία των παρεχόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης κατά την ημερομηνία χορήγησης. Το έξοδο κατανέμεται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, με βάση την καλύτερη διαθέσιμη εκτίμηση του αριθμού των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που αναμένεται να κατοχυρωθούν. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης επιμετράται με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης, ώστε να αντικατοπτρίζει τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης για τα οποία αναμένεται να πληρούνται οι όροι απόδοσης του εκάστοτε προγράμματος.

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και τις οικογένειές τους.

37 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Εντός του 2021 παρελήφθησαν εντολές ελέγχου για τις πρώην θυγατρικές ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε για τα έτη 2015 και 01/01-06/07/2017, την ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017, την PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017 και για την PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα έτη 2015 – 2016 και 01/01-06/07/2017, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Μυτιληναίος Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 75634/06-07-2017.

Ο έλεγχος της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2015 ολοκληρώθηκε με καταλογισμό φόρων και τελών συνολικού ποσού 258 χιλ.

Αντίστοιχα, ο έλεγχος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε για το έτος 2015 ολοκληρώθηκε με καταλογισμό φόρων και τελών συνολικού ποσού 86χιλ.

Ο έλεγχος της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα έτη 2015 & 2016 ολοκληρώθηκε με καταλογισμό φόρων και τελών 146 χιλ. και 108 χιλ. αντιστοίχως , ενώ ο έλεγχος του έτους 2017 ολοκληρώθηκε χωρίς καταλογισμό φόρων

Τέλος, έλεγχος του έτους 2015  για την  PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολοκληρώθηκε χωρίς καταλογισμό φόρων. Οι λοιποί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σχετικά με την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπου έχει εφαρμογή), στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις για τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των ημεδαπών θυγατρικών της δεν έχουν καταστεί οριστικές:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. -
3 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -
4 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E 2016-2021*
5 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -
6 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016-2021*
7 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016-2021
8 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -
9 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016-2021*
10 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016-2018, 2020*
11 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2016-2021*
12 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2019*
13 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -
14 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 2016-2021*
15 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. 2016-2018*
16 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. 2016-2019*
17 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. 2016-2018*
18 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚOΜΠΙ Α.Ε. 2016-2021
19 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. 2016-2021*
20 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2016-2021*
21 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 2016-2018*
22 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -
23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -
24 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2016-2017*
25 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2016-2018*
26 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 2016-2021*
27 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
28 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
29 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 2016-2021*
30 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
31 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 2016-2021*
32 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. 2016-2021*
33 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. 2016-2021*
34 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. 2016-2021*
35 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. 2016-2021*
36 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 2016-2021*
37 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΕ 2016-2021*
38 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
39 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ 2016-2021
40 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -
41 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
42 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2016-2021*
43 PROTERGIA ENERGY A.E. 2016-2020*
44 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2016-2021*
45 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) -
46 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. 2016-2021
47 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2016-2021
48 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. -
49 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. 2016-2021
50 MNG TRADING -
51 ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε 2016-2018*
52 ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. 2016-2018*
53 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΞΑΝΘΑΚΗΣ 2020-2021
54 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΕΛΕΜΚΑ 2020-2021
55 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -ΕΛΕΜΚΑ - ENVIROFINA 2020-2021
56 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε. - INTRAKAT - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 2020-2021
57 METKA EGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 2016-2021
58 ΕΜΗΕ Ε.Π.Ε. (εξαγορά εντός του 2021) 2016-2021

Οι εν λόγω εταιρείες έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011-2013 για όσα έτη ήταν αυτές ενεργές, ενώ από τη χρήση 2014 και έπειτα και βάσει της τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όσες πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια του ελέγχου σε προαιρετικό βαθμό, επέλεξαν να λάβουν φορολογικό πιστοποιητικό.

Οι εταιρείες που για πρώτη φορά θα λάβουν φορολογικό πιστοποιητικό για το 2021 είναι η Protergia Energy ΑΕ, η ΕΜΗΕ ΕΠΕ, η METKA EGN Μονοπρόσωπη ΑΕ, και η Υδροχόος ΑΕ ΑΠΕ Συμμετοχών & Εμπορίου, η οποία είχε λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και για το έτος 2019.

Ανέλεγκτες χρήσεις - αλλοδαπές εταιρείες του Ομίλου

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα έτη για τα οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
1 MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA, Αlbania Αlbania 2019-2021
2 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
3 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD, Australia Australia 2018-2021
4 TERRANOVA ASSETCO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
5 WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
6 WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
7 JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
8 JUNEE PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
9 COROWA OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
10 COROWA PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
11 MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
12 MOAMA PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
13 KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
14 KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
15 GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD, Australia Australia 2018-2021
16 GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD, Australia Australia 2017-2021
17 METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD, Australia Australia 2019-2021
18 WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD, Australia Australia 2020-2021
19 MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD, Australia Australia 2020-2021
20 WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD, Australia Australia 2020-2021
21 MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD Australia 2020-2021
22 MAVIS SOLAR FARM PTY LTD Australia 2020-2021
23 PENRITH BESS HOLDING PTE LTD Australia 2020-2021
24 TERRANOVA HOLDCO PTY LTD Australia 2020-2021
25 EPC HOLDCO PTY LTD Australia 2020-2021
26 MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD Australia 2020-2021
27 MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD Australia 2020-2021
28 METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD Australia 2021
29 MTRH Developmnet GmbH Austria 2016-2021
30 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Bulgaria 2016-2021
31 METKA EGN Burkina Faso Sarl, Burkina Faso Burkina Faso 2020-2021
32 METKA -EGN SpA, Chile Chile 2015-2021
33 INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA Chile 2013-2021
34 CAMPANILLAS SOLAR SPA Chile 2014-2021
35 TAMARICO SOLAR DOS SPA Chile 2014-2021
36 DONA ANTONIA SOLAR SPA Chile 2015-2021
37 PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA Chile 2013-2021
38 DROSCO HOLDINGS LIMITED, Cyprus Cyprus 2003-2021
39 METKA RENEWABLES LIMITED Cyprus 2015-2021
40 STANMED TRADING LTD, Cyprus Cyprus 2011-2021
41 METKA-EGN LTD, Cyprus Cyprus 2015-2021
42 METKA POWER INVESTMENTS, Cyprus Cyprus 2016-2021
43 METKA EGN Holdings 1 Limited, Cyprus Cyprus 2019-2021
44 SANTIAM INVESTMENT I LTD Cyprus 2018-2021
45 SANTIAM INVESTMENT II LTD Cyprus 2018-2021
46 SANTIAM INVESTMENT III LTD Cyprus 2018-2021
47 SANTIAM INVESTMENT IV LTD Cyprus 2018-2021
48 SANTIAM INVESTMENT V LTD Cyprus 2020-2021
49 SANTIAM INVESTMENT VI LTD Cyprus 2020-2021
50 BRYANT HOLDINGS LIMITED Cyprus 2020-2021
51 METKA EGN FRANCE SRL, France France 2018-2021
52 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE FYROM 1999-2021
53 RDA TRADING, Guernsey Islands Guernsey Islands 2007-2021
54 GORESBRIDGE SPV LIMITED Ireland 2016-2021
55 GOREY SPV LIMITED Ireland 2018-2021
56 METKA EGN ITALY S.R.L. Italy 2020-2021
57 METKA EGN SARDINIA SRL, Ιtaly Italy 2018-2021
58 METKA EGN APULIA SRL, Ιtaly Italy 2018-2021
59 MY SUN, Ιtaly Italy 2018-2021
60 FAMILY ENERGY SRL Italy 2019-2021
61 METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L. Italy 2021
62 METKA-EGN JAPAN LTD, Japan (Dissolved in 2021) Japan 2018-2020
63 METKA-EGN KZ, Kazakhstan Kazakhstan 2017-2021
64 MK SOLAR Co., Ltd. Korea 2020-2021
65 HANMAEUM ENERGY Co., Ltd. Korea 2020-2021
66 METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD, Κorea Korea 2018-2021
67 METKA EGN KOREA LTD, Κοrea Korea 2018-2021
68 JVIGA KOREA TAEAHN Inc., Κοrea Korea 2018-2021
69 MYTILINEOS FINANCE S.A., Luxembourg Luxembourg 2007-2021
70 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., Luxembourg Luxembourg 2011-2021
71 METKA-EGN MEXICO, Μexico Μexico 2017-2021
72 METKA EGN Mexico Holding, Mexico Mexico 2020-2021
73 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED, Nigeria Nigeria 2017-2021
74 RIVERA DEL RIO Panama 2015-2021
75 METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS, Portugal Portugal 2021
76 METKA CYPRUS PORTUGAL 2, Portugal Portugal 2019-2021
77 METKA CYPRUS PORTUGAL 3, Portugal Portugal 2019-2021
78 CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA Portugal 2020-2021
79 CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA Portugal 2020-2021
80 METKA-EGN USA LLC, Puerto Rico Puerto Rico 2015-2021
81 RODAX ROMANIA SRL, Bucharest, Romania Romania 2009-2021
82 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, Bucharest, Romania Romania 2008-2021
83 SOMETRA S.A., Sibiu Romania Romania 2019-2021
84 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Bucharest, Romania Romania 2005-2021
85 SOLAR RENEWABLE S.R.L. Romania 2020-2021
86 SUN CHALLENGE S.R.L., Romania Romania 2020-2021
87 METKA EGN ROM S.R.L., Romania Romania 2021
88 ELEMKA SAUDI Saudi Arabia 2018-2021
89 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Serbia Serbia 1999-2021
90 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD, Singapore Singapore 2018-2021
91 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD Singapore 2020-2021
92 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD Singapore 2020-2021
93 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD Singapore 2020-2021
94 MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD Singapore 2020-2021
95 MOURA SOLAR FARM PTE. LTD. Singapore 2020-2021
96 WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD. Singapore 2020-2021
97 PENRITH BESS HOLDING PTE LTD Singapore 2020-2021
98 METKA EGN SINGAPORE HOLDING 4 PTE Singapore 2021
99 METKA EGN SPAIN SLU, Spain Spain 2018-2021
100 VIGA RENOVABLES SP1 SL, Spain (transferred 5/2/2021) Spain 2018-2020
101 VIGA RENOVABLES SP2 SL, Spain (transferred 5/2/2021) Spain 2018-2020
102 METKA EGN SOLAR 1, Spain Spain 2019-2021
103 METKA EGN SOLAR 2, Spain Spain 2019-2021
104 METKA EGN SOLAR 3, Spain Spain 2019-2021
105 METKA EGN SOLAR 4, Spain Spain 2019-2021
106 METKA EGN SOLAR 5, Spain Spain 2019-2021
107 METKA EGN SOLAR 6, Spain Spain 2019-2021
108 METKA EGN SOLAR 7, Spain Spain 2019-2021
109 METKA EGN SOLAR 8, Spain Spain 2019-2021
110 METKA EGN SOLAR 9, Spain Spain 2019-2021
111 METKA EGN SOLAR 10, Spain Spain 2019-2021
112 METKA EGN SOLAR 11, Spain Spain 2019-2021
113 METKA EGN SOLAR 12, Spain Spain 2019-2021
114 METKA EGN SOLAR 13, Spain Spain 2019-2021
115 METKA EGN SOLAR 14, Spain Spain 2019-2021
116 METKA EGN SOLAR 15, Spain Spain 2019-2021
117 METKA EGN SOLAR 16, Spain Spain 2020-2021
118 METKA EGN SOLAR 17, Spain Spain 2020-2021
119 METKA EGN SOLAR 18, Spain Spain 2020-2021
120 METKA EGN SOLAR 19, Spain Spain 2020-2021
121 METKA EGN SOLAR 20, Spain Spain 2020-2021
122 METKA EGN SOLAR 21, Spain Spain 2020-2021
123 METKA EGN SOLAR 22, Spain Spain 2020-2021
124 METKA EGN SOLAR 23, Spain Spain 2020-2021
125 METKA EGN SOLAR 24, Spain Spain 2020-2021
126 METKA EGN SOLAR 25, Spain Spain 2020-2021
127 METKA EGN SOLAR 26, Spain Spain 2020-2021
128 METKA EGN SOLAR 27, Spain Spain 2020-2021
129 METKA EGN SOLAR 28, Spain Spain 2020-2021
130 METKA EGN SOLAR 29, Spain Spain 2020-2021
131 METKA EGN SOLAR 30, Spain Spain 2020-2021
132 METKA EGN SOLAR 31, Spain Spain 2020-2021
133 METKA EGN SOLAR 32, Spain Spain 2020-2021
134 METKA EGN SOLAR 33, Spain Spain 2020-2021
135 METKA EGN SOLAR 34, Spain Spain 2020-2021
136 METKA EGN SOLAR 35, Spain Spain 2020-2021
137 METKA EGN SOLAR 36, Spain Spain 2020-2021
138 METKA EGN SOLAR 37, Spain Spain 2020-2021
139 METKA EGN SOLAR 38, Spain Spain 2020-2021
140 METKA EGN SOLAR 39, Spain Spain 2020-2021
141 METKA EGN SOLAR 40, Spain Spain 2020-2021
142 METKA EGN SPAIN HOLDING 1 SL (transferred 29/12/2021) Spain 2020-2021
143 METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL Spain 2020-2021
144 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY A.G. "MIT Co" Switzerland 2013-2021
145 METKA EGN Green Power Holdings Co.Ltd. Taiwan 2021
146 POWER PROJECTS, Τurkey Turkey 2021
147 METKA IPS LTD, Cyprus UAE 2018-2021
148 METKA INTERNATIONAL LTD, UAE UAE 2016-2021
149 METKA INTERNATIONAL FZE, UAE UAE 2019-2021
150 METKA-EGN UGANDA SMC LTD, Uganda Uganda 2018-2021
151 METKA-EGN LTD , United Kindom United Kingdom 2015-2021
152 FALAG Holdings Limited, England United Kingdom 2019-2021
153 Croome Airfield Solar Limited United Kingdom 2020-2021
154 EEB 23 Limited United Kingdom 2020-2021
155 EEB13 Limited United Kingdom 2020-2021
156 Metka EGN Renewco Holding Limited United Kingdom 2020-2021
157 Metka EGN TW Holdings Limited United Kingdom 2020-2021
158 Sirius SPV Ltd (Watnall) United Kingdom 2020-2021
159 SSPV1 Limited United Kingdom 2020-2021
160 WATNALL ENERGY LIMITED United Kingdom 2020-2021
161 METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED United Kingdom 2021
162 REGENER8 SPV 1 LIMITED United Kingdom 2021
163 REGENER8 SPV 2 LIMITED United Kingdom 2021
164 REGENER8 SPV 3 LIMITED United Kingdom 2021
165 REGENER8 SPV 4 LIMITED United Kingdom 2021
166 METKA EGN CENTRAL ASIA Uzbekistan 2020-2021

2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Έκτακτη εισφορά 6% για τον σταθμό ΣΗΘΥΑ

Σύμφωνα με τα ενημερωτικά σημειώματα που απέστειλε η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ την 01.02.2021 στην Εταιρεία, επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί του συνόλου του εσόδου της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα από τη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων. Βάσει της ερμηνείας της σχετικής νομοθετικής διάταξης (του άρθρου 157 του ν. 4759/2020), συνεκτιμώντας την αιτιολογική έκθεση, προκύπτει ότι νομικά, ρυθμιστικά και οικονομοτεχνικά είναι ορθό και εύλογο να υπολογιστεί η εν λόγω έκτακτη εισφορά αποκλειστικά και μόνο επί του τμήματος του εσόδου (κύκλου εργασιών) της κατανεμόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ που εξοφλείται από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και αφορά στον ΕΛΑΠΕ, και όχι για το μέρος που αφορά τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τιμολογείται στην ΕΧΕ ΑΕ. Το ποσό που αμφισβητεί η Εταιρεία ανέρχεται σε 2,3 εκ. Ευρώ. Η Εταιρεία άσκησε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για την ακύρωση του ενημερωτικού σημειώματος για την έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 του ν. 4759/2020. Επιπλέον, η Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει αγωγή για την αναγνώριση ότι η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αντισυμβατικά και παράνομα καταλόγισε σε βάρος της Εταιρείας την εν λόγω εισφορά επί του συνόλου του εσόδου από την παραγωγή της μονάδας ΣΗΘΥΑ, (και) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. H Εταιρεία εκτιμά τη θετική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων.

Αντιδικία με την εταιρεία IMERYS Βωξίτες (πρώην ΕΛΜΙΝ Βωξίτες)

Από το έτος 2017 η Εταιρεία βρίσκεται σε αντιδικία με την IMERYS Βωξίτες ΑΕ (εφεξής ΙΒ), ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από καταγγελία της Εταιρείας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, τα τελικά υπομνήματα θα κατατεθούν στις 11.08.2021, και η έκδοση απόφασης αναμένεται εντός του 2021. Παράλληλα, κατατέθηκε από την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2021 και νεότερη καταγγελία, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί.

Η εμπορική σχέση μεταξύ των δυο εταιρειών ρυθμίζεται από το 2017 και μέχρι το τέλος του 2019 με προσωρινές συμφωνίες υπαγορευόμενες από παρεμβάσεις και απόφαση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής. Για το 2020 και το 2021 η ΙΒ τιμολογεί χωρίς συμφωνία με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία αμφισβητεί την παραπάνω τιμολόγηση, καθώς θεωρεί ότι δεν αντιστοιχεί σε εύλογο και αντάξιο της παροχής μεταλλουργικού βωξίτη τίμημα. Ως συνέπεια, η Εταιρεία καταχωρεί στα βιβλία της και εξοφλεί τις παραδιδόμενες ποσότητες στην τιμή που είχε συμφωνηθεί δυνάμει της τελευταίας σύμβασης, που συμπίπτει με αυτή της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που έχει εκδώσει στο παρελθόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Εταιρεία κατέθεσε το Μάιο του 2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στα πολιτικά δικαστήρια, με αίτημα προσωρινής διαταγής, που χορηγήθηκε και διατάσσει προσωρινά την ΙΒ να προμηθεύει κατά προτεραιότητα την Εταιρεία μηνιαίως με ποσότητα 45.000 ΜΤ βωξίτη standard ποιότητας στην τιμή, στην οποία η Εταιρεία εξοφλεί τις παραδιδόμενες ποσότητες κατά τα ανωτέρω. Η ΙΒ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής, η οποία απορρίφθηκε. Δικάσιμος για την ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Εταιρείας έχει προσδιοριστεί η 20.09.2021 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Τέλος, η ΙΒ κατέθεσε στις 08.07.2021, ήτοι κατόπιν της έκδοσης απόφασης προσωρινής διαταγής η οποία και διατάσσει προσωρινά την ΙΒ να προμηθεύει κατά προτεραιότητα την Εταιρεία μηνιαίως με ποσότητα 45.000 ΜΤ βωξίτη standard ποιότητας στην τιμή, στην οποία η Εταιρεία εξοφλεί τις παραδιδόμενες ποσότητες κατά τα ανωτέρω, αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διεκδικώντας το ποσό των 5.073.424 ευρώ πλέον τόκων για τη διαφορά μεταξύ τιμολογούμενων και εξοφλούμενων ποσών κατά τα ανωτέρω για το διάστημα 2020-Μάιο 2021.

Αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων ΡΑΕ – ΣΗΘΥΑ

Η Εταιρεία είχε ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ»): (α) αίτηση ακύρωσης κατά με αριθ. 80/2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Διαχείριση της θερμότητας των συμπυκνωμάτων κατά τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» και (β) αίτηση ακύρωσης κατά της με αριθ. 410/2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ υπ’αριθμ. 1599/2011, με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ’αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010 υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του».

Η Εταιρεία άσκησε επίσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 334/2017 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Επί της αίτησης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑτΕ» για την αναθεώρηση της υπ’αριθμ. 569/2016 Απόφασης ΡΑΕ», (β) της υπ’αριθμ. 569/2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος Αποδοτικότητας και Καθορισμός Ειδικών Λειτουργικών Όρων της Κατανεμόμενης μονάδας ΣΗΘΥΑ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ (ΑτΕ)».

Από το συνδυασμό των ως άνω αποφάσεων επηρεάζεται αρνητικά η συμπαραγωγική απόδοση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, καθώς τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της ποσότητας του ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης, μεταξύ άλλων αφαιρώντας την θερμική ενέργεια που περιέχεται στο επιστρεφόμενο συμπύκνωμα κατά τον υπολογισμό της συνολικής απόδοσης της μονάδας, με αποτέλεσμα την μείωση του εσόδου της μονάδας.

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες απορρίπτονται τα αιτήματα ακύρωσης της Εταιρείας. Ωστόσο, συνεπεία της αιτιολογίας των εκδοθεισών αποφάσεων του ΣτΕ, η Εταιρεία πιθανολογεί τη θετική έκβαση της αίτησης ακύρωσής της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας

Τον Μάιο του έτους 2020 η ένωση εταιρειών (Consortium) αποτελούμενη από τις εταιρείες «General Electric International Inc.» και «Mytilineos S.A.» (formerly METKA S.A.), υπό την ιδιότητά της ως κατασκευαστής (EPC Contractor) του έργου “HASSI R’MEL I – Κατασκευή και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 368,152 ΜW στην Αλγερία”, (εφεξής «το Έργο») προσέφυγε σε διεθνή διαιτησία διεπόμενη από τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC) κατά της εταιρείας και κυρίου του Έργου με την επωνυμία «Société Algérienne de Production de l’Electricité» (SPE), εγείροντας αξιώσεις λόγω καθυστερήσεων του Έργου, οι οποίες ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του κυρίου του Έργου. Η Εταιρεία θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της το ποσό που τυχόν θα της επιδικαστεί κατά το χρόνο της θετικής έκβασης της εν λόγω διαιτητικής διαδικασίας. Αντίστοιχα, ο κύριος του Έργου έχει προβάλει, στο πλαίσιο της απάντησής του στην αίτηση διαιτησίας, αντίθετες αξιώσεις αναφορικά με το Έργο. Σύμφωνα με την ανάλυση των νομικών συμβούλων η εν λόγω ανταξιώσεις του κυρίου του Έργου έχουν εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας.

Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους € 1,97 εκ., κατά της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν α) υπάρχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της δέσμευσης, και γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται πρόβλεψη».

Για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς σύμφωνα και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων του Εταιρείας και την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν έχει έως τώρα οριστικοποιηθεί η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθανολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις της εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 0,28 εκ.

3 Εγγυήσεις

Πέραν των εγγυήσεων που εμφανίζονται στις ενότητες 30 και 36 υφίστανται ακόμα εγγυήσεις ποσού € 761,2 εκ για τον Όμιλο και 715,4 εκ για την Εταιρεία  προς Πελάτες και Προμηθευτές αυτών.

38 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Τον Ιανουριο του 2022 ανακοινώθηκε ότι η η MYTILINEOS περιλαμβάνεται στη λίστα των  Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021.Σύμφωνα με τη Sustainalytics, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, οι Industry Top Rated Companies είναι αυτές που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται».Η MYTILINEOS καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία “Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.Η Sustainalytics αξιολογεί τις εταιρείες με βάση την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους ESG κινδύνους. Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ο κάθε οργανισμός εκτίθεται σε διαφορετικού είδους και έντασης ESG κινδύνους. Η MYTILINEOS αξιολογείται στο ανώτατο και πιο απαιτητικό επίπεδο (Comprehensive) σε 11 διαφορετικές θεματικές ενότητες ESG, ενδεικτικά αναφέρονται: Εταιρική Διακυβέρνηση, Κλιματική Αλλαγή & Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική, οι οποίες αποτελούν και τον μέγιστο αριθμό ESG θεματικών ενοτήτων που μπορεί να αξιολογηθεί μία Εταιρεία. Η MYTILINEOS σύμφωνα με την Sustainalytics, διαχειρίζεται αποτελεσματικά το 70% των ESG κινδύνων που αντιμετωπίζει, επίδοση πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο των Εταιρειών της κατηγορίας Industrial Conglomerates.

Την 2α Φεβρουαρίου 2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα.Το Athens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι το νέο, υπερσύγχρονο data center της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί. Το εν λόγω έργο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2), θα είναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα, καλύπτοντας μια έκταση κτηριακών εγκαταστάσεων 8.600 τ.μ., ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Tier III standards και θα πιστοποιηθεί κατά LEED.

Παράλληλα, το ATH-3 θα μπορεί να τροφοδοτείται κατά 100% με «πράσινη» ενέργεια, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εν λόγω επένδυσης. Η δυναμικότητά του θα φτάνει τα 6.8MW, ενώ η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές απαιτήσεις στην εκτέλεση πολύπλοκων τεχνικών έργων, κεφαλαιοποιώντας την 20ετή εμπειρία σε παρόμοια έργα. Η συνεργασία με την Digital Realty, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των data centers με πάνω από 290 εγκαταστάσεις σε 26  χώρες, αναδεικνύει μια νέα δυναμική και έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο portfolio έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την 7η Φεβρουαρίου 2022 η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και η  Aquila Capital, εταιρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 100 MW στη Νότια Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Aquila Capital αποκτά δύο φωτοβολταϊκά έργα, με ορίζοντα λειτουργίας έως το τέλος του τρίτου τριμήνου 2022.Πρόκειται για τα έργα Jaen και Guillena στην Ανδαλουσία, ισχύος 50 MW το καθένα, που βρίσκονται υπό κατασκευή από τον Τομέα RSD της MYTILINEOS.  Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 GWh 100% «πράσινης» ενέργειας ετησίως.Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα RSD, υλοποιεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης έργων και επενδύσεων για φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας και έχει σε λειτουργία περίπου 118 MW φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και 3.5 MW στην Κύπρο, τα οποία έχουν αρχίσει να συμβάλλουν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος ενός συνολικού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 4GW και βρίσκονται στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Χιλή, στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα. Για τα έργα αυτά, η Εταιρεία θα αξιολογήσει τις επιλογές δημιουργίας εσόδων ή ενσωμάτωσης στις δραστηριότητές της. Σήμερα, η Aquila Capital διαχειρίζεται και αναπτύσσει αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 13 GW, εκ των οποίων περισσότερα από 8 GW βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη. Η Ισπανία είναι μια σημαντική  αγορά για την Aquila Capital, όπου η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 60 έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία.

Την 22α Φεβρουρίου 2022 σε συνέχεια της από 16ης Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης για τη συμφωνία απόκτησης 20 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48 GW ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία με την υπογραφή της σύμβασης.