Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2021, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και μελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2021 και 31.12.2020.

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ. 8.577 9.444 6.816 7.500
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 352 483 197 201
- Bonus 100 - 100 -
- Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους 4.482 - 4.482 -
13.511 9.926 11.595 7.701
Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας. σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών - 9 - -
Σύνολο 13.511 9.935 11.595 7.701

Η Εταιρεία, κατά την 31/12/2021 έχει θέση σε εφαρμογή συμφωνίες πληρωμής βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους για εργαζομένους και στελέχη της. Ειδικότερα, με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες, χορηγείται στους εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας το δικαίωμα να λάβουν συμμετοχικούς τίτλους (μετοχές) της μητρικής εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατοχύρωσης.

Κανένα από τα υφιστάμενα προγράμματα συμφωνίας πληρωμής βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους δεν διακανονίζεται με μετρητά.

Οι υπηρεσίες που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για τη χορήγηση πληρωμών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των στελεχών και των εργαζομένων, κατά την ημερομηνία που τους παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΠXΑ 2 ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με αντίστοιχη αύξηση στα ίδια κεφάλαια, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λαμβάνονται οι υπηρεσίες έναντι των οποίων παρέχονται τα δικαιώματα. Το σύνολο του εξόδου των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία των παρεχόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης κατά την ημερομηνία χορήγησης. Το έξοδο κατανέμεται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, με βάση την καλύτερη διαθέσιμη εκτίμηση του αριθμού των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που αναμένεται να κατοχυρωθούν. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης επιμετράται με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης, ώστε να αντικατοπτρίζει τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης για τα οποία αναμένεται να πληρούνται οι όροι απόδοσης του εκάστοτε προγράμματος.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2021 31/12/2021
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) - 92
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 13
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 985
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 24
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. - 158.985
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 46
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. - 5
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. - 18
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. - 4
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. - 2
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 47
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 31
Πωλήσεις Εμπορευμάτων SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 36
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. - 13
Πωλήσεις Εμπορευμάτων METKA International LTD - 3.183
Πωλήσεις Εμπορευμάτων POWER PROJECT - 1.090
Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 4.982
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Κ/Ξ MYTILINEOS - ELEMKA - 6.090
Αγορές Εμπορευμάτων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 49.781
Αγορές Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 20.408
Αγορές Εμπορευμάτων ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 65
Αγορές Εμπορευμάτων ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε - 1.771
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) - 2
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 118
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΑΛΟΥ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 91
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 194
Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε - 6
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΧΟΡΤΕΡΟΥ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΛΟΓΓΑΡΙΑ A.E. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. - 620
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ENERGY A.E. - 6
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - 16
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 102
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. - 98
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. - 49
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. - 63
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. - 68
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 148
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 156
Πωλήσεις Υπηρεσιών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 285
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) - 1
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 1
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΥΔΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 1
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 11
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - 1
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. - 65
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε. - 6
Πωλήσεις Υπηρεσιών MNG TRADING - 27
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 3
Πωλήσεις Υπηρεσιών SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 6
Πωλήσεις Υπηρεσιών Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ - 58
Πωλήσεις Υπηρεσιών METKA-EGN Ltd Κύπρου - 1
Πωλήσεις Υπηρεσιών POWER PROJECTS - 8
Πωλήσεις Υπηρεσιών METKA POWER WEST AFRICA LIMITED - 16
Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 43
Πωλήσεις Υπηρεσιών ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε - 25
Πωλήσεις Υπηρεσιών METKA International LTD - 477
Λοιπές Συναλλαγές METKA International LTD - 832
Λοιπές Συναλλαγές POWER PROJECTS - 1.326
Λοιπές Συναλλαγές METKA POWER WEST AFRICA LIMITED - 23
Λοιπές Συναλλαγές METKA EGN LTD (CYPRUS) - 2.381
Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) - 1.071
Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 79
Αγορές Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 17
Αγορές Υπηρεσιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 13
Αγορές Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. - 167
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 19
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. - 6
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. - 3
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. - 3
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 20
Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 3
Αγορές Υπηρεσιών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 26
Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. - 10
Αγορές Υπηρεσιών METKA International LTD - 945
Αγορές Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. - 6.921
Αγορές Υπηρεσιών METKA-EGN Ltd Κύπρου - 399
Αγορές Υπηρεσιών METKA-EGN Ltd Αγγλίας - 125
Αγορές Υπηρεσιών ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 3
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) - 23
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 2.651
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα STANMED TRADING LTD - 212
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 149
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 132
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΑΛΟΥ Α.Ε. - 31
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - 24
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL - 353
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - 2.736
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 2.711
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε - 1.906
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - 58
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΧΟΡΤΕΡΟΥ A.E. Α.Π.Ε. - 1.168
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ A.E. Α.Π.Ε. - 1.131
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ A.E. Α.Π.Ε. - 312
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ A.E. Α.Π.Ε. - 1.225
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ A.E. Α.Π.Ε. - 967
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΛΟΓΓΑΡΙΑ A.E. Α.Π.Ε. - 320
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. - 30.075
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - 599
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα PROTERGIA ENERGY A.E. - 13.009
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε - 50
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 228
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 18
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 400
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα POWER PROJECT - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. - 91
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 79
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - 34.078
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 556
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. - 4
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. - 3.474
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. - 2.322
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. - 1.541
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. - 5
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. - 7
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. - 94
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. - 2.087
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 207
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 2.710
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 15.212
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΥΔΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 30
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα GREEN ENERGY A.E - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. - 71
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε. - 46
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MNG TRADING - 74
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 43
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. - 0
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα Mytilineos International Trading Company AG (MIT Co) - 204
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 2
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ - 5
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου - 4.054
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Αγγλίας - 2.163
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA-EGN USA LLC - 650
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA POWER WEST AFRICA LIMITED - 1.369
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA RENEWABLE LTD CYPRUS - 3.653
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN Chile SpA - 637
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN KZ LLP - 96
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA International LTD - 6.928
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN UGANDA SMC LTD - 4
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MTRH Develoment LTD. - 20
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN FRANCE SRL - 13
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN SPAIN SLU - 661
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD - 4.586
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA EGN SINGAPORE PTE LTD - 4.756
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα METKA Power Investments - 979
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα POWER PROJECT - 11.128
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 3.884
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε - 485
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα Κ/Ξ MYTILINEOS - ELEMKA - 8.398
Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA Ltd - 133
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) - 1.457
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - 12.117
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα STANMED TRADING LTD - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα RDA TRADING - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL - 18
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. - 17
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. - 5
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα POWER PROJECT - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. - 23
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. - 3.977
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. - 2.678
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. - 1.769
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. - 2.364
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. - 25
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. - 4
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 9.824
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - 13
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα MNG TRADING - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. - 171.980
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα Mytilineos International Trading Company AG (MIT Co) - 0
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου - 798
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Αγγλίας - 103
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα METKA International LTD - 969
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα POWER PROJECT - 9.892
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. - 82
Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε - 563